Ερμηνεία

4. (1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:-

«αγορά λιανικής» σημαίνει την αγορά για υπηρεσίες ή προϊόντα που παρέχονται σε τελικούς χρήστες,

«άδεια» σημαίνει

(i) εξουσιοδότηση, υπό μορφή γενικής εξουσιοδότησης ή ατομικό δικαίωμα χρήσης που καθορίζει δικαιώματα και υποχρεώσεις σε πρόσωπα, αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή/και τη δημιουργία ή εκμετάλλευση δικτύων για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών,

(ii) εξουσιοδότηση, υπό μορφή γενικής εξουσιοδότησης ή ειδικής άδειας, που καθορίζει δικαιώματα και υποχρεώσεις των προσώπων, που επιτρέπει την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών ή/και τη δημιουργία ή/και την ίδρυση ταχυδρομικών δικτύων, και κατά περίπτωση, την εγκατάσταση ή/και εκμετάλλευση των δικτύων τους για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών.

«άδεια ή/και δικαιώματα» σημαίνει ρητή ή σιωπηρή απόφαση αρμόδιας αρχής κατόπιν διαδικασίας, η οποία υποχρεώνει μια επιχείρηση να λάβει μέτρα για τη νόμιμη εκτέλεση οικοδομικών εργασιών ή έργων, πολιτικής μηχανικής,

«αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο» σημαίνει την πλήρως αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο και την κοινή (μεριζόμενη) πρόσβαση στον τοπικό βρόχο, έκαστη εκ των οποίων προσβάσεων δεν συνεπάγεται αλλαγές στο καθεστώς ιδιοκτησίας του τοπικού βρόχου,

«αναγνώριση καλούσας γραμμής» σημαίνει οποιαδήποτε τεχνικά μέσα, μέσω των οποίων η ταυτότητα του σημείου απόληξης του καλούντος δικτύου μπορεί να παρουσιαστεί,

«ανταλλαγή εγγράφων» [Διαγράφηκε],

«αντικείμενο αλληλογραφίας» σημαίνει επικοινωνία σε γραπτή μορφή πάνω σε οποιοδήποτε φυσικό μέσο που διαβιβάζεται και παραδίδεται στη διεύθυνση που υποδεικνύεται από τον αποστολέα πάνω στο ίδιο το αντικείμενο ή στο περιτύλιγμα του. Βιβλία, κατάλογοι, εφημερίδες και περιοδικά δεν θεωρούνται ως αντικείμενα αλληλογραφίας,

«αξιολόγηση της συμμόρφωσης» σημαίνει διεργασία βάσει της οποίας αξιολογείται το κατά πόσο πληρούνται οι ουσιώδεις απαιτήσεις των διατάξεων του παρόντος Νόμου, που αφορούν ραδιοεξοπλισμό∙

«αποστολέας» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο από το οποίο προέρχονται ταχυδρομικά αντικείμενα,

«απόσυρση» σημαίνει κάθε μέτρο που έχει ως στόχο να αποτρέψει τη διαθεσιμότητα στην αγορά ραδιοεξοπλισμού ο οποίος βρίσκεται στην αλυσίδα εφοδιασμού,

«Απόφαση» σημαίνει την απόφαση που εκδίδεται από τον Επίτροπο δυνάμει του παρόντος Νόμου,

«αρχείο τεχνικής κατασκευής» σημαίνει το αρχείο που περιγράφει μια συσκευή και παρέχει πληροφορίες και επεξηγήσεις ως προς την εφαρμογή των εφαρμοστέων βασικών απαιτήσεων,

«ασφαλισμένο αντικείμενο» σημαίνει υπηρεσία που ασφαλίζει ταχυδρομικά αντικείμενα μέχρι της αξίας που δηλώνεται από τον αποστολέα, σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή ζημιάς,

«ατομικό δικαίωμα χρήσης αριθμών» σημαίνει το ατομικό δικαίωμα που χορηγείται από τον Επίτροπο σε πρόσωπο, βάσει του οποίου χορηγούνται δικαιώματα χρήσης των αριθμών,

«ατομικό δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων» σημαίνει το ατομικό δικαίωμα που χορηγείται από το Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και το οποίο παρέχει στο πρόσωπο ή στο φορέα στον οποίο χορηγούνται δικαιώματα να χρησιμοποιεί ραδιοσυχνότητες,

«βασικές απαιτήσεις» σημαίνει γενικούς λόγους μη οικονομικής φύσης, που πρέπει να πληρούν οι παροχείς ταχυδρομικών υπηρεσιών.  Οι λόγοι αυτοί είναι η εμπιστευτικότητα της αλληλογραφίας, η ασφάλεια του δικτύου σε ό,τι αφορά τη μεταφορά επικίνδυνων αγαθών, η τήρηση των όρων και προϋποθέσεων των καθεστώτων απασχόλησης και κοινωνικής ασφάλισης, όπως ορίζονται από το Νόμο ή/και από συλλογικές συμβάσεις που έχουν τύχει διαπραγμάτευσης από τους κοινωνικούς εταίρους, σύμφωνα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Νόμο, και, σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, η προστασία των δεδομένων, η προστασία του περιβάλλοντος και η χωροταξία.  Η προστασία των δεδομένων, μπορεί να περιλαμβάνει την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την εμπιστευτικότητα των διαβιβαζόμενων ή αποθηκευμένων πληροφοριών και την προστασία της ιδιωτικής ζωής,

«BEREC» σημαίνει το Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών που ιδρύθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1211/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, για την ίδρυση του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) και του Γραφείου (BEREC Office),

«Βοηθός Επίτροπος» σημαίνει τον Βοηθό Επίτροπο Επικοινωνιών∙

«γενική εξουσιοδότηση» σημαίνει

(i) το νομικό πλαίσιο που επιτρέπει σε πρόσωπο να παρέχει υπηρεσίες ή/και δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών συμπεριλαμβανομένων και ατομικών δικαιωμάτων χρήσης αριθμών ή/και ραδιοσυχνοτήτων, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, υπό τον όρο της συμμόρφωσης με τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής και με την επιφύλαξη ειδικών υποχρεώσεων ανά τομέα, υπηρεσία ή τύπο πρόσβασης που είναι δυνατόν να εφαρμόζονται σε όλους ή συγκεκριμένους τύπους υπηρεσιών ή/και δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών,

(ii) εξουσιοδότηση υποκείμενη σε εγγραφή, που παρέχεται, είτε δυνάμει Νόμου από τον Επίτροπο είτε δια Νόμου, και αφορά πρόσωπα, τα οποία δύνανται να ασκούν τα δικαιώματα που εκπηγάζουν από αυτή, άνευ εξασφάλισης συγκεκριμένης προς τούτο απόφασης του Επιτρόπου για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών ή / και ίδρυση και λειτουργία ταχυδρομικού δικτύου,

«γεωγραφικός αριθμός» σημαίνει αριθμό από το Σχέδιο Τηλεφωνικής Αριθμοδότησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, μέρος της ψηφιακής δομής του οποίου έχει γεωγραφική σημασία και χρησιμοποιείται για τη δρομολόγηση κλήσεων προς τον φυσικό τόπο του σημείου τερματισμού του δικτύου,

«Γραφείο» σημαίνει το Γραφείο του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, που ιδρύεται δυνάμει του άρθρου 10(1) του παρόντος Νόμου,

«δημόσια διαθέσιμη τηλεφωνική υπηρεσία» σημαίνει υπηρεσία διαθέσιμη στο κοινό για τη διενέργεια και τη λήψη εθνικών ή/και διεθνών κλήσεων, με άμεσο ή έμμεσο τρόπο (δηλαδή που περιλαμβάνει, ανάμεσα σε άλλα, επιλογή / προεπιλογή φορέα, χρήση υπηρεσιών μεταπωλητή), μέσω αριθμού ή αριθμών που υπάρχουν στο Σχέδιο Τηλεφωνικής Αριθμοδότησης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή σε διεθνές σχέδιο τηλεφωνικής αριθμοδότησης,

«δημόσιο δίκτυο επικοινωνιών» σημαίνει το δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, το οποίο χρησιμοποιείται, κυρίως ή εξ’ ολοκλήρου,  για  την προσφορά δημόσια διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, οι οποίες υποστηρίζουν τη μεταφορά πληροφοριών μεταξύ τερματικών σημείων δικτύου,

«δεδομένα κίνησης» σημαίνει οποιαδήποτε δεδομένα καθίστανται αντικείμενο επεξεργασίας για το σκοπό μετάδοσης μιας επικοινωνίας σε ένα δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή για τη χρέωση αυτής,

«δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» σημαίνει κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε υποκείμενο των δεδομένων που βρίσκεται εν ζωή, σύμφωνα με τον περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμο. Δε λογίζονται ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα στατιστικής φύσεως συγκεντρωτικά στοιχεία από τα οποία δεν δύνανται πλέον να προσδιορισθούν τα υποκείμενα των δεδομένων,

«δεδομένα θέσης» σημαίνει τα δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας σε ένα δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τα οποία καταδεικνύουν τη γεωγραφική θέση του εξοπλισμού τερματικών χρήστη, δημοσίως διαθέσιμης υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών,

«δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο» σημαίνει δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών που χρησιμοποιείται για την παροχή τηλεφωνικών υπηρεσιών προσιτών στο κοινό. Υποστηρίζει τη μεταφορά προφορικών επικοινωνιών μεταξύ τερματικών σημείων δικτύων, καθώς και άλλες μορφές επικοινωνίας, όπως τηλεομοιοτυπία και δεδομένα,

«διαθεσιμότητα στην αγορά» σημαίνει προσφορά ραδιοεξοπλισμού για διανομή, κατανάλωση ή χρήση στην ενωσιακή αγορά  στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας, είτε έναντι αντιτίμου είτε δωρεάν,

«διάθεση στην αγορά» σημαίνει την πρώτη φορά κατά την οποία ραδιοεξοπλισμός διατίθεται στην ενωσιακή αγορά,

«διανομέας» σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην αλυσίδα εφοδιασμού, άλλο από τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα, το οποίο καθιστά διαθέσιμο ραδιοεξοπλισμό στην αγορά,

«διαπίστευση» σημαίνει τη βεβαίωση από εθνικό οργανισμό διαπίστευσης ότι ένας οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης πληροί τις απαιτήσεις που έχουν τεθεί με εναρμονισμένα πρότυπα και, όπου είναι συμπεριλαμβανομένων αυτών που καθορίζονται στα αντίστοιχα τομεακά συστήματα, εκτελεί μια συγκεκριμένη δραστηριότητα αξιολόγησης της συμμόρφωσης,

«δίκτυο ταχυδρομικών υπηρεσιών» σημαίνει Δημόσιο ταχυδρομικό δίκτυο: το σύνολο της οργάνωσης και των κάθε είδους μέσων που χρησιμοποιεί ο φορέας παροχής της καθολικής υπηρεσίας, με στόχο ιδίως:

  • την περισυλλογή των ταχυδρομικών αντικειμένων που καλύπτονται από υποχρέωση παροχής καθολικής υπηρεσίας από τα σημεία πρόσβασης σε όλη την επικράτεια,
  • τη μεταφορά και διεκπεραίωση των εν λόγω αντικειμένων από το σημείο πρόσβασης έως το κέντρο διανομής,
  • την παράδοση των αντικειμένων αυτών στον παραλήπτη.

«διακρατικές αγορές» σημαίνει τις αγορές που προσδιορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και καλύπτουν την Ευρωπαϊκή Κοινότητα ή σημαντικό μέρος της, ευρισκόμενο σε περισσότερα από ένα (1) κράτη μέλη.

«διανομή» σημαίνει την όλη διαδικασία από τη διαλογή στο κέντρο διανομής μέχρι την παράδοση ταχυδρομικών αντικειμένων στους παραλήπτες,

«διασύνδεση» σημαίνει τη φυσική και λογική ζεύξη δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών που χρησιμοποιούνται από το ίδιο ή διαφορετικό πρόσωπο προκειμένου να παρέχεται στους χρήστες ενός προσώπου η δυνατότητα να επικοινωνούν με χρήστες του ίδιου ή άλλου προσώπου ή να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες που παρέχονται από άλλο πρόσωπο. Οι υπηρεσίες μπορούν να παρέχονται από τα εμπλεκόμενα μέρη ή από άλλα μέρη που έχουν πρόσβαση στο δίκτυο. Η διασύνδεση είναι ειδικός τύπος πρόσβασης που εφαρμόζεται μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης δημόσιων δικτύων,

«διασύνδεση Προγράμματος Εφαρμογής» ή «ΑΡΙ» σημαίνει τη διασύνδεση του προηγμένου ψηφιακού τηλεοπτικού εξοπλισμού για ψηφιακές ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες και του λογισμικού μεταξύ των εξωτερικών εφαρμογών, που διαθέτουν οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς και οι παροχείς υπηρεσιών,

«διασυνοριακό ταχυδρομείο» σημαίνει ταχυδρομείο από ή προς άλλη χώρα,

«Διάταγμα» σημαίνει το Διάταγμα εκδιδόμενο από τον Επίτροπο σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο,

«διαφημιστικό ταχυδρομείο» σημαίνει μια ανακοίνωση που συνίσταται αποκλειστικά σε υλικό που αφορά αγγελίες, προώθηση πωλήσεων ή διαφήμιση και περιέχει τυποποιημένο μήνυμα, εκτός από το όνομα, τη διεύθυνση και τον ατομικό κωδικό του παραλήπτη και με τυχόν άλλες τροποποιήσεις που δεν αλλοιώνουν την ουσία του μηνύματος και η οποία αποστέλλεται σε σημαντικό αριθμό παραληπτών, προς μεταφορά και παράδοση στη διεύθυνση που αναγράφεται από τον αποστολέα στο ίδιο το αντικείμενο ή τη συσκευασία του. Λογαριασμοί, τιμολόγια, αντίγραφα λογαριασμών και άλλα μη τυποποιημένα μηνύματα δεν θεωρούνται διαφημιστικό ταχυδρομείο. Τα αντικείμενα διαφημιστικού ταχυδρομείου θεωρούνται αντικείμενα αλληλογραφίας,

«διεπιλογή εισόδου» σημαίνει τη διευκόλυνση μέσω της οποίας οι χρήστες ιδιωτικού συνδρομητικού κέντρου ή παρόμοιου ιδιωτικού συστήματος μπορούν να καλούνται απευθείας από σταθερό τηλεφωνικό δίκτυο χωρίς την παρέμβαση τηλεφωνητή στο κέντρο,

«Διευθυντής» σημαίνει τον Διευθυντή του τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων,

«διεπαφή» σημαίνει σημείο απόληξης δικτύου, δηλαδή φυσικό σημείο σύνδεσης, στο οποίο παρέχεται πρόσβαση στο χρήστη σε δημόσιο δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή/και ραδιοεπαφή, που καθορίζει τη ραδιοεπικοινωνιακή οδό μεταξύ ραδιοεξοπλισμού και των τεχνικών του προδιαγραφών,

«Διεπαφή Προγράμματος Εφαρμογής» ή «ΔΠΕ» σημαίνει τη λογισμική  διεπαφή  μεταξύ  εφαρμογών, οι  οποίες διατίθενται από παροχείς τηλεοπτικών εκπομπών ή παροχείς υπηρεσιών, και των διαθέσιμων στοιχείων σε προηγμένο ψηφιακό τηλεοπτικό εξοπλισμό για ψηφιακές τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές υπηρεσίες,

«δικαιούχος» σημαίνει τρίτο μέρος το οποίο έχει λάβει δεόντως άδεια σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στον παρόντα Νόμο ή έχει το δικαίωμα να παρέχει υπηρεσίες επικοινωνιών δια νόμου, και είναι επιλέξιμο για αδεσμοποίητη πρόσβαση σε τοπικό βρόχο,

«δικαίωμα χρήσης αριθμών» σημαίνει το δικαίωμα που χορηγείται από τον Επίτροπο σε πρόσωπο, βάσει του οποίου χορηγούνται δικαιώματα χρήσης των αριθμών,

«δικαίωμα χρήσης» σημαίνει το δικαίωμα χρήσης αριθμών ή δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων,

«δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων» σημαίνει το δικαίωμα που χορηγείται από το Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και το οποίο παρέχει στο πρόσωπο ή στο φορέα στον οποίο χορηγείται το δικαίωμα να χρησιμοποιεί ραδιοσυχνότητες,

«Δικαστήριο» σημαίνει το αρμόδιο δικαστήριο,

«δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών» σημαίνει τα συστήματα μετάδοσης και, κατά περίπτωση, τον εξοπλισμό μεταγωγής ή δρομολόγησης και τους λοιπούς πόρους, περιλαμβανομένων με ενεργών στοιχείων του δικτύου, που επιτρέπουν τη μεταφορά σημάτων, με τη χρήση καλωδίου, ραδιοσημάτων, οπτικού ή άλλου ηλεκτρομαγνητικού μέσου, συμπεριλαμβανομένων των δορυφορικών δικτύων, των σταθερών (μεταγωγής δεδομένων μέσω κυκλωμάτων και πακετομεταγωγής, συμπεριλαμβανομένου του Διαδικτύου) και κινητών επίγειων δικτύων, των συστημάτων ηλεκτρικών καλωδίων, εφόσον χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση σημάτων, των δικτύων που χρησιμοποιούνται για ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές, καθώς και των δικτύων καλωδιακής τηλεόρασης, ανεξάρτητα από το είδος των μεταφερόμενων πληροφοριών.

«εβδομάδα» σημαίνει εφτά ημερολογιακές ημέρες, εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά στο Νόμο, ή εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια,

«εγκατάσταση» σημαίνει οποιοδήποτε σύρμα, καλώδιο ή άλλα μέσα για την μεταφορά σημάτων, οποιοδήποτε σωλήνα, αγωγό, περίβλημα, επικάλυψη, οποιαδήποτε κατασκευή, πόλο ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο που χρησιμοποιείται για την εγκαθίδρυση δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών,

«εθνική περιαγωγή» σημαίνει την υπηρεσία πρόσβασης σε δημόσιο κινητό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, η οποία παρέχεται από τον παροχέα του φιλοξενούντος δικτύου κινητής τηλεφωνίας στον παροχέα του οικείου δικτύου κινητής τηλεφωνίας μέσα στα εδαφικά όρια της Δημοκρατίας, και που επιτρέπει στους συνδρομητές του δεύτερου να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας που προσφέρει ο πρώτος,

«Εθνική Ρυθμιστική Αρχή» σημαίνει τον Επίτροπο Επικοινωνιών ή τον Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, όπως ορίζεται συγκεκριμένα στον παρόντα Νόμο ή στο Νόμο περί Ραδιοεπικοινωνιών,

«εθνικός οργανισμός διαπίστευσης» σημαίνει τον Κυπριακό Οργανισμό Προώθησης Ποιότητας (ΚΟΠΠ) που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 3 του περί Διαπίστευσης, Τυποποίησης και Τεχνικής Πληροφόρησης Νόμου του 2002,

«ειδικά δικαιώματα» σημαίνει τα δικαιώματα που χορηγεί ο Επίτροπος, σε περιορισμένο αριθμό επιχειρήσεων, μέσω των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οποιασδήποτε άλλης οικείας νομοθεσίας, ή οποιωνδήποτε κανονιστικών ή διοικητικών μηχανισμών που προβλέπονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή Κανονισμών, Διαταγμάτων ή Αποφάσεων που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οποιασδήποτε άλλης οικείας νομοθεσίας, τα οποία, σε δεδομένη γεωγραφική περιοχή:

(α) περιορίζουν, σε δύο (2) ή περισσότερες, τον αριθμό των επιχειρήσεων αυτών με βάση κριτήρια που δεν είναι αντικειμενικά, αναλογικά και αμερόληπτα, ή

(β) υποδεικνύουν, με βάση κριτήρια διαφορετικά από αυτά που αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου (α), περισσότερες ανταγωνίστριες επιχειρήσεις, ή

(γ) αναθέτουν σε μία ή περισσότερες επιχειρήσεις, με βάση κριτήρια διαφορετικά από τα προαναφερθέντα, νομοθετικά ή κανονιστικά πλεονεκτήματα που επηρεάζουν ουσιαστικά τη δυνατότητα οποιασδήποτε άλλης επιχείρησης να εισάγει, να εμπορεύεται, να συνδέει, να θέτει σε λειτουργία ή/και να συντηρεί τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό στον ίδιο γεωγραφικό χώρο και υπό αντίστοιχες συνθήκες,

«ειδικές υποχρεώσεις» σημαίνει υποχρεώσεις που δύνανται να επιβληθούν από τον Επίτροπο σε πρόσωπο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου,

«Ειδική άδεια» σημαίνει κάθε χορηγούμενη, από τον Επίτροπο άδεια, με την οποία παρέχονται ειδικά δικαιώματα σε φορέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών ή η οποία εξαρτά την άσκηση των δραστηριοτήτων του εν λόγω φορέα από ειδικές υποχρεώσεις που συμπληρώνουν τη γενική εξουσιοδότηση, ανάλογα με την περίπτωση,

«εισαγωγέας» σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση  που εισάγει στην ενωσιακή αγορά ραδιοεξοπλισμό προερχόμενο από τρίτη χώρα,

«εκπομπή» σημαίνει εκπομπή, ενσύρματη ή ασύρματη, άμεση ή μέσω δορυφόρου, με κώδικα ή χωρίς, και εν γένει εκπομπή με οποιοδήποτε τρόπο ενός ραδιοσήματος ή τηλεοπτικού σήματος που προορίζεται για λήψη από το κοινό,

«εναρμονισμένο πρότυπο» σημαίνει  το ευρωπαϊκό πρότυπο που έχει εκδοθεί κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή της νομοθεσίας εναρμόνισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

«ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης»  σημαίνει την κάθε νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία εναρμονίζει τους όρους εμπορίας των προϊόντων,

«εξουσιοδότηση» σημαίνει εξουσιοδότηση με βάση το πλαίσιο γενικής εξουσιοδότησης που πιθανόν να περιλαμβάνει και ατομικά δικαιώματα χρήσης,

«εξοπλισμός τερματικών» σημαίνει:

(α) είτε τον εξοπλισμό που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με την ηλεκτρονική διασύνδεση ενός δημόσιου δικτύου τηλεπικοινωνιών για τη μεταβίβαση, επεξεργασία ή λήψη πληροφοριών· και στις δύο περιπτώσεις, δηλαδή είτε η σύνδεση είναι άμεση είτε είναι έμμεση δυνατόν να  γίνει με καλώδιο, οπτικές ίνες ή ηλεκτρομαγνητικά κανάλια· η σύνδεση είναι έμμεση, αν μεταξύ του τερματικού και της ηλεκτρονικής διασύνδεσης του δημόσιου δικτύου παρεμβάλλεται άλλη συσκευή,

(β) είτε τον εξοπλισμό επίγειων δορυφορικών σταθμών,

«εξοπλισμός επίγειων σταθμών» σημαίνει τον εξοπλισμό ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για μετάδοση («εκπομπή») ή για μετάδοση και λήψη («εκπομπή/λήψη»), ή μόνο για λήψη («μόνο λήψη») σημάτων ραδιοεπικοινωνίας μέσω δορυφόρων ή άλλων επίγειων συστημάτων,

«εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος» σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εγκατεστημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει λάβει γραπτή εντολή από κατασκευαστή να ενεργεί εξ ονόματός του για την εκτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων,

«επιβλαβής παρεμβολή» έχει την έννοια που αποδίδει στο όρο αυτό ο περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμος του 2002,

«επιζήμια παρεμβολή» σημαίνει παρεμβολή που θέτει σε κίνδυνο την λειτουργία της υπηρεσίας ραδιοναυσιπλοΐας ή άλλων υπηρεσιών ασφαλείας ή η οποία με άλλο τρόπο αλλοιώνει, εμποδίζει σοβαρά ή διακόπτει επανειλημμένα υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας που λειτουργεί σύμφωνα με την εκάστοτε σε ισχύ νομοθεσία που σχετίζεται με τις ραδιοεπικοινωνίες,

«επικοινωνία» σημαίνει οποιαδήποτε πληροφορία η οποία ανταλλάσσεται ή μεταφέρεται μεταξύ ενός πεπερασμένου αριθμού μερών μέσω δημόσια διαθέσιμης υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Δεν περιλαμβάνονται πληροφορίες που μεταφέρονται ως τμήμα μιας υπηρεσίας μετάδοσης στο κοινό μέσω ενός δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, παρά μόνο στο βαθμό που η πληροφορία μπορεί να σχετισθεί με το συγκεκριμένο συνδρομητή ή χρήστη που λαμβάνει την πληροφορία,

«επιλεκτική φραγή εξερχόμενων κλήσεων» σημαίνει διευκόλυνση, με την οποία συνδρομητής δύναται  να   ζητήσει, από παροχέα υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, να φράξει εξερχόμενες κλήσεις καθορισμένων τύπων ή καθορισμένους τύπους αριθμών, δωρεάν,

