Διεξαγωγή Έρευνας

30. (1) Ο Επίτροπος δύναται με δική του πρωτοβουλία, να διεξάγει έρευνες αναφορικά με συγκεκριμένες δραστηριότητες και συγκεκριμένη λειτουργία οποιουδήποτε παροχέα δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών και/ή υπηρεσιών και/ή ταχυδρομικών υπηρεσιών, οι οποίες κρίνονται ότι προκαλούν ζητήματα αναφορικά με τον ανταγωνισμό ή τους καταναλωτές, και κατ’ακολουθία να προβαίνει σε συστάσεις και να εκδίδει Διατάγματα, ως κατά την γνώμη του είναι πρόσφορο.

(2). Για τους σκοπούς διεξαγωγής έρευνας δυνάμει του εδαφίου (1), ο Επίτροπος δύναται-

(α) να κλητεύει και εξαναγκάζει κατά τον καθορισμένο σε σχετικό Διάταγμα τρόπο την παρουσία μαρτύρων και ενδιαφερόμενων μερών, και την προσαγωγή, παρουσίαση και κατάθεση εγγράφων, βιβλίων, σχεδίων και αρχείων,

(β) να εξετάζει προσωπικά ή δια δικηγόρου μάρτυρες και ενδιαφερόμενα μέρη.

(3). Είναι ένοχο ποινικού αδικήματος, πρόσωπο το οποίο-

(α) χωρίς εύλογη αιτία, παραλείπει ή αρνείται να συμμορφωθεί με κλήση να παραστεί ενώπιον του Επιτρόπου ή να προσάγει, παρουσιάσει ή καταθέσει οποιοδήποτε έγγραφο, βιβλίο, σχέδιο ή αρχείο,

(β) ενώ είναι μάρτυρας, αρνείται χωρίς εύλογη αιτία να απαντήσει σε οποιοδήποτε ερώτημα που υποβάλλεται.

Νοείται ότι εν πάση περιπτώσει ουδείς είναι υπόχρεος να απαντήσει, εάν η απάντηση δυνατό να τον ενοχοποιεί σε σχέση με ποινικό αδίκημα, ή εάν συνιστά παραβίαση του απορρήτου της επικοινωνίας δικηγόρου-πελάτη, και/ή ηθελημένα παρεμποδίζει την ενώπιον του Επιτρόπου διαδικασία.

(4) Πρόσωπο το οποίο καταδικάζεται για διάπραξη ποινικού αδικήματος συνεπεία της παράβασης των εδαφίων (3)(α)και/ή (β), υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες, ή και στις δύο αυτές ποινές.

(5) Κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο δύναται να εκπροσωπείται ενώπιον του Επιτρόπου δια δικηγόρου και να καλεί κατά τον καθορισμένο σε Διατάγματα τρόπο οποιουσδήποτε μάρτυρες.

(6) Ο Επίτροπος διευθύνει οποιαδήποτε ενώπιόν του διαδικασία και έχει εξουσία περιστολής ή καταστολής καταχρήσεως της διαδικασίας ενώπιόν του.