Προσκόμιση άλλων στοιχείων

11.-(1) ΄Οταν απαιτείται από τους πολίτες της Δημοκρατίας που επιθυμούν να ασκήσουν οιαδήποτε από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο Παράρτημα να προσκομίσουν απόδειξη ήθους και απόδειξη ότι δεν βρίσκονται ούτε έχουν κηρυχθεί στο παρελθόν σε κατάσταση πτωχεύσεως, ή μια εκ των ανωτέρω αποδείξεων, επαρκή απόδειξη αποτελεί, για τους πολίτες των λοιπών κρατών μελών, η προσκόμιση αντιγράφου ποινικού μητρώου ή έλλειψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που χορηγείται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους μέλους καταγωγής ή προέλευσης του αιτητή, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις αυτές.

(2) ΄Οταν επιβάλλεται στους πολίτες της Δημοκρατίας, που επιθυμούν να ασκήσουν οιαδήποτε από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο Παράρτημα, ορισμένες προϋποθέσεις ήθους και απαιτείται να αποδείξουν ότι δεν βρίσκονται ούτε έχουν κηρυχθεί στο παρελθόν σε κατάσταση πτωχεύσεως ή ότι δεν τους έχουν επιβληθεί στο παρελθόν πειθαρχικές κυρώσεις επαγγελματικού ή διοικητικού χαρακτήρα, οι οποίες όμως δεν μπορούν να αποδειχθούν με το έγγραφο που αναφέρεται στο εδάφιο (1) επαρκή απόδειξη αποτελεί, όσον αφορά τους πολίτες άλλων κρατών μελών, βεβαίωση που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του αιτητή, στην οποία βεβαιώνεται ότι πληρούνται οι εν λόγω απαιτήσεις. Η βεβαίωση αυτή αναφέρεται στα συγκεκριμένα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη στη Δημοκρατία.

(3) ΄Οταν τα έγγραφα που αναφέρονται στα εδάφια (1) και (2) δεν εκδίδονται από το κράτος μέλος καταγωγής ή προέλευσης του αιτητή, προσκομίζεται από τον αιτητή ένορκος δήλωση ή όσον αφορά κράτη μέλη που δεν προβλέπεται ένορκος δήλωση, από επίσημη δήλωση - του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή, ενδεχομένως, συμβολαιογράφου στο εν λόγω κράτος μέλος. Η εν λόγω αρχή ή ο συμβολαιογράφος εκδίδει βεβαίωση που πιστοποιεί την ένορκο ή την επίσημη δήλωση. Η δήλωση περί μη κήρυξης πτώχευσης μπορεί επίσης να γίνει ενώπιον αρμοδίου επαγγελματικού ή εμπορικού φορέα του εν λόγω κράτους μέλους.

(4) ΄Οταν απαιτείται προσκόμιση αποδείξεων περί της χρηματοοικονομικής επάρκειας, οι βεβαιώσεις που χορηγούν οι τράπεζες του κράτους μέλους καταγωγής ή προέλευσης του αιτητή θεωρούνται ισοδύναμες με τις βεβαιώσεις που χορηγούνται στη Δημοκρατία.

(5)(α) ΄Οταν απαιτείται από τους πολίτες της Δημοκρατίας που επιθυμούν να ασκήσουν οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο Παράρτημα να προσκομίσουν απόδειξη ότι καλύπτονται από ασφάλεια κατά των περιουσιακών κινδύνων που απορρέουν από την επαγγελματική τους ευθύνη γίνονται αποδεκτές βεβαιώσεις που χορηγούν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις των λοιπών κρατών μελών ως ισοδύναμες με τις βεβαιώσεις που χορηγούνται στη Δημοκρατία.

(β) Οι εν λόγω βεβαιώσεις πρέπει να διευκρινίζουν ότι ο ασφαλιστής έχει συμμορφωθεί με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της Δημοκρατίας σε ότι αφορά τις λεπτομέρειες και την έκταση της εν λόγω κάλυψης.

(6) Τα έγγραφα που αναφέρονται στα εδάφια (1), (2), (3) και (5) πρέπει να έχουν εκδοθεί το αργότερο τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία προσκόμισης τους.