«επιλεκτική φραγή εξερχόμενων κλήσεων» σημαίνει διευκόλυνση με την οποία συνδρομητής δύναται, να ζητήσει από παροχέα υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, να φράξει εξερχόμενες κλήσεις καθορισμένων τύπων ή καθορισμένους τύπους αριθμών, δωρεάν,

«επιλεκτική φραγή εισερχόμενων κλήσεων» σημαίνει διευκόλυνση με την οποία συνδρομητής δύναται να ζητήσει από παροχέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών να φράξει εισερχόμενες κλήσεις, με απλά μέσα, όταν ο καλών χρήστης ή συνδρομητής χρησιμοποιεί την υπηρεσία απόκρυψης ένδειξης ταυτότητας της καλούσας γραμμής,

«επιλογή τόνων» σημαίνει τη χωρητικότητα του σταθερού δικτύου δημόσιας τηλεφωνίας η οποία στηρίζει την χρήση των πολυσυχνικών τηλεφώνων τόνου επιλογής για σημαδοτοσία στους τόνους Χ που χρησιμοποιούνται στην μεταγωγή όπως καθορίζονται από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τυποποίησης στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών (ETSI) ETR 207 και υποστηρίζουν τους ίδιους τόνους για διατερματική σηματοδοσία σε ολόκληρο το δίκτυο, τόσο εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας όσο και σε άλλες χώρες,

«Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού» σημαίνει την κατά το Άρθρο 8 του Νόμου περί Προστασίας του Ανταγωνισμού καθιστάμενη Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού,

«Επίτροπος» σημαίνει τον Επίτροπο Επικοινωνιών∙

«Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα|» σημαίνει τον Επίτροπο που διορίζεται δυνάμει του Άρθρου 18 των περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμων 2001 και 2003,

«επιχειρήσεις», για σκοπούς ανταγωνισμού στην αγορά εξοπλισμού τερματικών, σημαίνει τους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς στους οποίους το κράτος εκχωρεί ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα εισαγωγής, εμπορίας, σύνδεσης, θέσης σε λειτουργία ή συντήρησης εξοπλισμού τερματικών τηλεπικοινωνιών,

«Ευρωπαϊκά Δικαστήρια» σημαίνει το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Γενικό Δικαστήριο,

«Ευρωπαϊκή Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

«Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τυποποίησης» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ηλεκτροτεχνική Τυποποίηση (CENELEC), και το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Τυποποίησης Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Τηλεπικοινωνιών) (ETSI),

«Ε.Χ.Τ.Α.» σημαίνει τον Ευρωπαϊκό Χώρο Τηλεφωνικής Αρίθμησης,

«ηλεκτρομαγνητική διαταραχή» σημαίνει ηλεκτρομαγνητικό φαινόμενο που μπορεί να υποβαθμίσει τη λειτουργία εξοπλισμού· μια ηλεκτρομαγνητική διαταραχή μπορεί να είναι θόρυβος ηλεκτρομαγνητικής προέλευσης, ανεπιθύμητο σήμα ή μεταβολή του ιδίου του μέσου διά του οποίου γίνεται η διάδοση,

«ηλεκτρονικό ταχυδρομείο» σημαίνει οποιοδήποτε μήνυμα που συνίσταται σε κείμενο, φωνή, ήχο ή εικόνα και αποστέλλεται μέσω ενός δημοσίου δικτύου επικοινωνιών, το οποίο δύναται να αποθηκευθεί στο δίκτυο ή στον εξοπλισμό  τερματικών έως ότου συλλεγεί από τον παραλήπτη,

«ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος» σημαίνει οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο παροχής πληροφοριών στο κοινό σχετικά με το χρονοδιάγραμμα υλικού προγράμματος που αποτελεί αντικείμενο οιασδήποτε υπηρεσίας τηλεοπτικής μετάδοσης και το οποίο ηλεκτρονικό μέσο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του συστήματος διανομής και λήψης με το οποίο παρέχεται μια υπηρεσία τηλεοπτικής μετάδοσης,

«ημέρα» σημαίνει ημερολογιακή ημέρα, εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά στο Νόμο, ή εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια,

«θέση σε λειτουργία» σημαίνει  την πρώτη χρήση του ραδιοεξοπλισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από τον τελικό χρήστη,

«ITU» σημαίνει Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών,

«καθολική ταχυδρομική υπηρεσία» σημαίνει την ελάχιστη δέσμη ταχυδρομικών υπηρεσιών που ορίζεται στο άρθρο 119Β του παρόντος Νόμου, ως αυτή εκάστοτε διαμορφώνεται κατόπιν οποιασδήποτε διαφοροποίησης της, την οποία δύναται να επιφέρει ο Επίτροπος από καιρού εις καιρό, υπό το φως τεχνολογικών εξελίξεων ή νέων συνθηκών σύμφωνα με το εκάστοτε σε ισχύ δεσμευτικό κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με διάταγμα που εκδίδει δυνάμει του άρθρου 20(ιθ) του παρόντος Νόμου,

«καθολική υπηρεσία» σημαίνει ένα στοιχειώδες σύνολο υπηρεσιών, είτε υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών είτε ταχυδρομικών υπηρεσιών, που ορίζεται στον παρόντα Νόμο, συγκεκριμένης ποιότητας, διαθέσιμο για κάθε χρήστη, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική του θέση και, υπό το πρίσμα των ιδιαίτερων εθνικών συνθηκών στην Κύπρο, σε προσιτή τιμή,

«καταληκτικά τέλη» σημαίνει την αμοιβή του παροχέα καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας για τη διανομή του εισερχόμενου διασυνοριακού ταχυδρομείου αποτελούμενου από ταχυδρομικά αντικείμενα από άλλη χώρα,

«καταναλωτής» σημαίνει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί ή ζητά δημόσια διαθέσιμες υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικές υπηρεσίες για σκοπούς άλλους της εργασίας, επιχείρησης ή επαγγέλματος του,

«κατασκευαστής» σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατασκευάζει ραδιοεξοπλισμό ή που αναθέτει σε άλλους τον σχεδιασμό ή την κατασκευή ραδιοεξοπλισμού και διοχετεύει στην αγορά τον εξοπλισμό αυτόν υπό την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του,

«κατηγορία εξοπλισμού» σημαίνει κατηγορία που προσδιορίζει συγκεκριμένους τύπους συσκευών, οι οποίες θεωρούνται παρόμοιες, ως και εκείνες τις διεπαφές για τις οποίες σχεδιάστηκαν οι εν λόγω συσκευές, οι οποίες εν πάση περιπτώσει δυνατόν να ανήκουν σε περισσότερες από μια κατηγορίες εξοπλισμού,

«κλάση ραδιοεξοπλισμού» σημαίνει  την κλάση που προσδιορίζει συγκεκριμένες κατηγορίες ραδιοεξοπλισμού οι οποίες θεωρούνται παρόμοιες δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και τις ραδιοεπαφές εκείνες για τις οποίες έχει σχεδιαστεί ο ραδιοεξοπλισμός,

«κλειστή ομάδα χρηστών» σημαίνει πρόσωπα που δεν τα συνδέουν κατ’ ανάγκη οικονομικοί δεσμοί αλλά που μπορούν να προσδιοριστούν ως μέλη μιας ομάδας με βάση μια διαρκή εμπορική ή/και επαγγελματική σχέση μεταξύ τους ή με ένα άλλο πρόσωπο της ομάδας, και των οποίων οι εσωτερικές επικοινωνιακές ανάγκες απορρέουν από το κοινό ενδιαφέρον που χαρακτηρίζει αυτή τη διαρκή σχέση,

«κοινή (μεριζόμενη) πρόσβαση στον τοπικό βρόχο» σημαίνει την παροχή σε δικαιούχο πρόσβασης στον τοπικό βρόχο ή στον τοπικό υπό-βρόχο του φορέα εκμετάλλευσης με σημαντική ισχύ στην αγορά, η οποία επιτρέπει τη χρήση της δυναμικότητας συγκεκριμένου τμήματος της υποδομής του δικτύου, όπως μέρους της συχνότητας ή ισοδύναμου,

«κοινοποιημένος φορέας εκμετάλλευσης με σημαντική ισχύ στην αγορά» σημαίνει φορέα σταθερού δημόσιου τηλεφωνικού δικτύου ο οποίος έχει ορισθεί από τον Επίτροπο ως έχων σημαντική ισχύ σε μια σχετική αγορά και ως εκ τούτου υπόκειται σε ρύθμιση για τις δραστηριότητές του στην εν λόγω σχετική αγορά,

