Μεταβατικές Διατάξεις

161.-(1) Όλες οι υποχρεώσεις που έχουν επιβληθεί σε πρόσωπα που παρέχουν δημόσια δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή/και υπηρεσίες όσον αφορά την πρόσβαση και τη διασύνδεση, οι οποίες ίσχυαν πριν την 31η Δεκεμβρίου 2009, διατηρούνται έως ότου οι υποχρεώσεις αυτές αναθεωρηθούν από τον Επίτροπο δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(2) Ο Επίτροπος διατηρεί όλες τις υποχρεώσεις που είχαν επιβληθεί πριν την 31η Δεκεμβρίου 2009 από τον Επίτροπο, όσον αφορά:

(α)τα τιμολόγια λιανικής για την παροχή πρόσβασης και τη χρήση του δημόσιου τηλεφωνικού δικτύου·

(β)την επιλογή ή προεπιλογή φορέα· και

(γ)τις μισθωμένες γραμμές.

(3) Ο Επίτροπος λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να ευθυγραμμιστούν όλες οι γενικές εξουσιοδοτήσεις και τα μεμονωμένα δικαιώματα χρήσης που υπήρχαν πριν την 31η Δεκεμβρίου 2009, όπως απαιτείται ανά περίπτωση, σύμφωνα με τους όρους του Μέρους 8 του παρόντος Νόμου.

(4) Εφόσον η εφαρμογή του εδαφίου (5) επιφέρει περιορισμό των δικαιωμάτων ή επέκταση των υποχρεώσεων βάσει ήδη υφισταμένων γενικών εξουσιοδοτήσεων και μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης, ο Επίτροπος δύναται να παρατείνει την ισχύ αυτών των δικαιωμάτων και  υποχρεώσεων έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2012 το αργότερο, υπό τον όρο ότι, με τον τρόπο αυτό, δεν θίγονται τα δικαιώματα άλλων προσώπων βάσει του δικαίου της Ένωσης.  Ο Επίτροπος κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις παρατάσεις αυτές και δηλώνει τους σχετικούς λόγους.

(5) Όταν ο Επίτροπος αποδεικνύει ότι η κατάργηση ενός όρου άδειας σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η οποία ίσχυε πριν από την ημερομηνία ενάρξεως του παρόντος Νόμου, δημιουργεί υπερβολικές δυσκολίες για επιχειρήσεις που είχαν άδεια πρόσβασης σε άλλο δίκτυο, και όταν οι επιχειρήσεις αυτές δεν μπορούν να διαπραγματευθούν νέες συμφωνίες με εύλογους εμπορικούς όρους πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος Νόμου, ο Επίτροπος δύναται να ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την προσωρινή παράταση των σχετικών όρων.  Η αίτηση αυτή  διευκρινίζει τον ή τους  όρους και την περίοδο για την οποία ζητείται η προσωρινή παράταση.

(6) Πρόσωπο που έχει καταβάλει, πριν την ημερομηνία ισχύος του παρόντος Νόμου, οποιοδήποτε διοικητικό τέλος ή χρέωση σε αρχή αρμόδια για την ρύθμιση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή ταχυδρομικών υπηρεσιών, επί τη βάσει καθεστώτος αδειοδότησης που ίσχυε πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου, δεν υπέχει υποχρέωση καταβολής διοικητικών χρεώσεων ή τελών για το υπόλοιπο της περιόδου για την οποία κατεβλήθη η προηγούμενη καταβολή.

(7) Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία παραμένουν φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2027. Πριν τη λήξη της περιόδου αυτής, ο Υπουργός ορίζει τον παροχέα καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας για την περίοδο μετά την 31η Δεκεμβρίου 2027, σύμφωνα με το άρθρο 119Α του παρόντος Νόμου.