Πεδίο εφαρμογής

3. Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται στους πολίτες κρατών μελών οι οποίοι επιθυμούν να ασκήσουν ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή μισθωτοί, κατοχυρωμένο επάγγελμα στη Δημοκρατία, το οποίο εμπίπτει στις δραστηριότητες που αναφέρονται στο Παράρτημα.