Ερμηνεία

4. (1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:-

«αγορά λιανικής» σημαίνει την αγορά για υπηρεσίες ή προϊόντα που παρέχονται σε τελικούς χρήστες,

«άδεια» σημαίνει

(i) εξουσιοδότηση, υπό μορφή γενικής εξουσιοδότησης ή ατομικό δικαίωμα χρήσης που καθορίζει δικαιώματα και υποχρεώσεις σε πρόσωπα, αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή/και τη δημιουργία ή εκμετάλλευση δικτύων για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών

(ii) εξουσιοδότηση, υπό μορφή γενικής εξουσιοδότησης ή ειδική άδεια, που καθορίζει δικαιώματα και υποχρεώσεις σε πρόσωπα, αναφορικά με την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιώνή δημιουργούν, ή ιδρύουν ταχυδρομικά δίκτυα για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών

«αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο» σημαίνει την πλήρως αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο και την κοινή (μεριζόμενη) πρόσβαση στον τοπικό βρόχο, έκαστη εκ των οποίων προσβάσεων δεν συνεπάγεται αλλαγές στο καθεστώς ιδιοκτησίας του τοπικού βρόχου,

«αναγνώριση καλούσας γραμμής» σημαίνει οποιαδήποτε τεχνικά μέσα, μέσω των οποίων η ταυτότητα του σημείου απόληξης του καλούντος δικτύου μπορεί να παρουσιαστεί,

«ανταλλαγή εγγράφων» σημαίνει την παροχή των μέσων, συμπεριλαμβανομένης της παροχής εκτάκτων (ad hoc) κτιρίων, καθώς επίσης και τη μεταφορά από τρίτο μέρος, που επιτρέπει την αυτοπαράδοση μέσα από αμοιβαία ανταλλαγή ταχυδρομικών αντικειμένων μεταξύ των χρηστών που γίνονται συνδρομητές αυτής της υπηρεσίας,

«αντικείμενο αλληλογραφίας» σημαίνει επικοινωνία σε γραπτή μορφή πάνω σε οποιοδήποτε φυσικό μέσο που διαβιβάζεται και παραδίδεται στη διεύθυνση που υποδεικνύεται από τον αποστολέα πάνω στο ίδιο το αντικείμενο ή στο περιτύλιγμα του. Βιβλία, κατάλογοι, εφημερίδες και περιοδικά δεν θεωρούνται ως αντικείμενα αλληλογραφίας,

«αποστολέας» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο από το οποίο προέρχονται ταχυδρομικά αντικείμενα,

«Απόφαση» σημαίνει την απόφαση που εκδίδεται από τον Επίτροπο δυνάμει του παρόντος Νόμου,

«αρχείο τεχνικής κατασκευής» σημαίνει το αρχείο που περιγράφει μια συσκευή και παρέχει πληροφορίες και επεξηγήσεις ως προς την εφαρμογή των εφαρμοστέων βασικών απαιτήσεων,

«ασφαλισμένο αντικείμενο» σημαίνει υπηρεσία που ασφαλίζει ταχυδρομικά αντικείμενα μέχρι της αξίας που δηλώνεται από τον αποστολέα, σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή ζημιάς.

«ατομικό δικαίωμα χρήσης» σημαίνει το ατομικό δικαίωμα χρήσης αριθμών ή ατομικό δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων

«ατομικό δικαίωμα χρήσης αριθμών» σημαίνει το ατομικό δικαίωμα που χορηγείται από τον Επίτροπο σε πρόσωπο, βάσει του οποίου χορηγούνται δικαιώματα χρήσης των αριθμών,

«ατομικό δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων» σημαίνει το ατομικό δικαίωμα που χορηγείται από το Διευθυντή και το οποίο παρέχει στο πρόσωπο ή στο φορέα στον οποίο χορηγούνται δικαιώματα να χρησιμοποιεί ραδιοσυχνότητες,

«Βοηθός Επίτροπος» σημαίνει τον Βοηθό Επίτροπο Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, που διορίζεται δυνάμει της παραγράφου (2) του άρθρου 5 του παρόντος Νόμου,

«γενική εξουσιοδότηση» σημαίνει

(i) το νομικό πλαίσιο που επιτρέπει σε πρόσωπο να παρέχει υπηρεσίες ή/και δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών συμπεριλαμβανομένων και ατομικών δικαιωμάτων χρήσης, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, υπό τον όρο της συμμόρφωσης με τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής και με την επιφύλαξη ειδικών υποχρεώσεων ανά τομέα που είναι δυνατόν να εφαρμόζονται σε όλους ή συγκεκριμένους τύπους υπηρεσιών ή/και δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών,

(ii) εξουσιοδότηση υποκείμενη σε εγγραφή, που παρέχεται, είτε δυνάμει Νόμου από τον Επίτροπο είτε δια Νόμου, και αφορά πρόσωπα, τα οποία δύνανται να ασκούν τα δικαιώματα που εκπηγάζουν από αυτή, άνευ εξασφάλισης συγκεκριμένης προς τούτο απόφασης του Επιτρόπου για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών ή / και ίδρυση και λειτουργία ταχυδρομικού δικτύου εκτός των ορίων της καθολικής Ταχυδρομικής υπηρεσίας.

«γεωγραφικός αριθμός» σημαίνει αριθμό από το Σχέδιο Αριθμοδότησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, μέρος της ψηφιακής δομής του οποίου έχει γεωγραφική σημασία και χρησιμοποιείται για τη δρομολόγηση κλήσεων προς τον φυσικό τόπο του σημείου τερματισμού του δικτύου,

«Γραφείο» σημαίνει το Γραφείο του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, που ιδρύεται δυνάμει του άρθρου 10(1) του παρόντος Νόμου,

«δημόσιος παροχέας ταχυδρομικών υπηρεσιών» σημαίνει πρόσωπο, περιλαμβανομένου του Κυπριακού Ταχυδρομείου, εξουσιοδοτημένο να παρέχει ταχυδρομικές υπηρεσίες στο κοινό γενικά.

«δεδομένα κίνησης» σημαίνει οποιαδήποτε δεδομένα καθίστανται αντικείμενο επεξεργασίας για το σκοπό μετάδοσης μιας επικοινωνίας σε ένα δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή για τη χρέωση αυτής,

«δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» σημαίνει κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε υποκείμενο των δεδομένων που βρίσκεται εν ζωή. Δε λογίζονται ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα στατιστικής φύσεως συγκεντρωτικά στοιχεία από τα οποία δεν δύνανται πλέον να προσδιορισθούν τα υποκείμενα των δεδομένων,

«δεδομένα θέσης » σημαίνει τα δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας σε ένα δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τα οποία καταδεικνύουν τη γεωγραφική θέση του τερματικού εξοπλισμού χρήστη, δημοσίως διαθέσιμης υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών,

«δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο» σημαίνει δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών που χρησιμοποιείται για την παροχή τηλεφωνικών υπηρεσιών προσιτών στο κοινό. Υποστηρίζει τη μεταφορά προφορικών επικοινωνιών μεταξύ τερματικών σημείων δικτύων, καθώς και άλλες μορφές επικοινωνίας, όπως τηλεομοιοτυπία και δεδομένα,

«Δημόσιο δίκτυο ταχυδρομικών υπηρεσιών» σημαίνει Δημόσιο ταχυδρομικό δίκτυο: το σύνολο της οργάνωσης και των κάθε είδους μέσων που χρησιμοποιεί ο φορέας παροχής της καθολικής υπηρεσίας, με στόχο ιδίως:

  • τη συλλογή των ταχυδρομικών αντικειμένων που καλύπτονται από υποχρέωση παροχής καθολικής υπηρεσίας από τα σημεία πρόσβασης σε όλη την επικράτεια,
  • τη μεταφορά και διεκπεραίωση των εν λόγω αντικειμένων από το σημείο πρόσβασης έως το κέντρο διανομής,
  • την παράδοση των αντικειμένων αυτών στον παραλήπτη.

«διακρατικές αγορές» σημαίνει τις αγορές που προσδιορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και καλύπτουν την Ευρωπαϊκή Κοινότητα ή σημαντικό μέρος της,

«διανομή» σημαίνει την όλη διαδικασία από τη διαλογή στο κέντρο διανομής μέχρι την παράδοση ταχυδρομικών αντικειμένων στους παραλήπτες,

«διασύνδεση» σημαίνει τη φυσική και λογική ζεύξη δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών που χρησιμοποιούνται από το ίδιο ή διαφορετικό πρόσωπο προκειμένου να παρέχεται στους χρήστες ενός προσώπου η δυνατότητα να επικοινωνούν με χρήστες του ίδιου ή άλλου προσώπου ή να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες που παρέχονται από άλλο πρόσωπο. Οι υπηρεσίες μπορούν να παρέχονται από τα εμπλεκόμενα μέρη ή από άλλα μέρη που έχουν πρόσβαση στο δίκτυο. Η διασύνδεση είναι ειδικός τύπος πρόσβασης που εφαρμόζεται μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης δημόσιων δικτύων,

«διασύνδεση Προγράμματος Εφαρμογής» ή «ΑΡΙ» σημαίνει τη διασύνδεση του προηγμένου ψηφιακού τηλεοπτικού εξοπλισμού για ψηφιακές ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες και του λογισμικού μεταξύ των εξωτερικών εφαρμογών, που διαθέτουν οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς και οι παροχείς υπηρεσιών, ,

«διασυνοριακό ταχυδρομείο» σημαίνει ταχυδρομείο από ή προς άλλη χώρα,

«Διάταγμα» σημαίνει το Διάταγμα εκδιδόμενο από τον Επίτροπο σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο,

«διαφημιστικό ταχυδρομείο» σημαίνει την αποστολή υλικού που αποτελείται μόνο από υλικό διαφήμισης, ή μάρκετινγκ και αποτελείται από ταυτόσημο μήνυμα, με εξαίρεση το όνομα, τη διεύθυνση και τον αριθμό αναγνώρισης του παραλήπτη, καθώς επίσης και άλλες τροποποιήσεις που δεν αλλοιώνουν τη φύση του μηνύματος, το οποίο αποστέλλεται σε σημαντικό αριθμό παραληπτών, και το οποίο θα αποσταλεί και παραδοθεί στη διεύθυνση που υποδεικνύεται από τον αποστολέα επί του περιτυλίγματος αυτού. Ο Επίτροπος καθορίζει με απόφαση του κάθε φορά, τον όρο «σημαντικό αριθμό παραληπτών». Λογαριασμοί, τιμολόγια, χρηματοπιστωτικές καταστάσεις και άλλα μη ταυτόσημα μηνύματα δεν θεωρούνται ως άμεση διαφήμιση με την αποστολή ταχυδρομικού υλικού. Μια επικοινωνία που συνδυάζει την άμεση αποστολή ταχυδρομικού υλικού με άλλα αντικείμενα εντός του ίδιου περιτυλίγματος δε θεωρείται ως ταχυδρομικό υλικό. Η άμεση διαφήμιση με αποστολή ταχυδρομικού υλικού περιλαμβάνει τη διασυνοριακή καθώς επίσης και την εγχώρια άμεση διαφήμιση με την αποστολή ταχυδρομικού υλικού.

«διεπιλογή εισόδου» σημαίνει τη διευκόλυνση μέσω της οποίας οι χρήστες ιδιωτικού συνδρομητικού κέντρου ή παρόμοιου ιδιωτικού συστήματος μπορούν να καλούνται απευθείας από σταθερό τηλεφωνικό δίκτυο χωρίς την παρέμβαση τηλεφωνητή στο κέντρο,

«Διευθυντής» σημαίνει τον Διευθυντή του τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων,

«διεπαφή» σημαίνει σημείο απόληξης δικτύου, που είναι φυσικό σημείο σύνδεσης στο οποίο παρέχεται πρόσβαση στο χρήστη σε δημόσιο δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ή/και ραδιοδιεπαφή που καθορίζει τη ραδιοεπικοινωνιακή οδό μεταξύ ραδιοεξοπλισμού και των τεχνικών του προδιαγραφών,

«δικαιούχος» σημαίνει τρίτο μέρος το οποίο έχει λάβει δεόντως άδεια σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στον παρόντα Νόμο ή έχει το δικαίωμα να παρέχει υπηρεσίες επικοινωνιών δια νόμου, και είναι επιλέξιμο για αδεσμοποίητη πρόσβαση σε τοπικό βρόχο,

«δικαίωμα χρήσης αριθμών» σημαίνει το δικαίωμα που χορηγείται από τον Επίτροπο σε πρόσωπο, βάσει του οποίου χορηγούνται δικαιώματα χρήσης των αριθμών,

«δικαίωμα χρήσης» σημαίνει το δικαίωμα χρήσης αριθμών ή δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων

«δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων» σημαίνει το δικαίωμα που χορηγείται από το Διευθυντή και το οποίο παρέχει στο πρόσωπο ή στο φορέα στον οποίο χορηγούνται δικαιώματα να χρησιμοποιεί ραδιοσυχνότητες,

«Δικαστήριο» σημαίνει το αρμόδιο δικαστήριο,

«δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών» σημαίνει τα συστήματα μετάδοσης και, κατά περίπτωση, τον εξοπλισμό μεταγωγής ή δρομολόγησης και τους λοιπούς πόρους που επιτρέπουν τη μεταφορά σημάτων, με τη χρήση καλωδίου, ραδιοσημάτων, οπτικού ή άλλου ηλεκτρομαγνητικού μέσου, συμπεριλαμβανομένων των δορυφορικών δικτύων, των σταθερών (μεταγωγής δεδομένων μέσω κυκλωμάτων και πακετομεταγωγής, συμπεριλαμβανομένου του Διαδικτύου) και κινητών επίγειων δικτύων, των συστημάτων ηλεκτρικών καλωδίων, εφόσον χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση σημάτων, των δικτύων που χρησιμοποιούνται για ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές, καθώς και των δικτύων καλωδιακής τηλεόρασης, ανεξάρτητα από το είδος των μεταφερόμενων πληροφοριών.

«εβδομάδα» σημαίνει εφτά ημερολογιακές ημέρες, εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά στο Νόμο, ή εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια,

«εγκατάσταση» σημαίνει οποιοδήποτε σύρμα, καλώδιο ή άλλα μέσα για την μεταφορά σημάτων, οποιοδήποτε σωλήνα, αγωγό, περίβλημα, επικάλυψη, οποιαδήποτε κατασκευή, πόλο ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο που χρησιμοποιείται για την εγκαθίδρυση δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών,

«Εθνική Ρυθμιστική Αρχή» σημαίνει το Γραφείο του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων ή το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, όπως ορίζεται συγκεκριμένα στον παρόντα Νόμο ή στο Νόμο περί Ραδιοεπικοινωνιών,

«ειδικές υποχρεώσεις» σημαίνει υποχρεώσεις που δύνανται να επιβληθούν από τον Επίτροπο σε πρόσωπο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου,

«Ειδική άδεια» σημαίνει εξουσιοδότηση που χορηγείται δυνάμει του παρόντος Νόμου από τον Επίτροπο, για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών ή / και ίδρυση και λειτουργία ταχυδρομικού δικτύου εντός των ορίων της καθολικής Ταχυδρομικής υπηρεσίας.

«εκπομπή» σημαίνει εκπομπή, ενσύρματη ή ασύρματη, άμεση ή μέσω δορυφόρου, με κώδικα ή χωρίς, και εν γένει εκπομπή με οποιοδήποτε τρόπο ενός ραδιοσήματος ή τηλεοπτικού σήματος που προορίζεται για λήψη από το κοινό,

«εναρμονισμένο πρότυπο» σημαίνει μια τεχνική προδιαγραφή που υιοθετείται από έναν αναγνωρισμένο οργανισμό προτύπων, με την οποία η συμμόρφωση δύναται να είναι ή να μην είναι υποχρεωτική,

«εξουσιοδότηση» σημαίνει εξουσιοδότηση με βάση το πλαίσιο γενικής εξουσιοδότησης που πιθανόν να περιλαμβάνει και ατομικά δικαιώματα χρήσης,

«επιζήμια παρεμβολή» σημαίνει παρεμβολή που θέτει σε κίνδυνο την λειτουργία της υπηρεσίας ραδιοναυσιπλοΐας ή άλλων υπηρεσιών ασφαλείας ή η οποία με άλλο τρόπο αλλοιώνει, εμποδίζει σοβαρά ή διακόπτει επανειλημμένα υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας που λειτουργεί σύμφωνα με την εκάστοτε σε ισχύ νομοθεσία που σχετίζεται με τις ραδιοεπικοινωνίες,

«επικοινωνία» σημαίνει οποιαδήποτε πληροφορία η οποία ανταλλάσσεται ή μεταφέρεται μεταξύ ενός πεπερασμένου αριθμού μερών μέσω δημόσια διαθέσιμης υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Δεν περιλαμβάνονται πληροφορίες που μεταφέρονται ως τμήμα μιας υπηρεσίας μετάδοσης στο κοινό μέσω ενός δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, παρά μόνο στο βαθμό που η πληροφορία μπορεί να σχετισθεί με το συγκεκριμένο συνδρομητή ή χρήστη που λαμβάνει την πληροφορία,

«επιλεκτική φραγή εξερχόμενων κλήσεων» σημαίνει διευκόλυνση με την οποία συνδρομητής δύναται, να ζητήσει από παροχέα υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, να φράξει εξερχόμενες κλήσεις καθορισμένων τύπων ή καθορισμένους τύπους αριθμών, δωρεάν,

«επιλεκτική φραγή εισερχόμενων κλήσεων» σημαίνει διευκόλυνση με την οποία συνδρομητής δύναται να ζητήσει από παροχέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών να φράξει εισερχόμενες κλήσεις, με απλά μέσα, όταν ο καλών χρήστης ή συνδρομητής χρησιμοποιεί την υπηρεσία απόκρυψης ένδειξης ταυτότητας της καλούσας γραμμής,

«επιλογή τόνων» σημαίνει τη χωρητικότητα του σταθερού δικτύου δημόσιας τηλεφωνίας η οποία στηρίζει την χρήση των πολυσυχνικών τηλεφώνων τόνου επιλογής για σημαδοτοσία στους τόνους Χ που χρησιμοποιούνται στην μεταγωγή όπως καθορίζονται από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τυποποίησης στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών (ETSI) ETR 207 και υποστηρίζουν τους ίδιους τόνους για διατερματική σηματοδοσία σε ολόκληρο το δίκτυο, τόσο εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας όσο και σε άλλες χώρες,

«Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού» σημαίνει την κατά το Άρθρο 8 του Νόμου περί Προστασίας του Ανταγωνισμού καθιστάμενη Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού.

«Επίτροπος» σημαίνει τον Επίτροπο Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, που διορίζεται δυνάμει της παραγράφου (1) του άρθρου 5 του παρόντος Νόμου,

«Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα|» σημαίνει τον Επίτροπο που διορίζεται δυνάμει του Άρθρου 18 των περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμων 2001 και 2003,

«Ευρωπαϊκά Δικαστήρια» σημαίνει το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το Πρωτοδικείο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

«Ευρωπαϊκή Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

«Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τυποποίησης» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ηλεκτροτεχνική Τυποποίηση (CENELEC), και το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Τυποποίησης Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Τηλεπικοινωνιών) (ETSI),

«ηλεκτρονικό ταχυδρομείο» σημαίνει οποιοδήποτε μήνυμα που συνίσταται σε κείμενο, φωνή, ήχο ή εικόνα και αποστέλλεται μέσω ενός δημοσίου δικτύου επικοινωνιών, το οποίο δύναται να αποθηκευθεί στο δίκτυο ή στον τερματικό εξοπλισμό έως ότου συλλεγεί από τον παραλήπτη,

«ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος» σημαίνει οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο παροχής πληροφοριών στο κοινό σχετικά με το χρονοδιάγραμμα υλικού προγράμματος που αποτελεί αντικείμενο οιασδήποτε υπηρεσίας τηλεοπτικής μετάδοσης και το οποίο ηλεκτρονικό μέσο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του συστήματος διανομής και λήψης με το οποίο παρέχεται μια υπηρεσία τηλεοπτικής μετάδοσης,

«ημέρα» σημαίνει ημερολογιακή ημέρα, εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά στο Νόμο, ή εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια,

