Μεταβατικές Διατάξεις

161. (1) Δυνάμει του παρόντος Νόμου διατηρούνται όλες οι υποχρεώσεις που έχουν επιβληθεί σε πρόσωπα που παρέχουν δημόσια δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή/και υπηρεσίες όσον αφορά την πρόσβαση και τη διασύνδεση, οι οποίες ίσχυαν πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου, βάσει των διατάξεων του Νόμου που αναφέρεται στο εδάφιο (9) του παρόντος άρθρου, ο οποίος καταργείται, έως ότου οι υποχρεώσεις αυτές αναθεωρηθούν και λάβει χώρα προσδιορισμός, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος Άρθρου.

(2) Ο Επίτροπος διατηρεί όλες τις υποχρεώσεις όσον αφορά:

(α) τα τιμολόγια λιανικής για την παροχή πρόσβασης και τη χρήση του δημόσιου τηλεφωνικού δικτύου,

(β) την επιλογή ή προεπιλογή φορέα, και

(γ) τις μισθωμένες γραμμές,

που έχουν επιβληθεί δυνάμει του Νόμου που αναφέρεται στο εδάφιο (9) του παρόντος άρθρου, ο οποίος καταργείται, και οι οποίες ίσχυαν πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου, μέχρις ότου αναθεωρηθούν οι υποχρεώσεις αυτές και λάβει χώρα προσδιορισμός σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος Άρθρου.

(3) Ο Επίτροπος προβαίνει το ταχύτερο δυνατόν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου, και, στη συνέχεια, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σε ανάλυση αγοράς σύμφωνα με το Μέρος 9 του παρόντος Νόμου, ώστε να προσδιορίσει εάν θα διατηρήσει, θα τροποποιήσει ή θα άρει τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος Άρθρου. Στα μέρη που επηρεάζονται από την εν λόγω τροποποίηση ή άρση των υποχρεώσεων, παρέχεται προειδοποίηση 90 ημερών, και οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται υπόκεινται στη διαδικασία που ορίζεται σε συγκεκριμένο διάταγμα το οποίο διέπει τις διαδικασίες που σχετίζονται με την άσκηση καθηκόντων του Επιτρόπου δυνάμει του Μέρους 9 του παρόντος Νόμου.

(4) Έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάλυσης αγοράς που αναφέρεται στο Μέρος 9 του παρόντος Νόμου, οι φορείς εκμετάλλευσης δημόσιων τηλεφωνικών δικτύων, οι οποίοι έχουν ορισθεί από τον Επίτροπο ως έχοντες σημαντική ισχύ στην αγορά παροχής σταθερών δημόσιων τηλεφωνικών δικτύων και υπηρεσιών, εξακολουθούν να θεωρούνται ως «κοινοποιημένοι φορείς εκμετάλλευσης» για τους σκοπούς του Κανονισμού No 2887/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

(5) Ο Επίτροπος λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να μετατρέψει άδειες ή αδειοδοτήσεις που υφίστανται ήδη κατά την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος του παρόντος Νόμου σε αδειοδοτήσεις ή δικαιώματα χρήσης, όπως απαιτείται ανά περίπτωση, σύμφωνα με τους όρους του Μέρους 8 του παρόντος Νόμου, εντός εννέα (9) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(6) Εφόσον η εφαρμογή της παραγράφου 5 του παρόντος Άρθρου επιφέρει περιορισμό των δικαιωμάτων ή επέκταση των υποχρεώσεων βάσει ήδη υφισταμένων αδειών, ο Επίτροπος δύναται να παρατείνει την ισχύ αυτών των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων έως και για έξι (6) επιπρόσθετους μήνες πέραν της περιόδου που ορίζεται στην παράγραφο 5 του παρόντος Άρθρου, υπό τον όρο ότι, με τον τρόπο αυτό, δεν θίγονται τα δικαιώματα άλλων επιχειρήσεων βάσει του Κοινοτικού δικαίου. Ο Επίτροπος κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις επεκτάσεις αυτές και δηλώνει τους σχετικούς λόγους.

(7) Όταν ο Επίτροπος αποδεικνύει ότι η κατάργηση ενός όρου άδειας σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η οποία ίσχυε πριν από την ημερομηνία ενάρξεως του παρόντος Νόμου, δημιουργεί υπερβολικές δυσκολίες για επιχειρήσεις που είχαν άδεια πρόσβασης σε άλλο δίκτυο, και όταν οι επιχειρήσεις αυτές δεν μπορούν να διαπραγματευθούν νέες συμφωνίες με εύλογους εμπορικούς όρους πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος Νόμου, ο Επίτροπος δύναται να ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την προσωρινή παράταση των σχετικών όρων. Η αίτηση αυτή διευκρινίζει τον ή τους όρους και την περίοδο για την οποία ζητείται η προσωρινή παράταση.

(8) Πρόσωπο που έχει καταβάλει, πριν την ημερομηνία ισχύος του παρόντος Νόμου, οποιοδήποτε διοικητικό τέλος ή χρέωση σε αρχή αρμόδια για την ρύθμιση των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ή Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, επί τη βάσει καθεστώτος αδειοδότησης που ίσχυε πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου, δεν υπέχει υποχρέωση καταβολής διοικητικών χρεώσεων ή τελών για το υπόλοιπο της περιόδου για την οποία κατεβλήθη η προηγούμενη καταβολή.

(9) Από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας καταργείται ο περί Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμος του 2002 .

(10) Οποιοδήποτε πιστοποιητικό, άδεια, Κανονισμός, Διάταγμα, Απόφαση, Διορισμό ή άλλο έγγραφο που έχει εκδοθεί δυνάμει των διατάξεων του προαναφερόμενου στο εδάφιο (9) του παρόντος άρθρου Νόμου, ή Κανονισμών που έχουν εκδοθεί δυνάμει αυτού, ο οποίος καταργείται, συνεχίζει να ισχύει ή να υφίσταται μέχρι την αντικατάσταση ή λήξη αυτού και τεκμαίρεται ότι το περιεχόμενο του εν λόγω πιστοποιητικού, άδειας, Κανονισμού, Διατάγματος, Απόφασης, Διορισμού ή άλλου εγγράφου, ικανοποιεί πλήρως τους όρους ή απαιτήσεις του παρόντος Νόμου, ή τεκμαίρεται ότι έχει εκδοθεί βάσει του παρόντος Νόμου, εκτός αν υπάρχουν ρητές πρόνοιες στον παρόντα Νόμο περί του αντιθέτου, περίπτωση κατά την οποία ισχύουν οι πρόνοιες του παρόντος Νόμου.