ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI

[Άρθρο 4(3) και 4(6)]

 

Διακριτικός Αριθμός Εγγραφής Κέντρου Συσκευασίας / Κέντρου Συλλογής

 

Διακριτικός αριθμός κέντρου

[1 ψηφίο + CY + 4 ψηφία] + [(τελεία) + (2 ψηφία)] [- CY. ----.--) *

 

Α. Διακριτικός αριθμός κέντρου συσκευασίας/κέντρου συλλογής

 

1. Ψηφίο 1 = τύπος εκτροφής

όπου ο αριθμός 0= βιολογικά

όπου ο αριθμός 1= ελεύθερης βοσκής

όπου ο αριθμός 2= αχυρώνα (στρωμνή)όπου ο αριθμός 3= κλωβοστοιχίας

 

 

2. Παρεμβάλλονται λατινικοί χαρακτήρες CY (διακριτικά της Κύπρου)

 

3. Ψηφίο 2 = είδος εκτροφής

όπου ο αριθμός 4= βρώσιμα αυγά

 

4. Ψηφίο 3 = Επαρχία εγκατάστασης

όπου 1= Λευκωσία

2= Κερύνεια

3= Αμμόχωστος

4= Λάρνακα

5= Λεμεσός

6= Πάφος

 

5. Ψηφία 4+5: αύξων αριθμός κέντρου συσκευασίας αυγών: 01, 02...

 

 

Β. Διακριτικός αριθμός πτηνοτροφείου (ιχνηλασιμότητας)

 

6. Ακολουθεί τελεία (.) και διψήφιος αριθμός: κωδικός ιχνηλασιμότητας του πτηνοτροφείου

* π.χ. Κέντρο Συσκευασίας ΑΛΦΑ συσκευασία αυγών παραγωγής του πτηνοτροφείου με κωδικό: 3CY4402.11 (αυγά βρώσιμα, κλωβοστοιχίας, επαρχία Λάρνακας, που συσκευάζονται στο κέντρο συσκευασίας με αρ. 02 του πτηνοτροφείου ΑΛΦΑ με κωδικό 11 (κωδικός ιχνηλασιμότητας με βάση την Οδηγία 2002/4(ΕΚ) της Επιτροπής, της 30ής Ιανουαρίου 2002, περί της εγγραφής σε μητρώα των μονάδων στις οποίες διατηρούνται όρνιθες ωοπαραγωγής που καλύπτονται από την Οδηγία 1999/74(ΕΚ) του Συμβουλίου (EE L 30 της 31/1/2002, σ.44).