Τέλη άδειας

132.-(1) Ο Επίτροπος θα καθορίζει δια διαταγμάτων τέλη αδειών και εγγραφής. Το τέλος άδειας καθίσταται οφειλόμενο και πληρωτέο κατά την χορήγηση της άδειας, ενώ μετέπειτα καταβάλλονται τέλη άδειας ετησίως.

(2) Τα τέλη άδειας καθορίζονται ώστε να καλύπτουν το διοικητικό κόστος που προκύπτει από την έκδοση, τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή της σχετικής άδειας.