Περιεχόμενα άδειας

130. Η άδεια δημόσιου παροχέα ταχυδρομικού δικτύου και/ή υπηρεσιών θα περιέχει -

(α) το πεδίο δραστηριοτήτων, τον τομέα υπηρεσιών και τις απαιτήσεις των υπηρεσιών, περιλαμβανομένης της παροχής καθολικής υπηρεσίας ή και των κατ’ αποκλειστικότητα υπηρεσιών, εάν χρειάζεται,

(β) την ποιότητα, το διαθέσιμο των υπηρεσιών και τις ώρες λειτουργίας,

(γ) την διάρκεια της άδειας και του χρονοδιαγράμματος αναλήψεως της δραστηριότητας,

(δ) τα τέλη άδειας,

(ε) τους γενικούς όρους που διέπουν τις σχέσεις με τους χρήστες υπηρεσιών,

(στ) τις υποχρεώσεις για την παροχή πληροφοριών σχετικά με την οικονομική κατάσταση, τις αλλαγές στην μετοχική ιδιοκτησία, την ποιότητα των υπηρεσιών και τις δραστηριότητες,

(ζ) τους περιορισμούς σε ορισμένες δραστηριότητες,

(η) το απόρρητο των ταχυδρομείων,

(θ) τους όρους για τροποποίηση, ανανέωση, αναστολή, και ανάκληση αδειών,

(ι) τις διαδικασίες για την εξέταση παραπόνων χρηστών, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις απώλειας, κλοπής, καταστροφής ή μη συμμόρφωσης με το επίπεδο ποιότητας της υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών για απονομή ευθύνης για τις περιπτώσεις εκείνες όπου εμπλέκονται περισσότερες της μιας επιχείρησης, καθώς και τις διαδικασίες για επιστροφή χρημάτων ή αποζημίωση, όπου κρίνεται εύλογο. Οι ανωτέρω διαδικασίες, οι οποίες πρέπει να είναι απλές, άνευ κόστους και να διέπονται από την αρχή της διαφάνειας, εφαρμόζονται σε όλες τις υπηρεσίες είτε αυτές εμπίπτουν ή όχι στο πεδίο της καθολικής υπηρεσίας.

(ια) οποιουσδήποτε άλλους όρους ο Επίτροπος ήθελε καθορίσει δυνάμει του παρόντος Νόμου και διαταγμάτων.