Οδοφράγματα

31.- (1) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη που περιέχεται στον παρόντα Νόμο ή οποιοδήποτε άλλο νόμο, οποιοσδήποτε Ανώτερος Αξιωματικός, δύναται, αν θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να πράξει με τον τρόπο αυτό για τη διατήρηση και προστασία του Νόμου και της τάξης ή για πρόληψη ή εξιχνίαση του εγκλήματος, να ανεγείρει ή τοποθετεί φράγματα σε ή κατά πλάτος οποιουδήποτε δρόμου ή δημόσιου χώρου εντός της Δημοκρατίας με τέτοιο τρόπο τον οποίο δυνατό να θεωρεί κατάλληλο.

(2) Οποιοδήποτε μέλος της Αστυνομίας δύναται να λάβει όλα τα εύλογα μέτρα για να εμποδίσει οποιοδήποτε όχημα από του να οδηγείται διαμέσου οποιουδήποτε τέτοιου οδοφράγματος και οποιοσδήποτε οδηγός που παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιοδήποτε λογικό σήμα μέλους της Αστυνομίας, που απαιτεί όπως το πρόσωπο αυτό ακινητοποιεί τέτοιο όχημα, πριν να πλησιάσει οποιοδήποτε τέτοιο φράγμα, είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.

(3) Κανένα μέλος της Αστυνομίας δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά προκαλείται σε οποιοδήποτε όχημα ή για οποιαδήποτε σωματική βλάβη του οδηγού ή οποιουδήποτε άλλου επιβάτη του οχήματος αυτού, ως αποτέλεσμα παράλειψης του οδηγού του οχήματος αυτού να υπακούσει οποιοδήποτε μέλος της Αστυνομίας ενεργεί βάσει των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου αυτού.