«κοινοποιημένος οργανισμός» σημαίνει οργανισμό που δύναται να εκτελεί για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης τερματικού εξοπλισμού με τις βασικές απαιτήσεις∙ και

«κοινόχρηστο τηλέφωνο» σημαίνει τηλέφωνο διαθέσιμο στο κοινό εν γένει, για τη χρήση του οποίου μπορεί να απαιτείται χρήση κέρματος ή/και πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας ή/και προπληρωμένης κάρτας, συμπεριλαμβανομένων των καρτών που χρησιμοποιούνται με κώδικα επιλογής,

«Κυπριακό Ταχυδρομείο» [Διαγράφηκε],

«Κύπρος» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία,

«μείζονα έργα ανακαίνισης» σημαίνει οικοδομικές εργασίες ή έργα  πολιτικής μηχανικής στον τόπο του τελικού χρήστη τα οποία περιλαμβάνουν δομικές μεταβολές ολόκληρης της εντός κτιρίου υλικής υποδομής ή σημαντικού τμήματος αυτής και για τα οποία απαιτείται πολεοδομική άδεια ή/και άδεια οικοδομής, ανάλογα με την περίπτωση,

«μετάδοση» σημαίνει ενσύρματη ή μη, απ΄ευθείας ή μέσω δορυφόρου, σε κωδικοποιημένη μορφή ή μη, και εν γένει καθ΄οιονδήποτε τρόπο μετάδοση ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σήματος, που προορίζεται για λήψη από το κοινό,

«μη γεωγραφικός αριθμός» σημαίνει τον αριθμό που περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Τηλεφωνικής Αριθμοδότησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και δεν είναι γεωγραφικός αριθμός.  Συμπεριλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αριθμούς κινητών τηλεφώνων, αριθμούς ατελούς κλήσης και αριθμούς υπερτιμημένων κλήσεων,

«μήνας» σημαίνει τριάντα ημερολογιακές ημέρες, εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά στο Νόμο, ή εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια,

«μισθωμένες γραμμές» σημαίνει διευκολύνσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών που παρέχουν χωρητικότητα διαφανούς μετάδοσης μεταξύ των σημείων απολήξεως δικτύου και δεν περιλαμβάνουν κατ΄ απαίτηση μεταγωγή (λειτουργίες μεταγωγής που μπορεί να ελέγξει ο χρήστης ως μέρος της παροχής μισθωμένης γραμμής),

«οικονομικοί φορείς» σημαίνει τον κατασκευαστή, εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, εισαγωγέα και διανομέα,

«Οργανισμός» σημαίνει δημόσιο παροχέα δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή/και δημόσιο παροχέα υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών,

«οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης»  σημαίνει  τον οργανισμό ο οποίος πραγματοποιεί δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης,

«οργανισμός δημοσίου δικαίου» σημαίνει κάθε οργανισμό, ο οποίος έχει όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

(α) έχει συσταθεί ειδικά για την κάλυψη αναγκών γενικού συμφέροντος, χωρίς βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήραˑ

(β) διαθέτει νομική προσωπικότητα. και

(γ) χρηματοδοτείται,  στο σύνολο ή κατά το μεγαλύτερο μέρος, από το κράτος, περιφερειακές ή τοπικές αρχές ή άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου ή υπόκειται σε διοικητική επιτήρηση από τις εν λόγω αρχές ή οργανισμούς ή έχει διοικητικό, διευθυντικό ή εποπτικό όργανο του οποίου περισσότερα από τα μισά μέλη διορίζονται από το κράτος, τις περιφερειακές ή τοπικές αρχές ή από άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου,

«παραβίαση προσωπικών δεδομένων» σημαίνει την παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση ή απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία, σε συνδυασμό με την παροχή διαθέσιμης στο κοινό ηλεκτρονικής υπηρεσίας επικοινωνιών,

«παροχέας» σημαίνει πρόσωπο που παρέχει ή είναι εξουσιοδοτημένο να παρέχει δίκτυο και/ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή ταχυδρομικές υπηρεσίες ή συναφείς διευκολύνσεις, προς το κοινό,

«παροχέας καθολικής τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας» σημαίνει το δημόσιο ή δημόσιους παροχείς δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, που ορίζονται δια νόμου ή δυνάμει νόμου ως παροχείς καθολικής υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή μέρους αυτής στη ∆ημοκρατία,

«παροχέας οικείου δικτύου κινητής τηλεφωνίας» σημαίνει τον παροχέα που λειτουργεί δίκτυο κινητής τηλεφωνίας ο οποίος έχει εγγεγραμμένους πελάτες στο οικείο αρχείο εντοπισμού, στους οποίους προσφέρει υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας.

«παροχέας φιλοξενούντος δικτύου κινητής τηλεφωνίας» σημαίνει τον παροχέα που λειτουργεί δίκτυο κινητής τηλεφωνίας ο οποίος επιτρέπει την προσωρινή εγγραφή του πελάτη στο αρχείο εντοπισμού φιλοξενουμένων, στον οποίο προσφέρει υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας.

«παροχή δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών» σημαίνει την εγκατάσταση, λειτουργία, έλεγχο ή διάθεση ενός τέτοιου δικτύου,

«περισυλλογή» σημαίνει τη δραστηριότητα περισυλλογής ταχυδρομικών αντικειμένων από παροχέα ταχυδρομικής υπηρεσίας,

«πλαστό γραμματόσημο» σημαίνει οποιοδήποτε αντίγραφο ή απομίμηση ή παράσταση, σε χαρτί ή άλλως πως, οποιουδήποτε γραμματοσήμου, αποτυπώματος μηχανής προπληρωμής ταχυδρομικών τελών ή οποιασδήποτε άλλης μεθόδου πληρωμής ταχυδρομικών τελών, που υποδηλώνει οποιοδήποτε ταχυδρομικό τέλος στην Κύπρο ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα,

«πλήρως αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο» σημαίνει την παροχή σε δικαιούχο πρόσβασης στον τοπικό βρόχο ή στον τοπικό υπο-βρόχο του κοινοποιημένου φορέα εκμετάλλευσης, με σημαντική ισχύ στην αγορά, η οποία επιτρέπει χρήση της πλήρους δυναμικότητας της υποδομής του δικτύου,

«Πρόεδρος» σημαίνει τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας,

«προηγμένος ψηφιακός τηλεοπτικός εξοπλισμός» σημαίνει τον περιφερειακό εξοπλισμό τερματικών  ο οποίος προορίζεται για σύνδεση με τηλεοπτική συσκευή ή σύνθετη ψηφιακή τηλεοπτική συσκευή και είναι ικανός να υποστηρίξει ψηφιακές διαδραστικές τηλεοπτικές υπηρεσίες,

«πρόσβαση» σημαίνει τη διάθεση ευκολιών ή/και υπηρεσιών σε άλλο πρόσωπο, βάσει καθορισμένων όρων, σε αποκλειστική ή μη βάση, για τον σκοπό παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων που οι ευκολίες ή και υπηρεσίες χρησιμοποιούνται για τη διανομή υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας ή υπηρεσιών περιεχομένου ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών. Καλύπτει, μεταξύ άλλων: την πρόσβαση σε στοιχεία του δικτύου και συναφείς ευκολίες, που μπορούν να αφορούν και τη σύνδεση εξοπλισμού δια σταθερών ή μη σταθερών μέσων (αυτό περιλαμβάνει συγκεκριμένα την πρόσβαση στον τοπικό βρόχο και σε ευκολίες και υπηρεσίες απαραίτητες για την παροχή υπηρεσιών μέσω τοπικού βρόχου), την πρόσβαση σε υλική υποδομή, που περιλαμβάνει κτίρια, σωλήνες και ιστούς, την πρόσβαση σε συναφή συστήματα λογισμικού, που περιλαμβάνουν συστήματα λειτουργικής υποστήριξης, την πρόσβαση στα συστήματα πληροφοριών ή στις βάσεις δεδομένων για προ-παραγγελία, παροχή, παραγγελία, παροχή συντήρησης και επισκευής, καθώς και αιτήματα τιμολόγησης, την πρόσβαση σε μετάφραση αριθμών ή σε συστήματα που παρέχουν παρόμοιες λειτουργικές δυνατότητες, την πρόσβαση σε σταθερά και κινητά δίκτυα, ιδίως για περιαγωγή, την πρόσβαση σε συστήματα υπό όρους πρόσβασης για υπηρεσίες ψηφιακής τηλεόρασης και την πρόσβαση σε υπηρεσίες εικονικού δικτύου,

