ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

[Άρθρο 4(3) και 4(4)]

 

Τύπος Α

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ο ΠΕΡΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΩΝ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΑΥΓΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

 

ΑΙΤΗΣΗ

 

για έκδοση άδειας λειτουργίας κέντρου συλλογής ή κέντρου συσκευασίας,

βρώσιμων αυγών

________________

 

Ονοματεπώνυμο Αιτητή και αρ. εγγραφής της Εταιρείας: .........

......................................................................................................................................................................

Διεύθυνση Αιτητή και αρ. τηλεφώνου: ................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

1. Αιτούμαι έκδοση άδειας λειτουργίας κέντρου συλλογής / κέντρου συσκευασίας βρώσιμων αυγών

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

 

2. Για τον πιο πάνω σκοπό επισυνάπτω τα σχετικά πιστοποιητικά που απαιτούνται από τον Περί Εφαρμογής Προδιαγραφών για την Παραγωγή, Ταξινόμηση, Σήμανση και Εμπορία των Βρώσιμων Αυγών Νόμο του 2004.

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

 

3. Για σκοπούς υποστήριξης της αίτησής μου σας πληροφορώ ότι έχω υπόψη μου τις πρόνοιες των Κανονισμών 1907/90(ΕΟΚ) και 2295/2003(ΕΚ) όπως αυτοί ήθελαν εκάστοτε τροποποιηθεί, με τους οποίους συμφωνώ και θα ακολουθήσω.

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι όλες οι πιο πάνω πληροφορίες είναι αληθείς και τα επισυναπτόμενα πιστοποιητικά είναι γνήσια και έγκυρα. Είμαι δε ενήμερος για τις πρόνοιες του περί Εφαρμογής Προδιαγραφών για την Παραγωγή, Ταξινόμηση, Σήμανση και Εμπορία των Βρώσιμων Αυγών Νόμου του 2004.

 

Ημερομηνία ................................. Υπογραφή ................................

 

Τύπος B

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ο ΠΕΡΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΩΝ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΑΥΓΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

_________________

 

ΑΔΕΙΑ

Λειτουργίας Κέντρου Συσκευασίας Βρώσιμων Αυγών/Συλλέκτη Βρώσιμων Αυγών

 

Χορηγείται στον.................................................................................................

Αρ. εγγραφής του κέντρου συσκευασίας ή κέντρου συλλογής:

..................................................................................................................................................................

από.......................................οδός...............................................................................................................

........................................και αρ. τηλεφώνου:.........................................................

άδεια Λειτουργίας Κέντρου Συσκευασίας Βρώσιμων Αυγών με διακριτικό αριθμό εγγραφής (CY)............................

(όπως καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ) με τους ακόλουθους όρους:......................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

 

Ημερομηνία ................................. Υπογραφή ................................

Όνομα και τίτλος ............................................................................................

 

για Εντεταλμένη Υπηρεσία

Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

 

 

Τύπος Γ

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ο ΠΕΡΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΩΝ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΑΥΓΩΝ ΝΟΜΟΣ 2004

 

ΑΙΤΗΣΗ

 

για έκδοση άδειας συσκευασίας αυγών της Κατηγορίας Α με την ένδειξη "έξτρα" ή

"έξτρα φρέσκα" ή/και την αναφορά της ημερομηνίας ωοτοκίας

_____________

 

Ονοματεπώνυμο/εταιρική ονομασία Κέντρου Συσκευασίας και αρ. εγγραφής της Εταιρείας ...........: .....................

........................................................................................................

Διεύθυνση Αιτητή και αρ. τηλεφώνου: ...........................................................................................................

.................................................................................................................................................................

 

1. Αιτούμαι έκδοση άδειας για συσκευασία αυγών της κατηγορίας Α με την ένδειξη "έξτρα" ή "έξτρα φρέσκα" ή/και αναφορά της ημερομηνίας ωοτοκίας σύμφωνα με το άρθρο 12 του Κανονισμού 1907/90(ΕΟΚ), ως αυτός ήθελε εκάστοτε τροποποιηθεί:

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

 

2. Για τον πιο πάνω σκοπό επισυνάπτω τα σχετικά πιστοποιητικά που απαιτούνται από τον Περί Εφαρμογής Προδιαγραφών για την Παραγωγή, Ταξινόμηση, Σήμανση και Εμπορία των Βρώσιμων Αυγών Νόμο του 2004

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

 

3. Για σκοπούς υποστήριξης της αίτησής μου σας πληροφορώ ότι έχω υπόψη μου τις πρόνοιες των Κανονισμών 1907/90(ΕΟΚ) και 2295/2003(ΕΚ) όπως αυτοί ήθελαν εκάστοτε τροποποιηθεί, με τους οποίους συμφωνώ και θα ακολουθήσω.

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι όλες οι πιο πάνω πληροφορίες είναι αληθείς και τα επισυναπτόμενα πιστοποιητικά είναι γνήσια και έγκυρα. Είμαι δε ενήμερος για τις πρόνοιες του περί Εφαρμογής Προδιαγραφών για την Παραγωγή, Ταξινόμηση, Σήμανση και Εμπορία των Βρώσιμων Αυγών Νόμου του 2004.

 

Ημερομηνία ................................. Υπογραφή ................................

 

 

Τύπος Δ

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ο ΠΕΡΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΩΝ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΑΥΓΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

______________

 

ΑΔΕΙΑ

 

Συσκευασίας αυγών της κατηγορίας Α με την ένδειξη «έξτρα» ή «έξτρα φρέσκα» ή/και την αναφορά της ημερομηνίας ωοτοκίας.

 

Χορηγείται στον ..........................................................................................................................................

Αρ. εγγραφής κέντρου συσκευασίας / κέντρου συλλογής

................................................................................................................................................... ..............

από.........................................οδός.............................................................................................................

.................................................και αρ. τηλεφώνου:.....................................................................................

άδεια για συσκευασία αυγών της κατηγορίας Α με την ένδειξη "έξτρα" ή/και "εξτρα φρέσκα" την αναφορά της

ημερομηνίας ωοτοκίας

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

με τους ακόλουθους όρους:

 

(α) Να τηρεί μητρώο με τα ονόματα και διευθύνσεις των παραγωγών που προμηθεύουν το κέντρο συσκευασίας με τέτοια αυγά σύμφωνα με τις πρόνοιες των άρθρων 4 και 12 του Κανονισμού 2295/2003(ΕΚ), ως αυτός ήθελε εκάστοτε τροποποιηθεί.

 

(β) Να τηρεί μητρώο με τον αριθμό των ωοτόκων ορνίθων που διατηρεί κάθε παραγωγός εάν ζητηθεί από την Εντεταλμένη Υπηρεσία.

 

(γ) Οι παραγωγοί από τους οποίους το κέντρο συσκευασίας παραλαμβάνει αυγά που προορίζονται να συσκευασθούν ως “έξτρα” ή “έξτρα φρέσκα" ή/και να γίνει αναφορά της ημερομηνίας ωοτοκίας πρέπει να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες των άρθρων 1, 3 και 12 του Κανονισμού 2295/2003(ΕΚ) ως αυτός ήθελε εκάστοτε τροποποιηθεί.

 

Ημερομηνία ................................. Υπογραφή ................................

Όνομα και τίτλος .................................................................................

 

για Εντεταλμένη Υπηρεσία

Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος