Ποιότητα υπηρεσιών

136.-(1) Προκειμένου να ασκήσει τις αρμοδιότητές του δυνάμει του Άρθρου 20(δ) του παρόντος Νόμου, ο Επίτροπος θα καθορίζει δια διαταγμάτων προδιαγραφές ποιότητας υπηρεσιών για το Κυπριακό Ταχυδρομείο και για τους άλλους παροχείς υπηρεσιών καθολικών ταχυδρομικών υπηρεσιών.

(2) Το Κυπριακό Ταχυδρομείο και οι δημόσιοι παροχείς ταχυδρομικών υπηρεσιών, υποχρεούνται να παρέχουν υπηρεσίες και να λειτουργούν, σύμφωνα με τις προδιαγραφές ποιότητας που καθορίζονται στα αναφερόμενα στο εδάφιο (1) διατάγματα.

(3) Για τους σκοπούς του εδαφίου (2), ο Επίτροπος-

(α) θα επιτηρεί τη λειτουργία και τις υπηρεσίες του Κυπριακού Ταχυδρομείου για σκοπούς διακρίβωσης της συμμόρφωσής του, με τις αναφερόμενες στο εδάφιο (1), προδιαγραφές ποιότητας υπηρεσιών,

(β) θα διασφαλίζει, τουλάχιστον μία φορά ετησίως, διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας προς το σκοπό διακρίβωσης της συμμόρφωσης του Κυπριακού Ταχυδρομείου, με τις αναφερόμενες στο εδάφιο (1), προδιαγραφές ποιότητας, και

(γ) θα διασφαλίζει την ετοιμασία και δημοσίευση εκθέσεων για όσα έγιναν δυνάμει των παραγράφων (α) και (β), τα εξ αυτών συμπεράσματα και τη λήψη από το Κυπριακό Ταχυδρομείο, των αναγκαίων διορθωτικών μέτρων.

(4) Καθ΄ όσον αφορά οποιονδήποτε παροχέα καθολικών ταχυδρομικών υπηρεσιών, πέραν του Κυπριακού Ταχυδρομείου, ο Επίτροπος θα επιτηρεί τη λειτουργία και τις υπηρεσίες αυτού, και δύναται να διεξάγει ανεξάρτητες έρευνες για σκοπούς διακρίβωσης της συμμόρφωσής του με τις αναφερόμενες στο παρόν άρθρο προδιαγραφές ποιότητας υπηρεσιών, καθώς και να ετοιμάζει και δημοσιεύει σχετικές εκθέσεις για ότι έγινε, περιέχουσες τα συμπεράσματα αυτού και τη λήψη των αναγκαίων, από μέρους του παροχέαυ διορθωτικών μέτρων.

(5) Οι προδιαγραφές ποιότητας που αναφέρονται στο εδάφιο (1), και σχετίζονται με την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών εσωτερικού θα είναι συμβατές με εκείνες που καθορίζονται σε σχέση με τις διασυνοριακές υπηρεσίες μεταξύ κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

(6) Ο Επίτροπος θα γνωστοποιεί τις αναφερόμενες στο εδάφιο (1) προδιαγραφές ποιότητας στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.