«πρόσωπο» σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο και περιλαμβάνει εταιρεία, συνεταιρισμό, σωματείο, ίδρυμα ή οποιαδήποτε άλλη ένωση ή σύμπραξη προσώπων, με νομική προσωπικότητα ή όχι,

«προώθηση κλήσης» σημαίνει τη διευκόλυνση μέσω της οποίας εισερχόμενες κλήσεις μπορούν να αποσταλούν σε άλλο προορισμό στην Κύπρο ή σε άλλη χώρα,

«ραδιοεξοπλισμός» σημαίνει ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό προϊόν που εκούσια εκπέμπει και/ ή λαμβάνει ραδιοκύματα για σκοπούς ραδιοεπικοινωνίας και/ή ραδιοπροσδιορισμού, ή ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό προϊόν που πρέπει να συμπληρωθεί με εξάρτημα, όπως κεραία, ώστε εκούσια να εκπέμπει και/ή να λαμβάνει ραδιοκύματα για σκοπούς ραδιοεπικοινωνίας και/ή ραδιοπροσδιορισμού,

«ραδιοδιαπεφή» σημαίνει  τη προδιαγραφή της ρυθμιζόμενης χρήσης  του ραδιοφάσματος,

«ραδιοεπικοινωνία» σημαίνει  επικοινωνία μέσω ραδιοκυμάτων,

«ραδιοκύματα» ή «ραδιοσυχνότητες» σημαίνει ηλεκτρομαγνητικά κύματα συχνότητας κάτω από  3.000 GHz (τρία εκατομμύρια μεγακύκλους ανά δευτερόλεπτο), που μεταδίδονται σε ανοικτό χώρο χωρίς τεχνητό οδηγό (artificial guide),

«ραδιοπροσδιορισμός» σημαίνει  τον  προσδιορισμό της θέσης, ταχύτητας και/ ή άλλων χαρακτηριστικών ενός αντικειμένου, ή απόκτηση πληροφοριών σε σχέση με αυτές τις παραμέτρους  μέσω των ιδιοτήτων διάδοσης των ραδιοκυμάτων,

«ραδιοφάσμα» σημαίνει ραδιοκύματα συχνότητας κάτω από 3000GHz, που διαδίδονται στο διάστημα χωρίς τεχνητό οδηγό,

«σήμανση CE» σημαίνει τη σήμανση με την οποία ο κατασκευαστής δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός συμμορφώνεται προς τις εφαρμοστέες απαιτήσεις της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης που προβλέπει την τοποθέτηση της σήμανσης,

«σημεία πρόσβασης» σημαίνει στην περίπτωση της ταχυδρομικής αγοράς τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις, περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των γραμματοκιβωτίων, που τίθενται στη διάθεση του κοινού είτε σε δημόσιους χώρους είτε σε χώρους των φορέων παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπου οι αποστολείς μπορούν να καταθέτουν ταχυδρομικά αντικείμενα στο ταχυδρομικό δίκτυο,

«σημείο πρόσβασης» σημαίνει στην περίπτωση της αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών συγκεκριμένο σημείο, εντός ή εκτός του κτιρίου, προσιτό στις επιχειρήσεις που έχουν αδειοδοτηθεί δεόντως σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή έχουν το δικαίωμα να παρέχουν δημόσια δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών διά οιασδήποτε οικείας νομοθεσίας, μέσω του οποίου εξασφαλίζεται η σύνδεση με την προσαρμοσμένη σε υψηλές ταχύτητες υλική υποδομή εντός κτιρίου,

«σημείο τερματισμού δικτύου» (ΣΤΔ) σημαίνει το φυσικό ή και ασύρματο σημείο στο οποίο ένας συνδρομητής αποκτά πρόσβαση σε δημόσιο δίκτυο επικοινωνιών. Στις περιπτώσεις δικτύων  που  περιλαμβάνουν  μεταγωγή  ή  δρομολόγηση  το ΣΤΔ χαρακτηρίζεται από ειδική διεύθυνση δικτύου, η οποία δυνατόν να συνδέεται με αριθμό ή όνομα συνδρομητή,

«συγκατάθεση» σημαίνει συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, δηλαδή κάθε ελεύθερη, ρητή και ειδική δήλωση βούλησης, που εκφράζεται με τρόπο σαφή και  με πλήρη επίγνωση, και με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων, αφού προηγουμένως ενημερωθεί, δέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν,

«Συμβουλευτική Επιτροπή» σημαίνει τη Συμβουλευτική Επιτροπή Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων που καθιδρύεται δυνάμει της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 32 του παρόντος Νόμου,

«συμφωνία διασύνδεσης» σημαίνει τις τεχνικές και εμπορικές συμφωνίες που έχουν συναφθεί μεταξύ δύο παροχέων αναφορικά με την παροχή διασύνδεσης,

«συναφείς ευκολίες» σημαίνει τις ευκολίες που σχετίζονται με δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή/και υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών, και καθιστούν δυνατή ή/και στηρίζουν την παροχή υπηρεσιών μέσω του εν λόγω δικτύου και/ή υπηρεσίας. Περιλαμβάνουν επίσης συστήματα υπό όρους πρόσβασης και οδηγούς ηλεκτρονικών προγραμμάτων,

«συναφείς υπηρεσίες» σημαίνει υπηρεσίες και ευκολίες που σχετίζονται με δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή/και υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών και καθιστούν δυνατή ή/και στηρίζουν την παροχή υπηρεσιών μέσω του εν λόγω δικτύου ή/και υπηρεσίας ή έχουν τη δυνατότητα αυτή, περιλαμβάνουν δε, μεταξύ άλλων, συστήματα μετατροπής αριθμών ή συστήματα που παρέχουν παρόμοια λειτουργική δυνατότητα, συστήματα υπό όρους πρόσβασης και οδηγούς ηλεκτρονικών προγραμμάτων καθώς και άλλες υπηρεσίες όπως ταυτοποίηση, εντοπισμό θέσης και υπηρεσία παρουσίας,

«συγκατάθεση» σημαίνει συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, κάθε ελεύθερη, ρητή και ειδική δήλωση βούλησης, που εκφράζεται με τρόπο σαφή και εν πλήρη επίγνωση και με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων, αφού προηγουμένως ενημερωθεί, δέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν,

«συναφείς εγκαταστάσεις» σημαίνει τις συναφείς ευκολίες, τις συναφείς υπηρεσίες, υλικές υποδομές και άλλες εγκαταστάσεις ή στοιχεία που σχετίζονται με δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή/και υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών και καθιστούν δυνατή ή/και στηρίζουν την παροχή υπηρεσιών μέσω του εν λόγω δικτύου ή/και υπηρεσίας ή έχουν τη δυνατότητα αυτή, περιλαμβάνουν δε, μεταξύ άλλων, κτίρια ή εισόδους κτιρίων, καλωδιώσεις κτιρίων, κεραίες, πύργους και άλλες φέρουσες κατασκευές, αγωγούς, σωληνώσεις, ιστούς, φρεάτια και κυτία σύνδεσης,

«συνδρομητής» σημαίνει πρόσωπο, που είναι συμβαλλόμενο μέρος σε σύμβαση με παροχέα δημόσια διαθέσιμων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή ταχυδρομικών υπηρεσιών για παροχή τέτοιων υπηρεσιών αντιστοίχως,

«συνεγκατάσταση» σημαίνει την παροχή του φυσικού χώρου και των τεχνικών εγκαταστάσεων που είναι απαραίτητες για την με εύλογο τρόπο τοποθέτηση και σύνδεση του σχετικού εξοπλισμού ενός δικαιούχου,

«συσκευή» σημαίνει οποιοδήποτε εξοπλισμό που είναι είτε ραδιοεξοπλισμός είτε τερματικός εξοπλισμός ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή και τα δύο,

«σύστημα υπό όρους πρόσβασης» σημαίνει κάθε τεχνικό μέτρο ή/και ρύθμιση, όπου η πρόσβαση σε προστατευόμενη υπηρεσία ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης σε κατανοητή μορφή, εξαρτάται από τη συνδρομή ή κάποια άλλη μορφή προγενέστερης άδειας/εξουσιοδότησης,

«συστημένο αντικείμενο» σημαίνει υπηρεσία που παρέχει εγγύηση σταθερού ποσού τέλους έναντι κινδύνου απώλειας, κλοπής ή ζημιάς ταχυδρομικού αντικειμένου και που παρέχει στον αποστολέα, όπου αυτό είναι πρέπον κατόπιν αιτήματος του τελευταίου, απόδειξη για την παραλαβή ταχυδρομικού αντικειμένου ή/και για την παράδοση του στον παραλήπτη,

«Σχέδιο Τηλεφωνικής Αριθμοδότησης Κυπριακής Δημοκρατίας» σημαίνει το σχέδιο που ετοιμάζει, εκσυγχρονίζει, δημοσιεύει και διαχειρίζεται το Γραφείο και το οποίο καθορίζει τη σειρά των αριθμών που πρέπει να χρησιμοποιηθεί κατά τη δρομολόγηση επικοινωνιών σε συγκεκριμένες τοποθεσίες, τερματικά πρόσωπα ή λειτουργίες σε δημόσια δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς επίσης και τους όρους, προϋποθέσεις και τέλη εκχώρησης, κράτησης και χρήσης των σειρών αριθμών.

