Ποινικά αδικήματα σε σχέση με τη διερεύνηση παραπόνων, την εξέταση θεμάτων, και τη διερεύνηση της συμμόρφωσης με διατάγματα και συστάσεις.

50.(1) Σε σχέση με έρευνα δυνάμει του άρθρου 45, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος, πρόσωπο το οποίο -

(α)Χωρίς εύλογη αιτία, παραλείπει ή αρνείται συμμόρφωση με κλήση να παραστεί ενώπιον του Επιτρόπου, ή να προσαγάγει, παρουσιάσει ή καταθέσει οποιοδήποτε στοιχείο, έγγραφο, βιβλίο, σχέδιο ή αρχείο.

(β)ενώ είναι μάρτυρας, αρνείται χωρίς εύλογη αιτία να απαντήσει σε οποιοδήποτε εύλογο ερώτημα που του υποβάλλεται.

(γ)ενώ είναι μάρτυρας, αρνείται χωρίς εύλογη αιτία να απαντήσει σε οποιοδήποτε εύλογο ερώτημα που του υποβάλλεται.

(δ)παρεμποδίζει ή αποπειράται να παρεμποδίσει οποιοδήποτε πρόσωπο να εμφανισθεί ενώπιον του Επιτρόπου ή να εξεταστεί από αυτόν.

(2) Σε σχέση με έρευνα ή εξέταση θέματος δυνάμει των άρθρων 46, 47 και 48, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος, πρόσωπο το οποίο -

(α)Χωρίς εύλογη αιτία δεν συμμορφώνεται με απαίτηση του Επιτρόπου δυνάμει της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 46.

(β)χωρίς νόμιμο λόγο παραλείπει να παράσχει οποιαδήποτε ζητούμενη από τον Επίτροπο σχετική με τη διερεύνηση ή την εξέταση πληροφορία την οποία γνωρίζει, ή παραλείπει να παράσχει οποιοδήποτε ζητούμενο από τον Επίτροπο σχετικό με τη διερεύνηση ή εξέταση στοιχείο, έγγραφο, βιβλίο, σχέδιο ή αρχείο το οποίο έχει στην κατοχή ή υπό τον έλεγχο του, ή θελημένα παρακωλύει με οποιοδήποτε τρόπο την παροχή τους.

(γ)παρέχει στον Επίτροπο οποιαδήποτε πληροφορία, γνωρίζοντας ότι αυτή είναι ανακριβής ή για την οποία έχει εύλογο λόγο να πιστεύει ότι δεν είναι ακριβής.

(δ)χωρίς νόμιμη αιτία παρακωλύει με οποιοδήποτε τρόπο έρευνα ή εξέταση θέματος από τον Επίτροπο.

(ε)εξυβρίζει, παρεμποδίζει ή παρενοχλεί τον Επίτροπο, ή οποιοδήποτε πρόσωπο που συμμετέχει σε έρευνα ή εξέταση θέματος.

(3) Πρόσωπο που είναι ένοχο οποιουδήποτε ποινικού αδικήματος κατά παράβαση οποιασδήποτε παραγράφου των εδαφίων (1) και (2), υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες, ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τετρακόσιες πενήντα λίρες, ή και στις δύο αυτές ποινές.