Προοίμιο

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο -

«Οδηγία 77/799/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1977 σχετικά με την αμοιβαία συνδρομή των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών στον τομέα των άμεσων φόρων, ορισμένων ειδικών φόρων κατανάλωσης και των φόρων επί των ασφαλίστρων» (EE L 336 της 27.12.1977, σ.15) όπως τροποποιήθηκε μέχρι και την Οδηγία 2003/93/ΕΚ (ΕΕ L 264 της 15.10.2003, σ.23),

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: