Παράπονα σε σχέση με παροχείς- συνοπτική διαδικασία επίλυσης διαφορών

31. (1) Με την επιφύλαξη των εξουσιών που του απονέμονται δυνάμει του Άρθρου 30(1) και (2), ο Επίτροπος δύναται να διεξάγει έρευνα για τις δραστηριότητες και εργασίες οποιουδήποτε παροχέα δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή/και ταχυδρομικών υπηρεσιών, σε σχέση με τον οποίο υποβάλλεται παράπονο από οποιοδήποτε πρόσωπο.

(2) Ο Επίτροπος έχει εξουσία να απορρίπτει το παράπονο, εάν κατά την κρίση του πρόδηλα δεν ευσταθεί. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο Επίτροπος διαβιβάζει αντίγραφο του παραπόνου στον ενδιαφερόμενο παροχέα. Τέτοιο παράπονο δύναται να αποτελέσει αντικείμενο έρευνας από τον Επίτροπο, εάν ο τελευταίος δεν ικανοποιηθεί από την ανταπόκριση του παροχέα ή εάν ο παραπονούμενος του επιδώσει γραπτή ειδοποίηση ότι το παράπονο δεν έχει αντιμετωπισθεί ικανοποιητικά.

(3) Κατόπιν της υποβολής παραπόνων κατά το εδάφιο (1) στον Επίτροπο, ο Επίτροπος δύναται να εκδώσει Απόφαση η οποία είναι δεσμευτική για τον εν λόγω παροχέα.