Στάση, λιποταξία κ.λπ

33.- (1) Οποιοδήποτε μέλος της Αστυνομίας το οποίο-

(α) αρχίζει, εγείρει, υποκινεί, ενθαρρύνει εξέγερση ή στάση·

(β) προκαλεί ή μετέχει σε οποιαδήποτε στάση ή ταραχή οποιασδήποτε μορφής·

(γ) ενώ βρίσκεται σε οποιαδήποτε συγκέντρωση που τείνει σε οχλαγωγία, τηρουμένων οποιωνδήποτε υπαρχουσών οδηγιών ή οποιασδήποτε διαταγής η οποία δυνατό να δοθεί από παριστάμενο ανώτερο μέλος της Αστυνομίας, δεν καταβάλλει κάθε δυνατή από μέρους του προσπάθεια, για να καταστείλει τη συγκέντρωση αυτή·

(δ) στην περίπτωση οποιασδήποτε στάσης ή σκοπούμενης στάσης ή ανταρσίας που περιέρχεται στη γνώση του, παραλείπει να πληροφορήσει γι’ αυτήν χωρίς καθυστέρηση τον ανώτερό του·

(ε) λιποτακτεί ή βοηθά ή υποκινεί τη λιποταξία οποιουδήποτε μέλους της Αστυνομίας από την Αστυνομία·

είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη.

(2) Μέλος της Αστυνομίας δύναται να διωχθεί, βάσει των διατάξεων του άρθρου αυτού, για λιποταξία χωρίς αναφορά στο χρόνο κατά τη διάρκεια του οποίου δυνατόν να απουσίαζε και γι’ αυτό δυνατό να βρεθεί ένοχο είτε λιποταξίας είτε απουσίας χωρίς άδεια:

Νοείται ότι μέλος της Αστυνομίας δεν καταδικάζεται ως λιποτάκτης ή για απόπειρα λιποταξίας, εκτός αν το Δικαστήριο ικανοποιηθεί ότι υπήρξε πρόθεση από μέρους του μέλους αυτού είτε να μην επιστρέψει στην Αστυνομία είτε να αποφύγει ειδική σοβαρή υπηρεσία.