ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

[Άρθρο 4(9)]

 

Τύπος Α

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ο ΠΕΡΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΩΝ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΑΥΓΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

 

ΑΙΤΗΣΗ

 

για έκδοση άδειας για σήμανση των βρώσιμων αυγών με βάση τη πτηνοτροφική

μέθοδο εκτροφής

__________

 

Ονοματεπώνυμο Αιτητή και αρ. εγγραφής της Εταιρείας :

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Διεύθυνση Αιτητή και αρ.τηλεφώνου: ....................................................................

..........................................................................................................................

 

1. Αιτούμαι έκδοση άδειας για συσκευασία βρώσιμων αυγών με βάση τη πτηνοτροφική μέθοδο εκτροφής. Κατηγορίες

αυγών που ζητείται άδεια συσκευασίας:

................................................................................................................................................

.................................................................................................................................

 

2. Για τον πιο πάνω σκοπό επισυνάπτω τα σχετικά πιστοποιητικά που απαιτούνται από τον περί Εφαρμογής Προδιαγραφών για την Παραγωγή, Ταξινόμηση, Σήμανση και Εμπορία των Βρώσιμων Αυγών Νόμο του 2004.

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

 

3. Για σκοπούς υποστήριξης της αίτησής μου σας πληροφορώ ότι έχω υπόψη μου τις πρόνοιες του άρθρου 13 του Κανονισμού 2295/2003(ΕΚ) όπως αυτός ήθελε εκάστοτε τροποποιηθεί, με τον οποίο συμφωνώ και θα ακολουθήσω.

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι όλες οι πιο πάνω πληροφορίες είναι αληθείς και τα επισυναπτόμενα πιστοποιητικά είναι γνήσια και έγκυρα. Είμαι δε ενήμερος για τις πρόνοιες του περί Εφαρμογής Προδιαγραφών για την παραγωγή, Ταξινόμηση, Σήμανση και Εμπορία των Βρώσιμων Αυγών Νόμου του 2004.

 

Ημερομηνία ........................................ Υπογραφή ............................

 

 

Τύπος Β

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ο ΠΕΡΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΩΝ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΑΥΓΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

_______________

ΑΔΕΙΑ

 

Σήμανσης των βρώσιμων αυγών με βάση την πτηνοτροφική μέθοδο εκτροφής.

 

Χορηγείται στον .....................................................................................................................................

Αρ. εγγραφής κέντρου συσκευασίας: .......................................................................................................

από...............................................οδός.................................................................................................

.......................................................και αρ. τηλεφώνου: ........................................................................

άδεια για ταξινόμηση των βρώσιμων αυγών με βάση την πτηνοτροφική μέθοδο εκτροφής με βάση το άρθρο 13 του Κανονισμού της 2295/2003(ΕΚ), ως αυτός ήθελε εκάστοτε τροποποιηθεί, με τους ακόλουθους όρους:

(α) Να τηρεί ειδικό μητρώο ανάλογα με την πτηνοτροφική μέθοδο εκτροφής με το όνομα και τη διεύθυνση των παραγωγών, οι οποίοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι, καθώς και με τον αριθμό των ορνίθων που εκτρέφονται από κάθε παραγωγό κατά πτηνοτροφική μέθοδο εκτροφής.

(β) Κατηγορίες αυγών για τα οποία χορηγείται άδεια σήμανσης:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

 

Ημερομηνία .................................. Υπογραφή ..................................

Όνομα και τίτλος ...............................................................................

 

για Εντεταλμένη Υπηρεσία

Υπουργείου Γεωργίας,

Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος