Αυτόκλητες κλήσεις

106. (1) Η χρήση αυτομάτων συστημάτων κλήσης χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση (συσκευών αυτομάτων κλήσεων), ή συσκευών τηλεομοιοτυπίας (φαξ) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μηνυμάτων SMS για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση συνδρομητών οι οποίοι έχουν δώσει εκ των προτέρων την συγκατάθεσή τους.

(2) Οι αυτόκλητες επικοινωνίες με σκοπό την απ’ευθείας εμπορική προώθηση με μέσα εκτός των προβλεπόμενων στο εδάφιο (1), δεν επιτρέπονται χωρίς την συγκατάθεση των ενδιαφερόμενων συνδρομητών.

(3) Τα δικαιώματα που αναφέρονται στα εδάφια (1) και (2) τυγχάνουν εφαρμογής για συνδρομητές που είναι φυσικά πρόσωπα. Ο Επίτροπος μετά από διαβούλευσης με τον Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με διάταγμα θα διασφαλίζει ότι τα έννομα συμφέροντα των συνδρομητών που δεν είναι φυσικά πρόσωπα σε ό,τι αφορά τις αυτόκλητες κλήσεις προστατεύονται επαρκώς.

(4) Πέραν των όσων ορίζονται στο εδάφιο 1, στις περιπτώσεις εκείνες όπου ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο λαμβάνει από τους πελάτες του στοιχεία επαφής του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους στα πλαίσια πώλησης προϊόντος ή υπηρεσίας, το ίδιο το φυσικό ή νομικό πρόσωπο δύναται να χρησιμοποιήσει αυτά τα στοιχεία για απ’ευθείας προώθηση προϊόντων των ιδίων δικών του προϊόντων ή υπηρεσιών, υπό τον όρο ότι δίνεται σαφώς και ευδιάκριτα στους πελάτες η δυνατότητα να αντιταχθούν, ατελώς και με εύκολο τρόπο, σε αυτήν την χρήση των ηλεκτρονικών στοιχείων επαφής όταν αυτά συλλέγονται και σε σχέση με κάθε μήνυμα στην περίπτωση όπου ο πελάτης δεν αντετάχθη αρχικώς σε τέτοια χρήση.

(5) Εν πάση περιπτώσει, η πρακτική αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με σκοπό την απ’ευθείας εμπορική προώθηση με συγκάλυψη ή απόκρυψη της ταυτότητας του αποστολέα ή του προσώπου εκ μέρους του οποίου αποστέλλεται το μήνυμα, ή χωρίς έγκυρη διεύθυνση στην οποία ο αποδέκτης να δύναται να ζητήσει τον τερματισμό των επικοινωνιών αυτών, απαγορεύεται.