«ITU» σημαίνει Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών,

«καθολική ταχυδρομική υπηρεσία» σημαίνει την ελάχιστη δέσμη ταχυδρομικών υπηρεσιών που ορίζεται πιο κάτω, ως αυτή διαμορφώνεται εκάστοτε κατόπιν οποιασδήποτε σε ισχύ διεύρυνσης ή άλλης διαφοροποίησής της, την οποία δύναται να επιφέρει ο Επίτροπος από καιρού εις καιρό, υπό το φως τεχνολογικών εξελίξεων ή νέων συνθηκών ή/και του εκάστοτε σε ισχύ δεσμευτικού κεκτημένου της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, με διάταγμα που εκδίδει δυνάμει του άρθρου 20 (ιθ)του παρόντος Νόμου:

(α) μία τουλάχιστον παράδοση κάθε εργάσιμη ημέρα, και όχι για λιγότερες των πέντε ημερών εβδομαδιαίως, ταχυδρομικών αντικειμένων, περιλαμβανομένων δεμάτων, βάρους μέχρι δύο και είκοσι χιλιογράμμων αντίστοιχα, στην οικία ή στα υποστατικά κάθε προσώπου, ή σε τέτοια ευπροσδιόριστα σημεία, ή άλλως πως, ως ο Επίτροπος εγκρίνει από καιρού εις καιρό,

(β) μια τουλάχιστον περισυλλογή κάθε εργάσιμη ημέρα και όχι για λιγότερες των πέντε ημερών εβδομαδιαίως από κάθε σημείο πρόσβασης, ταχυδρομικών αντικειμένων και δεμάτων που περιγράφονται στην παράγραφο (α),

(γ) παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών, αποτελούμενων από την περισυλλογή, διαλογή, μεταφορά και διανομή ταχυδρομικών αντικειμένων και δεμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο (α), σε τιμές προσιτές και ομοιόμορφες παντού στη ∆ημοκρατία,

(δ) παροχή ταχυδρομικής υπηρεσίας συστημένων και ασφαλισμένων ταχυδρομικών αντικειμένων, σε ομοιόμορφες τιμές παντού στη ∆ημοκρατία,

(ε) η καθολική υπηρεσία που ορίζεται στο παρόν άρθρο περιλαμβάνει τόσο τις εθνικές όσο και τις διασυνοριακές υπηρεσίες,

«καθολική υπηρεσία» σημαίνει ένα στοιχειώδες σύνολο υπηρεσιών, είτε υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών είτε ταχυδρομικών υπηρεσιών, που ορίζεται στον παρόντα Νόμο, συγκεκριμένης ποιότητας, διαθέσιμο για κάθε χρήστη, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική του θέση και, υπό το πρίσμα των ιδιαίτερων εθνικών συνθηκών στην Κύπρο, σε προσιτή τιμή,

«καταληκτικά τέλη» σημαίνει την αμοιβή του παροχέα καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας για τη διανομή του εισερχόμενου διασυνοριακού ταχυδρομείου αποτελούμενου από ταχυδρομικά αντικείμενα από άλλη χώρα,

«καταναλωτής» σημαίνει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί ή ζητά δημόσια διαθέσιμες υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικές υπηρεσίες για σκοπούς άλλους της εργασίας, επιχείρησης ή επαγγέλματος του,

«κατηγορία εξοπλισμού» σημαίνει κατηγορία που προσδιορίζει συγκεκριμένους τύπους συσκευών, οι οποίες θεωρούνται παρόμοιες, ως και εκείνες τις διεπαφές για τις οποίες σχεδιάστηκαν οι εν λόγω συσκευές, οι οποίες εν πάση περιπτώσει δυνατόν να ανήκουν σε περισσότερες από μια κατηγορίες εξοπλισμού,

«κλειστή ομάδα χρηστών» σημαίνει πρόσωπα που δεν τα συνδέουν κατ’ ανάγκη οικονομικοί δεσμοί αλλά που μπορούν να προσδιοριστούν ως μέλη μιας ομάδας με βάση μια διαρκή εμπορική ή/και επαγγελματική σχέση μεταξύ τους ή με ένα άλλο πρόσωπο της ομάδας, και των οποίων οι εσωτερικές επικοινωνιακές ανάγκες απορρέουν από το κοινό ενδιαφέρον που χαρακτηρίζει αυτή τη διαρκή σχέση,

