Παροχή πληροφόρησης

4. ΄Οταν η πρόσβαση σε οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο Παράρτημα και η άσκηση της δραστηριότητας αυτής επιτρέπεται μόνο υπό την προϋπόθεση της κατοχής ορισμένων προσόντων, το αρμόδιο όργανο μεριμνά ώστε να παρέχονται στον αιτητή πριν εγκατασταθεί ή πριν αρχίσει να παρέχει υπηρεσίες, πληροφορίες σχετικά με την νομοθεσία που διέπει το επάγγελμα που προτίθεται να ασκήσει.