«σχετική αγορά» σημαίνει την αγορά προϊόντων/υπηρεσιών, όπως καθορίζεται από τον Επίτροπο μετά τη διενέργεια εξέτασης αγοράς σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος Νόμου. Η σχετική αγορά προϊόντων/υπηρεσιών περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που είναι επαρκώς εναλλάξιμα ή υποκατάστατα, όχι μόνο σε ό,τι αφορά τα αντικειμενικά χαρακτηριστικά τους, βάσει των οποίων είναι ιδιαίτερα κατάλληλα για την ικανοποίηση των διαρκών αναγκών των καταναλωτών, τις τιμές τους ή την επιδιωκόμενη χρήση τους, αλλά και τις συνθήκες ανταγωνισμού και/ή τη διάρθρωση της προσφοράς και της ζήτησης στην εν λόγω αγορά. Προϊόντα ή υπηρεσίες που είναι σε μικρό μόνο ή σχετικό βαθμό εναλλάξιμα μεταξύ τους δεν αποτελούν μέρος της ίδιας σχετικής αγοράς,

«ταχυδρομείο» σημαίνει οποιοδήποτε οικοδόμημα, κτίριο, αίθουσα ή εν γένει οποιοδήποτε χώρο που χρησιμοποιείται για τους σκοπούς του παροχέα καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας,

«ταχυδρομικές υπηρεσίες» σημαίνει τις υπηρεσίες που συνίστανται στην περισυλλογή, τη διαλογή, τη μεταφορά και τη διανομή ταχυδρομικών αντικειμένων,

«ταχυδρομικό αντικείμενο» σημαίνει αντικείμενο με συγκεκριμένο παραλήπτη που αποστέλλεται στην τελική του μορφή, υπό την οποία το αναλαμβάνει ο φορέας παροχής της ταχυδρομικής υπηρεσίας, περιλαμβανομένων, πέραν των αντικειμένων αλληλογραφίας, βιβλίων, καταλόγων, εφημερίδων, περιοδικών και ταχυδρομικών δεμάτων που περιέχουν εμπορεύματα, με ή χωρίς εμπορική αξία,

«τελικός χρήστης» σημαίνει τον χρήστη που δεν παρέχει δημόσια δίκτυα επικοινωνιών ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών διαθέσιμες στο κοινό,

«τερματικό σημείο δικτύου» σημαίνει το σημείο φυσικής ή/και ασύρματης διεπαφής, από όπου παρέχεται στο συνδρομητή πρόσβαση στο δίκτυο επικοινωνιών, στα δίκτυα μεταγωγής ή δρομολόγησης, το τερματικό σημείο δικτύου που καθορίζεται μέσω ειδικής διεύθυνσης δικτύου, η οποία μπορεί να συνδέεται με το όνομα ή τον αριθμό του συνδρομητή,

«τερματικός εξοπλισμός» [Διαγράφηκε],

«τεχνικά έργα» σημαίνει κάθε αποτέλεσμα ενός συνόλου οικοδομικών εργασιών ή εργασιών πολιτικής μηχανικής, αφ' εαυτού επαρκές να πληροί μια οικονομική ή τεχνική λειτουργία και το οποίο περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα στοιχεία υλικής υποδομής,

«τεχνική προδιαγραφή» σημαίνει έγγραφο με το οποίο ορίζονται τα  απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά του ραδιοεξοπλισμού,

«τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός» [Διαγράφηκε],

«τοπικός βρόχος» σημαίνει το φυσικό κύκλωμα στρεπτού ζεύγους μεταλλικών καλωδίων που συνδέει το σημείο τερματισμού του δικτύου στις εγκαταστάσεις του συνδρομητή με τον κεντρικό κατανεμητή ή με αντίστοιχη εγκατάσταση στο σταθερό δημόσιο δίκτυο,

«τοπικός υπό-βρόχος» σημαίνει τον μερικό τοπικό βρόχο που συνδέει το σημείο τερματισμού του δικτύου με σημείο συγκέντρωσης ή προσδιορισμένο ενδιάμεσο σημείο πρόσβασης στο σταθερό δημόσιο δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών,

«υλική υποδομή» σημαίνει στοιχείο δικτύου το οποίο προορίζεται να δεχθεί άλλα στοιχεία δικτύου χωρίς να γίνει το ίδιο ενεργό στοιχείο του δικτύου, όπως σωληνώσεις, ιστοί, αγωγοί, φρεάτια επίσκεψης, ανθρωποθυρίδες, κυτία σύνδεσης, κτίρια ή είσοδοι κτιρίων, εγκαταστάσεις κεραιών, πύργοι και ιστοί, σύμφωνα με τα άρθρα 62Α και 62Β:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς των άρθρων 62Α και 62Β, δεν εμπίπτουν στον ορισμό του όρου αυτού, τα καλώδια, συμπεριλαμβανομένων σκοτεινών οπτικών ινών (dark fibre), καθώς και στοιχεία δικτύων που χρησιμοποιούνται για την παροχή πόσιμου ύδατος που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση, όπως ορίζεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 2 του περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται,

«υλική υποδομή εντός κτιρίου» σημαίνει  υλική υποδομή ή εγκαταστάσεις στον τόπο του τελικού χρήστη, περιλαμβανομένων στοιχείων υπό συνιδιοκτησία, οι οποίες προορίζονται να δεχθούν δίκτυα ενσύρματης ή/και ασύρματης πρόσβασης, εφόσον τα εν λόγω δίκτυα πρόσβασης είναι ικανά να παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και να συνδέουν το σημείο πρόσβασης του κτιρίου με το σημείο τερματισμού του δικτύου,

«υλική υποδομή εντός κτιρίου προσαρμοσμένη για υψηλές ταχύτητες» σημαίνει υλική υποδομή εντός κτιρίου που προορίζεται να δεχθεί στοιχεία ή να διευκολύνει την παροχή υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών,

«υπηρεσία κατεπειγόντων» σημαίνει την υπηρεσία που χαρακτηρίζεται εκτός από την ταχύτερη και πιο αξιόπιστη συλλογή, διανομή και παράδοση των αντικειμένων, από την παροχή ορισμένων ή όλων των ακόλουθων συμπληρωματικών διευκολύνσεων: εγγύηση για παράδοση σε ορισμένη ημερομηνία, παραλαβή από το σημείο προέλευσης, παράδοση προσωπικά στον παραλήπτη, δυνατότητα μεταβολής του προορισμού και της ταυτότητας κατά τη διαμετακόμιση, επιβεβαίωση στον αποστολέα της παραλαβής του αντικειμένου αποστολής, έλεγχος και παρακολούθηση των αντικειμένων αποστολής, εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών στους πελάτες και προσφορά υπηρεσιών ανάλογα με τις απαιτήσεις του. Η εν λόγω υπηρεσία είναι δυνατόν να παρέχεται με υψηλότερη τιμή,

«Υπηρεσία τηλεόρασης ευρείας οθόνης» σημαίνει τηλεοπτική υπηρεσία που αποτελείται, στο σύνολό της ή εν μέρει, από προγράμματα που έχουν παραχθεί και υποστεί επεξεργασία προκειμένου να παρουσιαστούν σε σχήμα ευρείας οθόνης πλήρους ύψους. Το σχήμα 16: 9 είναι το σχήμα αναφοράς της τηλεοπτικής υπηρεσίας ευρείας οθόνης.

