Διερεύνηση της συμμόρφωσης προσώπων με διατάγματα και συστάσεις. Εξέταση θεμάτων.

47.(1) Για την άσκηση των ακόλουθων εξουσιών του δυνάμει του παρόντος Νόμου, ο Επίτροπος δύναται να διεξάγει συνεντεύξεις και να παίρνει γραπτές καταθέσεις -

(α)Για την άσκηση της εξουσίας του δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 24, να διερευνά για να διαπιστώσει κατά πόσο υπάρχει συμμόρφωση με δημοσιευθέν διάταγμα του δυνάμει του άρθρου 14,

(β)για την άσκηση της εξουσίας του δυνάμει των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 27, να διερευνά για να διαπιστώσει κατά πόσο υπάρχει συμμόρφωση με σύσταση του δυνάμει των άρθρων 17, 21, 22, και 28,

(γ)για την άσκηση της εξουσίας του δυνάμει των άρθρων 32, 33, και 34, να εξετάζει θέματα αυτεπάγγελτα και κατόπιν γραπτού αιτήματος.

(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), εφαρμόζονται οι διατάξεις των εδαφίων (2), (3), και (4) του άρθρου 46.