Προσκόμιση βεβαίωσης

10. Ο αιτητής οφείλει να προσκομίσει βεβαίωση αναφορικά με τη φύση και τη διάρκεια των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 6 που χορηγείται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής ή προέλευσης προς υποστήριξη της αίτησης για άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών στη Δημοκρατία.