΄Ασκηση δραστηριότητας ως διευθυντή επιχείρησης

9. Θεωρείται ότι ένα πρόσωπο έχει ασκήσει δραστηριότητα ως διευθυντής επιχείρησης κατά την έννοια του άρθρου 6, εφόσον το πρόσωπο αυτό έχει ασκήσει σε επιχείρηση του αντίστοιχου επαγγελματικού κλάδου:

(α) Είτε τα καθήκοντα διευθυντή επιχείρησης ή διευθυντή υποκαταστήματος μιας επιχείρησης·

(β) είτε τα καθήκοντα αναπληρωτή επιχειρηματία ή του διευθυντή της επιχείρησης, εφόσον τα καθήκοντα αυτά συνεπάγονται ευθύνη ανάλογη με την ευθύνη του επιχειρηματία ή του διευθυντή της επιχείρησης·

(γ) είτε τα καθήκοντα διευθυντικού στελέχους επιφορτισμένου με εμπορικά και/ή τεχνικά θέματα και υπεύθυνου για ένα ή περισσότερα τμήματα της επιχείρησης.