Τηλεφωνικοί κατάλογοι συνδρομητών

105.-(1) Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται σε έντυπους ή ηλεκτρονικούς καταλόγους συνδρομητών, τα οποία βρίσκονται στη διάθεση του κοινού και/ή μπορούν να ληφθούν μέσω των υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου, δέον όπως περιορίζονται σε ό,τι είναι απαραίτητο για την αναγνώριση της ταυτότητας συγκεκριμένου συνδρομητή, εκτός εάν ο συνδρομητής έχει δώσει την πρόσθετη συγκατάθεσή του για την δημοσίευση συμπληρωματικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

(2) Οι παροχείς υπηρεσιών τηλεφωνικού καταλόγου παρέχουν στους συνδρομητές την ευκαιρία να καθορίζουν ατελώς οι ίδιοι εάν και ποια προσωπικά τους δεδομένα θα περιλαμβάνονται σε καταλόγους που διατίθενται στο κοινό, δεδομένου ότι σε κάθε περίπτωση περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα απαραίτητα για την αναγνώριση της ταυτότητας τους στοιχεία, και στο βαθμό που αυτά είναι συναφή με τους σκοπούς του καταλόγου, όπως αυτοί καθορίζονται από τους παροχείς υπηρεσιών καταλόγου. Οι συνδρομητές δύνανται να ζητούν και επιτυγχάνουν ατελώς, την επαλήθευση, διόρθωση ή απόσυρση των προσωπικών τους δεδομένων από τους καταλόγους.

(3) Οι παροχείς υπηρεσιών τηλεφωνικού καταλόγου λαμβάνουν την πρόσθετη συγκατάθεση των συνδρομητών:

(α) πριν από κάθε προσθήκη προσωπικών τους δεδομένων στους τηλεφωνικούς καταλόγους, και

(β) πριν από τη διάθεση ή χρήση τηλεφωνικών καταλόγων για υπηρεσίες αντίστροφης ή βάσει πολλαπλών κριτηρίων αναζήτησης.

(4) Οι διατάξεις των εδαφίων (1) και (2), τυγχάνουν εφαρμογής για συνδρομητές οι οποίοι είναι φυσικά πρόσωπα.

(5) Ο Επίτροπος μετά από διαβούλευση με τον Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα θα διασφαλίζει δια διατάγματος ότι έννομα συμφέροντα συνδρομητών που δεν είναι φυσικά πρόσωπα, καθόσον αφορά την αναγραφή των στοιχείων τους σε δημόσιους καταλόγους προστατεύονται επαρκώς.