Δήλωση εγγραφής

131. Ο Επίτροπος θα καθορίζει δια διατάγματος διαδικασίες διά των οποίων πρόσωπα δύνανται να αδειοδοτηθούν για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών υπό τη μορφή γενικής εξουσιοδότησης. Πρόσωπο, το οποίο επιζητεί εγγραφή, οφείλει να προβεί σε δήλωση, διά της οποίας θα παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

(α) πλήρη προσωπικά και/ή εταιρικά στοιχεία ταυτότητας,

(β) τα ονόματα των προσώπων που θα διαχειρίζονται τις προτεινόμενες ταχυδρομικές δραστηριότητες,

(γ) την υπηρεσία που θα παρέχεται, την γεωγραφική περιοχή που θα καλύπτεται και τα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας που θα καλύπτεται,

(δ) την διαδικασία διακανονισμού διαφορών με πελάτες.