Γενικές Αρχές

37. (1) Η παροχή δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών είναι ελεύθερη, με την επιφύλαξη των όρων που τίθενται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Κάθε πρόσωπο δύναται να παρέχει δίκτυα ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Κύπρο υπό καθεστώς γενικής εξουσιοδότησης και/ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, βάσει ατομικού δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή αριθμών, ανεξάρτητα από την εμπορική του ιδιότητα ή μη και ανεξάρτητα από το εάν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα ή όχι.

(2) Ο Επίτροπος είναι αρμόδιος για την παροχή κάθε γενικής εξουσιοδότησης εκτός των εξουσιοδοτήσεων που αφορούν τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων, και για την παροχή ατομικών δικαιωμάτων χρήσης αναφορικά με τη χρήση αριθμών.

(3) Πρόσωπο που επιθυμεί να παρέχει δίκτυα ή/και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών δυνάμει του παρόντος Νόμου υπό καθεστώς γενικής εξουσιοδότησης μπορεί να προβεί στην έναρξη των δραστηριοτήτων του αμέσως μετά την υποβολή επίσημης κοινοποίησης στον Επίτροπο. Η παροχή δικτύου ή/και υπηρεσίας υπό καθεστώς γενικής εξουσιοδότησης δεν απαλλάσσει τον παροχέα από την υποχρέωση απόκτησης των απαραίτητων τοπικών αδειών και άλλων δικαιωμάτων εγκατάστασης ευκολιών από τους αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς.

(4) Η απονομή ατομικών δικαιωμάτων χρήσης απαιτείται όπου ο αιτών χρειάζεται να κάνει χρήση σπάνιων πόρων, όπως ραδιοσυχνοτήτων ή αριθμών, συμπεριλαμβανομένων των σύντομων κωδικών, από το Σχέδιο Αριθμοδότησης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όπου επιβάλλεται ο περιορισμός του αριθμού των ατομικών δικαιωμάτων χρήσης, σπάνιων πόρων, η διαχείριση των περιορισμών θα γίνεται με τρόπο που να εξασφαλίζει την εκχώρηση των πόρων αυτών με αντικειμενικό, διαφανή, αμερόληπτο και αναλογικό τρόπο. Η απονομή ατομικών δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του Διευθυντή, ο οποίος ενεργεί βάσει των εξουσιών που παρέχονται στους περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμους του 2002 μέχρι 2004. Η εκχώρηση αριθμοδοτικών πόρων αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του Επιτρόπου.

(5) Αποκλειστικά και μόνο για λόγους δημόσιας τάξεως, δημόσιας ασφάλειας και δημόσιας υγείας δύναται ο Επίτροπος, με πλήρως και αντικειμενικά αιτιολογημένη απόφασή του, να παρεμβαίνει σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο από την υποβολή της δήλωσης καταχώρησης και να απαγορεύει ή να περιορίζει τη δυνατότητα παροχής δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών από συγκεκριμένο πρόσωπο.

(6) Σε περίπτωση που εφαρμόζονται διαγωνιστικές διαδικασίες, για το σκοπό άσκησης της αρμοδιότητας αδειοδότησης δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η οποία ορίζεται στο Άρθρο 20(ε), και της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση ατομικού δικαιώματος χρήσης αριθμών και/ή ραδιοσυχνοτήτων, όπως ορίζεται στο Άρθρο 20(κβ), ο Επίτροπος κοινοποιεί με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας:

(α) όλες τις σχετικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων σε κάθε περίπτωση πληροφοριών σχετικά με το είδος και τον αριθμό των ατομικών δικαιωμάτων χρήσης που προσφέρονται και τη γεωγραφική περιοχή που καλύπτουν,

(β) τα κριτήρια που καθορίζονται από αυτόν βάσει των οποίων θα αξιολογηθούν οι αιτήσεις παροχής ατομικών δικαιωμάτων χρήσης, και

(γ) τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από αυτόν και τα οποία οφείλουν να πληρούν οι αιτούντες για την παροχή των ατομικών δικαιωμάτων χρήσης.