Διατάξεις που αφορούν τη διεξαγωγή όλων των ερευνών και εξετάσεων δυνάμει του Νόμου.

49. Σε σχέση με τη διεξαγωγή έρευνας ή την εξέταση θέματος, ανάλογα με την περίπτωση, δυνάμει των άρθρων 45, 46, και 47, εφαρμόζονται τα ακόλουθα -

(α)Η έρευνα ή εξέταση θέματος δεν είναι δημόσια, και εν πάση περιπτώσει δε γίνεται δεκτή ως μαρτυρία εναντίον οποιουδήποτε προσώπου ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου ή σε οποιαδήποτε άλλη έρευνα ή διαδικασία, οποιαδήποτε κατάθεση, μαρτυρία, ή απάντηση σε ερώτηση ή δήλωση, που δίδεται ή γίνεται από οποιοδήποτε πρόσωπο κατά τη διεξαγωγή έρευνας ή την εξέταση θέματος,

(β)εκτός στην έκταση που προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο, κατά τη διεξαγωγή έρευνας ή την εξέταση θέματος, ουδείς είναι πόχρεος να απαντήσει σε ερώτημα αν η απάντηση δυνατόν να τον ενοχοποιεί σε σχέση με ποινικό ή πειθαρχικό αδίκημα, ή αν συνιστά παραβίαση του απόρρητου της επικοινωνίας δικηγόρου-πελάτη, ή εν πάση περιπτώσει να απαντήσει σε ερώτημα, ή να προσαγάγει οποιοδήποτε έγγραφο που αυτός δε θα υποχρεούταν να απαντήσει ή να προσαγάγει σε διαδικασία ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου,

(γ)σε περίπτωση που κατά τη διεξαγωγή ή κατά το πέρας έρευνας ή εξέτασης θέματος, ο Επίτροπος κρίνει ότι δυνατόν να έχει διαπραχθεί ποινικό ή πειθαρχικό αδίκημα από οποιοδήποτε πρόσωπο, πληροφορεί περί τούτου το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ή το αρμόδιο για το ζήτημα του πειθαρχικού αδικήματος δημόσιο πρόσωπο ανάλογα με την περίπτωση,

(δ)η διεξαγωγή έρευνας ή η εξέταση θέματος, και το εύρημα ή άποψη ή διαπίστωση του Επιτρόπου σ’ αυτή, όπως και η επιβολή τυχόν κυρώσεων ή η λήψη μέτρων ή εισηγήσεων του μετά από έρευνα ή εξέταση, δεν επηρεάζει και δεν επηρεάζεται από οποιοδήποτε καθήκον ή εξουσία οποιουδήποτε δημόσιου προσώπου σε διερεύνηση ή περαιτέρω διερεύνηση ζητήματος που αποτελεί αντικείμενο της έρευνας ή της εξέτασης, ή οποιαδήποτε ενέργεια στην οποία δυνατόν να έχει ήδη προβεί σχετικώς το εν λόγω δημόσιο πρόσωπο, ή οποιοδήποτε εύρημα, πόρισμα ή απόφαση αυτού,

(ε)η διεξαγωγή έρευνας ή εξέταση θέματος, ή το εύρημα ή άποψη ή διαπίστωση του Επιτρόπου σ’ αυτή, ή η επιβολή κυρώσεων , η λήψη μέτρων και εισηγήσεων του Επίτροπου μετά από έρευνα ή εξέταση θέματος, δεν επηρεάζουν ή περιορίζουν οποιοδήποτε δικαίωμα άσκησης οποιουδήποτε ένδικου μέσου σε δικαστήριο, ή ιεραρχικής προσφυγής ενώπιον οποιασδήποτε διοικητικής αρχής, ή σε διεξαγωγή έρευνας σε οποιαδήποτε άλλη διαδικασία, το οποίο παρέχεται δυνάμει νόμου, διοικητικής πράξης ή κανόνα δικαίου, και δεν επηρεάζει ή περιορίζει με οποιοδήποτε τρόπο το εν λόγω ένδικο μέσο, προσφυγή ή διαδικασία, ή τον εν λόγω νόμο, διοικητική πράξη, ή κανόνα δικαίου, ή τις παρεχόμενες δυνάμει αυτών θεραπείες,

(στ)δε διεξάγεται ή συνεχίζεται έρευνα ή εξέταση θέματος, όπου αναφορικά με το ζήτημα το οποίο αποτελεί αντικείμενο της έρευνας ή εξέτασης εκκρεμεί οποιαδήποτε διαδικασία ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, ή εξέταση ιεραρχικής προσφυγής ενώπιον οποιασδήποτε σύμφωνα με οποιοδήποτε νόμο διοικητικής αρχής:

Νοείται ότι, ο Επίτροπος αποφασίζει κατά την κρίση του κατά πόσο θα διεξάγει ή συνεχίσει έρευνα ή εξέταση θέματος μετά την τελική έκβαση της εν λόγω δικαστικής διαδικασίας ή ιεραρχικής προσφυγής.