Διαφορές που αφορούν καταναλωτές

36. (1) Ακροάσεις ενώπιον του Επιτρόπου δύνανται να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του σχετικού Διατάγματος προστίμων/άλλων κυρώσεων αναφορικά με την επίλυση διαφορών για τις περιπτώσεις εκείνες όπου ένας καταναλωτής, είτε γραπτώς ή μέσω του ειδικά σχεδιασμένου στην ιστοσελίδα του ΓΕΡΗΕΤ μηχανισμού ηλεκτρονικής μηχανογράφησης, αιτείται την επιδίκαση διαφοράς.

(2) Όπου απαιτείται, ο Επίτροπος δύναται να διατάσσει την αποκατάσταση ή αποζημίωση ενός καταναλωτή, ανάλογα με τη φύση της ισχυριζόμενης παράβασης και την επερχόμενη βλάβη.

(3) Για τις περιπτώσεις εκείνες όπου οι αναφερόμενες στο παρόν άρθρο διαφορές αφορούν μέρη σε διαφορετικά Κράτη Μέλη, ο Επίτροπος θα συνεργάζεται με τις άλλες αρμόδιες αρχές για επίλυση διαφορών καταναλωτών στα άλλα Κράτη Μέλη, προκειμένου να επιτευχθεί η επίλυση της διαφοράς.

(4) Η διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν άρθρο δεν εμποδίζει οποιοδήποτε μέρος να προβεί σε δικαστική επίλυση της διαφοράς.