Ίδρυση και ανεξαρτησία του Γραφείου του Επιτρόπου

10. (1) Ιδρύεται Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ), το οποίο θα έχει δική του χωριστή νομική προσωπικότητα.

(2) Το Γραφείο δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε Υπουργείο.

(3) Ο Επίτροπος προΐσταται του εν λόγω Γραφείου.

(4) Το Γραφείο στελεχώνεται, λειτουργεί και διοικείται σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο και κανονισμούς, που θέλουν τυχόν εκδοθεί δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(5) Σε κάθε περίπτωση το Γραφείο παρέχει στον Επίτροπο και Βοηθό Επίτροπο κάθε δυνατή διευκόλυνση, ως εκάστοτε ο Επίτροπος κρίνει αναγκαία προς άσκηση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του και εκπλήρωση των καθηκόντων του, εισπράττει και τηρουμένων των διατάξεων των Άρθρων 11 και 12, διαχειρίζεται όλα τα ποσά, που καταβάλλονται δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού κανονισμών.

(6) Το προσωπικό του Γραφείου ενεργεί σύμφωνα με εντολές ή οδηγίες του Επιτρόπου.

(7) Σε κάθε περίπτωση και χωρίς επηρεασμό των άλλων εδαφίων του παρόντος άρθρου ο Επίτροπος ασκεί εποπτεία και έλεγχο επί του Γραφείου και του προσωπικού του.

(8) Ο Επίτροπος λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο και προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια  ώστε να διασφαλίζει την επάρκεια των οικονομικών και ανθρώπινων πόρων που διαθέτει για την εκτέλεση των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί.