Διάθεση αζήτητης περιουσίας

32.- (1) Είναι καθήκον κάθε μέλους της Αστυνομίας να λαμβάνει τον έλεγχο κάθε αζήτητης περιουσίας και να την παραδίνει στον Αστυνομικό Διευθυντή, ο οποίος μεριμνά ώστε να τοιχοκολληθεί σε περίοπτο μέρος στους αστυνομικούς σταθμούς της Διεύθυνσης ειδοποίηση που περιγράφει την περιουσία αυτή και που καλεί οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο δυνατό να έχει οποιαδήποτε αξίωση σε αυτή να εμφανιστεί και αποδείξει την αξίωσή του εντός δύο μηνών από την ημερομηνία της ειδοποίησης αυτής.

(2) Αν κανένα πρόσωπο δεν αποδείξει την αξίωσή του στην περιουσία αυτή εντός δύο μηνών από την ημερομηνία της ειδοποίησης που αναφέρθηκε, η περιουσία αυτή δύναται να πωληθεί ή να διατεθεί διαφορετικά ή να καταστραφεί με τέτοιο τρόπο όπως ο Αρχηγός δυνατό να ορίσει:

Νοείται ότι, αν η περιουσία αυτή υπόκειται σε γρήγορη φθορά ή αν ο Αρχηγός είναι της γνώμης ότι η άμεση πώλησή της θα είναι προς όφελος του ιδιοκτήτη της περιουσίας αυτής, ο Αρχηγός δύναται να διατάξει την πώλησή της ή, αν θεωρεί ότι είναι επιθυμητό να πράξει με τον τρόπο αυτό, δύναται να μεριμνήσει, ώστε η περιουσία αυτή να καταστραφεί.

(3) Το προϊόν πώλησης της περιουσίας αυτής, αν δεν αποδειχθεί οποιαδήποτε αξίωση εντός της περιόδου που αναφέρεται πιο πάνω και μετά την αφαίρεση οποιωνδήποτε εξόδων που προκλήθηκαν από την πώληση αυτή, διατίθεται με τέτοιο τρόπο όπως το Υπουργικό Συμβούλιο δυνατόν να καθορίσει.