«υπηρεσία φωνητικής τηλεφωνίας» σημαίνει υπηρεσία στην οποία έχει πρόσβαση το κοινό για την εμπορική παροχή και απευθείας μεταφορά ομιλίας σε πραγματικό χρόνο μέσω του δημόσιου δικτύου μεταγωγής ή τέτοιου δικτύου όπου οποιοσδήποτε χρήστης δύναται να χρησιμοποιήσει εξοπλισμό που συνδέεται με σημείο απόληξης δικτύου σε σταθερή τοποθεσία για επικοινωνία με άλλο χρήστη του εξοπλισμού που είναι συνδεδεμένος με άλλο σημείο απόληξης,

«υπηρεσίες επιμερισμένου κόστους» σημαίνει υπηρεσίες μεταγωγής όπου ο καλών καταβάλλει μόνο μέρος του κόστους της κλήσης στον επιλεγόμενο αριθμό,

«Υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών» σημαίνει τις υπηρεσίες που παρέχονται συνήθως έναντι αμοιβής και των οποίων η παροχή συνίσταται, εν όλω ή εν μέρει, στη μεταφορά σημάτων σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών και των υπηρεσιών μετάδοσης σε δίκτυα που χρησιμοποιούνται για ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις, αλλά εξαιρουμένων των υπηρεσιών που παρέχουν περιεχόμενο μεταδιδόμενο με χρήση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή που ασκούν έλεγχο επί του περιεχομένου, δεν περιλαμβάνουν επίσης τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας, όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα 1 του περί της Διαδικασίας Πληροφόρησης Ορισμένων Τεχνικών Κανόνων Νόμου οι οποίες δεν συνίστανται, εν όλω ή εν μέρει, στη μεταφορά σημάτων σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών,

«υπηρεσίες που παρέχονται με χρέωση ανά μονάδα» σημαίνει τις ταχυδρομικές υπηρεσίες για τις οποίες η χρέωση ορίζεται στους γενικούς όρους του παροχέα  καθολικής υπηρεσίας για τα επιμέρους ταχυδρομικά αντικείμενα,

«υπηρεσία προστιθέμενης αξίας» σημαίνει κάθε υπηρεσία η οποία επιβάλλει την επεξεργασία δεδομένων κίνησης ή δεδομένων θέσης πέραν εκείνων που απαιτούνται για τη μετάδοση μιας επικοινωνίας και τη χρέωσή της,

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων,

«υψίρρυθμο δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών» σημαίνει δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών ικανό να παρέχει υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης σε ταχύτητες τουλάχιστον 30 Mbps,

«φορέας εκμετάλλευσης» σημαίνει πρόσωπο που παρέχει ή που του επιτρέπεται να παρέχει ένα δημόσιο δίκτυο επικοινωνιών ή μια συναφή ευκολία∙

«φορέας εκμετάλλευσης δικτύου»  σημαίνει επιχείρηση η οποία  έχει δεόντως αδειοδοτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή έχει το δικαίωμα να παρέχει δημόσια δίκτυα επικοινωνιών διά οιασδήποτε οικείας νομοθεσίας,  καθώς και επιχείρηση που παρέχει υλική υποδομή με σκοπό την παροχή:

(α) υπηρεσίας παραγωγής, μεταφοράς ή διανομής:

(i) φυσικού αερίου,

(ii)ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου του δημόσιου φωτισμού,

(iii) θέρμανσης,

(iv) ύδατος, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης ή επεξεργασίας ακαθάρτων και λυμάτων, συστημάτων αποστράγγισης,

(β) μεταφορικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων σιδηροδρόμων, οδών, λιμένων και αερολιμένων,

«φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας» σημαίνει κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα παροχής ταχυδρομικής υπηρεσίας ο οποίος έχει οριστεί να παρέχει μέρος ή το σύνολο της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας στη Δημοκρατία, και του οποίου η ταυτότητα έχει κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 119Α του παρόντος Νόμου,

«φορέας παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών» σημαίνει πρόσωπο το οποίο παρέχει μια ή περισσότερες ταχυδρομικές υπηρεσίες,

«φορέας του δημόσιου τομέα» σημαίνει  κρατική, περιφερειακή ή τοπική αρχή, οργανισμό δημοσίου δικαίου ή ένωση αποτελούμενη από μία ή περισσότερες από τις εν λόγω αρχές ή από έναν ή περισσότερους από τους εν λόγω οργανισμούς δημοσίου δικαίου,

«φορητότητα αριθμών» σημαίνει τη διευκόλυνση με βάση την οποία ένας συνδρομητής δύναται να διατηρεί τον αριθμό του, στην περίπτωση γεωγραφικών αριθμών σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία και στην περίπτωση μη γεωγραφικών αριθμών σε οποιαδήποτε τοποθεσία, σε δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών ανεξάρτητα από το δημόσιο παροχέα που παρέχει υπηρεσία,

«χρήστης» σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί ή αιτείται για ιδιωτικούς ή επαγγελματικούς σκοπούς, διαθέσιμη στο κοινό υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών, χωρίς απαραιτήτως να είναι συνδρομητής σε αυτή την υπηρεσία,

«χρήστης ταχυδρομικών υπηρεσιών» σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο παρέχεται ταχυδρομική υπηρεσία, ως αποστολέα ή παραλήπτη.

(2) Λέξεις ή φράσεις που χρησιμοποιούνται στον παρόντα Νόμο και οι οποίες επίσης χρησιμοποιούνται στο δεσμευτικό Κοινοτικό Δίκαιο έχουν στον παρόντα Νόμο, εκτός όπου άλλως προκύπτει από το παρόν κείμενο και τα συμφραζόμενα, το ίδιο νόημα που έχουν στο δεσμευτικό Κοινοτικό Δίκαιο.

(3) Οποιαδήποτε αναφορά στον παρόντα Νόμο σε Πράξη του Κοινοτικού Δικαίου σημαίνει τη συναφή Κοινοτική Πράξη, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(4) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:

(α) οι όροι «δεσπόζουσα θέση», «καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης», και «σύμπραξη» έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στον περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμο,

(β) ο όρος "δημόσια υπηρεσία", έχει την έννοια που αποδίδεται σ΄ αυτούς, στον περί ∆ημόσιας Υπηρεσίας Νόμο 90 έως 96.

(5) Όροι που χρησιμοποιούνται στο Μέρος 14 που δεν ορίζονται διαφορετικά έχουν την έννοια που αποδίδεται σε αυτούς από τον περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμο.

(5Α) Οποιαδήποτε αναφορά σε άλλο Νόμο ή Κανονισμούς ή Διατάγματα ή Αποφάσεις που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οποιασδήποτε άλλης οικείας νομοθεσίας, σε «Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων» ή «ΓΕΡΗΕΤ» θα λογίζεται ως αναφορά στο «Γραφείο Επιτρόπου για τη Ρύθμιση των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και των Ταχυδρομείων».

(5Β)(α) Οποιαδήποτε αναφορά σε άλλο Νόμο ή  Κανονισμούς ή Διατάγματα ή Αποφάσεις που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οποιασδήποτε άλλης οικείας νομοθεσίας, σε «Επίτροπο Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων» ή «ΕΡΗΕΤ» θα λογίζεται ως αναφορά στον «Επίτροπο Επικοινωνιών».

(β) Οποιαδήποτε αναφορά σε άλλο Νόμο και Κανονισμούς ή Διατάγματα ή Αποφάσεις που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οποιασδήποτε άλλης οικείας νομοθεσίας, σε «Βοηθό Επίτροπο Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων» ή «ΒΕΡΗΕΤ» θα λογίζεται ως αναφορά στον «Βοηθό Επίτροπο Επικοινωνιών».

(5Γ) Οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία ή βάση αγωγής η οποία εκκρεμεί μεταξύ του «ΕΡΗΕΤ» και οποιουδήποτε άλλου νομικού ή φυσικού προσώπου ή άλλου οργάνου ή θεσμού της Δημοκρατίας συνεχίζεται να ασκείται από τον «Επίτροπο Επικοινωνιών».

(5Δ) Η αλλαγή του ονόματος από «Επίτροπο Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων» και από «Βοηθό Επίτροπο Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων» σε «Επίτροπο Επικοινωνιών» και «Βοηθό Επίτροπο Επικοινωνιών», αντίστοιχα, δεν επηρεάζει την ισχύ οποιασδήποτε συμφωνίας είχε συναφθεί μεταξύ αυτών και οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου.