Διερεύνηση παραπόνων σε σχέση με διάταξη, όρο, κριτήριο ή πρακτική.

46.(1) Όπου ο Επίτροπος κρίνει ότι η διερεύνηση παραπόνου που του υποβλήθηκε αφορά αποκλειστικά και μόνο κατά πόσο διάταξη, όρος, κριτήριο ή πρακτική που εφαρμόστηκε αποτελεί ή συνιστά, ανάλογα με την περίπτωση, απαγορευμένη με νόμο διάκριση, ή φυλετική ή έμμεση φυλετική διάκριση στην απόλαυση προστατευόμενου δικαιώματος ή ελευθερίας, δύναται αντί της διερεύνησης που προβλέπεται στο άρθρο 45, να διερευνήσει το παράπονο διά της διεξαγωγής συνεντεύξεων και λήψης γραπτών καταθέσεων.

(2) Για τους σκοπούς διερεύνησης παραπόνου δυνάμει του εδαφίου (1), ο Επίτροπος δύναται -

(α)Να εξασφαλίζει οποιεσδήποτε πληροφορίες, στοιχεία, έγγραφα, βιβλία, σχέδια, και αρχεία που θεωρεί σχετικά με τη διερεύνηση, τόσο από παραπονούμενους, όσο και από οποιοδήποτε πρόσωπο, περιλαμβανομένων υπαλλήλων και αξιωματούχων δημοσίων προσώπων και προσώπων του ιδιωτικού τομέα, που κατά την κρίση του δυνατόν να γνωρίζουν γεγονότα ή περιστάσεις σχετικά με το παράπονο που διερευνάται, ή να έχουν στην κατοχή τους στοιχεία, έγγραφα, βιβλία, σχέδια ή αρχεία σχετικά με αυτό,

(β)να απαιτεί γραπτώς από κάθε πρόσωπο, υπάλληλο, και αξιωματούχο που αναφέρεται στην παράγραφο (α), να παραστεί για τη διερεύνηση του παραπόνου σε καθορισμένο τόπο και χρόνο για σκοπούς συνέντευξης και λήψης γραπτής κατάθεσης, ή και για την παρουσίαση στοιχείων, εγγράφων, βιβλίων, σχεδίων ή αρχείων.

(3) Γραπτή κατάθεση την οποία ετοιμάζει ο Επίτροπος με βάση συνέντευξη προσώπου, διαβάζεται στο πρόσωπο και την υπογράφει, εκτός αν είναι αναλφάβητος, οπόταν και θέτει επί αυτής το αποτύπωμα του. Σε περίπτωση προσώπου που αρνείται να υπογράψει κατάθεση, ο Επίτροπος σημειώνει το γεγονός στο τέλος της κατάθεσης μαζί με το λόγο άρνησης, αν έχει εξακριβωθεί, και υπογράφει την κατάθεση.

(4) Κατά τη συνέντευξη κάθε προσώπου δυνάμει του παρόντος άρθρου δύναται να παρίσταται και ο δικηγόρος του. Ο Επίτροπος πληροφορεί κάθε πρόσωπο γι’ αυτό το δικαίωμα, ταυτόχρονα με την απαίτηση που του απευθύνει δυνάμει του εδαφίου (2) να παραστεί σε συνέντευξη, ή και να παρουσιάσει στοιχεία, έγγράφα, βιβλία, σχέδια ή αρχεία.