Υποχρεώσεις Επιτρόπου και Βοηθού Επιτρόπου όταν παύσουν να κατέχουν το αξίωμα τους

9. (1) Κατά τη διάρκεια της θητείας τους και για περίοδο τριών ετών μετά την για οποιονδήποτε λόγο απώλεια του αξιώματός τους ή μετά τη λήξη της θητείας τους, ο Επίτροπος και Βοηθός Επίτροπος δεν επιτρέπεται να εργοδοτηθούν, να αποκτούν ή κατέχουν οποιαδήποτε μετοχή, ομόλογο, ομόλογο επιβαρύνσεως, ή οποιοδήποτε συμφέρον εν γένει, σε οποιοδήποτε, δημόσιο ή μη, παροχέα δικτύου/ υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ή ταχυδρομικών υπηρεσιών, ή σε κάθε περίπτωση να αποδέχονται κατά τη διάρκεια της θητείας τους, ή να δίδουν εντολή ή οδηγίες στο Γραφείο για αποδοχή oποιασδήποτε χορηγίας από οποιοδήποτε των πιο πάνω παροχέων ή χορηγίας για αποδοχή που δεν παρέχεται από την Κυβέρνηση της Κυπριακής ∆ημοκρατίας ή την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση, ή διεθνή οργανισμό, κατά τα διαλαμβανόμενα στο Άρθρο 11(β), του παρόντος Νόμου.

(2) Πρόσωπο, που παραβιάζει τις διατάξεις ή οποιανδήποτε των διατάξεων του εδαφίου (1) είναι ένοχος ποινικού αδικήματος και τιμωρείται με ποινή φυλακίσεως, που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη, ή σε πρόστιμο, που δεν υπερβαίνει τις οχτώ χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€8.500), ή και στις δύο αυτές ποινές.