Διατάξεις που αφορούν μαρτυρία σε όλες τις έρευνες και εξετάσεις που διεξάγονται δυνάμει του Νόμου.

48. Παρά τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου, σε έρευνα ή εξέταση θέματος, ανάλογα με την περίπτωση, δυνάμει των άρθρων 45, 46, και 47, εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις -

(α)Δεν επιτρέπεται από οποιοδήποτε δημόσιο πρόσωπο, ή από υπάλληλο ή αξιωματούχο του, η επίκληση του καθήκοντος της εχεμύθειας, εκτός αν πρόκειται για παροχή πληροφορίας ή απάντησης σε ερώτηση, ή παρουσίαση εγγράφου ή μέρους του, που αναφέρεται στις σχέσεις μεταξύ της Δημοκρατίας και οποιουδήποτε άλλου κράτους ή διεθνούς οργανισμού, ή στην άμυνα ή την ασφάλεια, ή την εξωτερική πολιτική της Δημοκρατίας, ή σχετίζεται σύμφωνα με πιστοποίηση της Γραμματείας του Υπουργικού Συμβουλίου με τη διαδικασία, τις διαβουλεύσεις, ή τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου ή Υπουργικής ή άλλης Επιτροπής που έχει οριστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(β)παρά τις διατάξεις της παραγράφου (α), Υπουργός δύναται να δώσει γραπτή ειδοποίηση στον Επίτροπο, ότι κατά τη γνώμη του η αποκάλυψη συγκεκριμένου εγγράφου, ή συγκεκριμένης πληροφορίας, θα επηρεάσει δυσμενώς την άμυνα ή την ασφάλεια της Δημοκρατίας, ή θα παραβλάψει το δημόσιο συμφέρον, σ’ αυτή δε την περίπτωση ο Επίτροπος δεν κοινοποιεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο το έγγραφο ή πληροφορία.