ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

[Άρθρο 4(10)]

 

Τύπος Α

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ο ΠΕΡΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ,

ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΩΝ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΑΥΓΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

______________

ΑΙΤΗΣΗ

για έκδοση άδειας παραγωγής βρώσιμων αυγών ειδικών κατηγοριών με βάση την

πτηνοτροφική μέθοδο εκτροφής.

 

Ονοματεπώνυμο αιτητή και αρ. εγγραφής της Εταιρείας: ........................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Διεύθυνση αιτητή και αρ. τηλεφώνου: ........................................................................................

..............................................................................................................................................

 

1. Αιτούμαι έκδοση άδειας για την παραγωγή βρώσιμων αυγών ειδικών κατηγοριών με βάση τη πτηνοτροφική μέθοδο εκτροφής -

 

Κατηγορία αυγών που ζητείται να παραχθούν: ...................................................................

..............................................................................................................................................

 

2. Για τον πιο πάνω σκοπό επισυνάπτω τα σχετικά πιστοποιητικά που απαιτούνται από τον περί Εφαρμογής Προδιαγραφών για την Παραγωγή, Ταξινόμηση, Σήμανση και Εμπορία των Βρώσιμων Αυγών Νόμο του 2004.

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

 

3. Για σκοπούς υποστήριξης της αίτησής μου σας πληροφορώ ότι έχω υπόψη μου τις πρόνοιες των Κανονισμών 1907/90(ΕΟΚ) και 2295/2003(ΕΚ) όπως αυτοί έχουν εκάστοτε τροποποιηθεί, με τους οποίους συμφωνώ και θα ακολουθήσω.

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι όλες οι πιο πάνω πληροφορίες είναι αληθείς και τα επισυναπτόμενα πιστοποιητικά είναι γνήσια και έγκυρα. Είμαι δε ενήμερος για τις πρόνοιες του περί Εφαρμογής Προδιαγραφών για την Παραγωγή, Ταξινόμηση, Σήμανση και Εμπορία των Βρώσιμων Αυγών Νόμου του 2004.

 

 

Ημερομηνία ........................................ Υπογραφή .........................

 

 

Τύπος Β

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ο ΠΕΡΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΩΝ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΑΥΓΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

_____________

ΑΔΕΙΑ

Παραγωγής βρώσιμων αυγών ειδικών κατηγοριών με βάση την πτηνοτροφική

μέθοδο εκτροφής

 

Χορηγείται στον .......................................................................................................................................

Αρ. ταυτότητας: .......................................................... από ...........................................................................

οδός .......................................................................................................................................................

και αρ. τηλεφώνου: ....................................άδεια ........................................................

..............................................................................................................................................

με τους ακόλουθους όρους:

 

1. Κατηγορία αυγών που εγκρίνεται να παραχθούν: ....................................................................

 

2. Να τηρεί καθημερινώς ενημερωμένο μητρώο με τον αριθμό των ορνίθων που εκτρέφονται κατά πτηνοτροφική μέθοδο εκτροφής, τις ημερομηνίες εισαγωγής στην εκμετάλλευση και την ηλικία και αριθμό των ωοτόκων ορνίθων σ΄αυτή την ημερομηνία, την παραγωγή και τις παραδόσεις αυγών καθώς και την ημερομηνία αποστολής και τα ονόματα των αγοραστών των αυγών κατά πτηνοτροφική μέθοδο εκτροφής.

 

 

Ημερομηνία ............................... Υπογραφή ......................................

Όνομα και τίτλος .....................................................................................................................

 

για Εντεταλμένη Υπηρεσία

Υπουργείου Γεωργίας,

Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος