Εμπιστευτικότητα

135.-(1) ∆εδομένα ή και πληροφορίες αναφορικά με την κυκλοφορία ταχυδρομείου φυσικών και νομικών προσώπων, καθώς και το περιεχόμενο των ταχυδρομικών αντικειμένων θα είναι απόρρητα

(2) Πρόσωπο, το οποίο παρέχει ταχυδρομικές υπηρεσίες ή βοηθά στην παροχή τέτοιων υπηρεσιών, θα υποχρεούται να τηρεί απόρρητα οποιαδήποτε δεδομένα ή/και πληροφορίες στην κατοχή του αναφορικά με τις ταχυδρομικές υπηρεσίες τις οποίες παρέχει, ή στην παροχή των οποίων βοηθά. Αυτή η υποχρέωση συνεχίζει και μετά από τον τερματισμό ή λήξη εργοδότησης σε ταχυδρομική υπηρεσία.

(3) Οι απαγορεύσεις, που τίθενται δια των εδαφίων (1) και (2), του παρόντος άρθρου, δεν ισχύουν σε περιπτώσεις, όπου -

(α) Δικαστήριο εκδίδει σχετικό διάταγμα,

(β) ο Επίτροπος απαιτεί πληροφορίες για την δέουσα ενάσκηση των ρυθμιστικών καθηκόντων και εξουσιών και αρμοδιοτήτων του,

(γ) η αναγνώριση του παραλήπτη ή του αποστολέα απαράδοτου ταχυδρομικού αντικειμένου δεν δύναται να επιτευχθεί με άλλο τρόπο,

(δ) καθίσταται επιβεβλημένο, προς αποτροπή οποιουδήποτε φυσικού κινδύνου σε πρόσωπα ή/και περιουσία.