«κλήση» σημαίνει τη σύνδεση που επιτυγχάνεται μέσω δημόσια διαθέσιμων τηλεφωνικών υπηρεσιών που επιτρέπουν την αμφίδρομη επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο,

«κοινή (μεριζόμενη) πρόσβαση στον τοπικό βρόχο» σημαίνει την παροχή σε δικαιούχο πρόσβασης στον τοπικό βρόχο ή στον τοπικό υπό-βρόχο του κοινοποιημένου φορέα εκμετάλλευσης, η οποία επιτρέπει χρήση της μη φωνητικής περιοχής του φάσματος συχνοτήτων του στρεπτού ζεύγους μεταλλικών καλωδίων. Ο τοπικός βρόχος συνεχίζει να χρησιμοποιείται από τον κοινοποιημένο φορέα εκμετάλλευσης για να παρέχει στον τελικό χρήστη τηλεφωνική υπηρεσία,

«κοινοποιημένος φορέας εκμετάλλευσης με σημαντική ισχύ στην αγορά» σημαίνει φορέα σταθερού δημόσιου τηλεφωνικού δικτύου ο οποίος έχει ορισθεί από τον Επίτροπο ως έχων σημαντική ισχύ σε μια σχετική αγορά και ως εκ τούτου υπόκειται σε ρύθμιση για τις δραστηριότητές του στην εν λόγω σχετική αγορά,

«κοινοποιημένος οργανισμός» σημαίνει οργανισμό που δύναται να εκτελεί για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης τερματικού εξοπλισμού με τις βασικές απαιτήσεις∙ και

«κοινόχρηστο τηλέφωνο» σημαίνει τηλέφωνο διαθέσιμο στο κοινό εν γένει, για τη χρήση του οποίου μπορεί να απαιτείται χρήση κέρματος ή/και πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας ή/και προπληρωμένης κάρτας, συμπεριλαμβανομένων των καρτών που χρησιμοποιούνται με κώδικα επιλογής,

«Κυπριακό Ταχυδρομείο» σημαίνει το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και ΄Εργων, το οποίο παρέχει ταχυδρομικές υπηρεσίες στο σύνολο του κοινού και ορίζεται δια του άρθρου 120(1) του παρόντος Νόμου ως ο παροχέας καθολικής υπηρεσίας ταχυδρομικών υπηρεσιών στη ∆ημοκρατία, ως και τον οποιονδήποτε οργανισμό, αρχή ή νομικό πρόσωπο το οποίο διαδέχεται το εν λόγω Τμήμα δυνάμει νόμου ή άλλως πως,

«Κύπρος» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία,

«μετάδοση» σημαίνει ενσύρματη ή μη, απ΄ευθείας ή μέσω δορυφόρου, σε κωδικοποιημένη μορφή ή μη, και εν γένει καθ΄οιονδήποτε τρόπο μετάδοση ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σήματος, που προορίζεται για λήψη από το κοινό,

«μη γεωγραφικός αριθμός» σημαίνει τον αριθμό που περιλαμβάνεται στο σχέδιο αριθμοδότησης Κυπριακής Δημοκρατίας και δεν είναι γεωγραφικός αριθμός. Συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, αριθμοί κινητών τηλεφώνων, αριθμοί ατελούς κλήσης και αριθμοί υπερτιμημένων κλήσεων πρόσθετου τέλους,

«μήνας» σημαίνει τριάντα ημερολογιακές ημέρες, εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά στο Νόμο, ή εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια,

«μισθωμένες γραμμές» σημαίνει διευκολύνσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών που παρέχουν χωρητικότητα διαφανούς μετάδοσης μεταξύ των σημείων απολήξεως δικτύου και δεν περιλαμβάνουν κατ΄ απαίτηση μεταγωγή (λειτουργίες μεταγωγής που μπορεί να ελέγξει ο χρήστης ως μέρος της παροχής μισθωμένης γραμμής),

«Οργανισμός» σημαίνει δημόσιο παροχέα δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή/και δημόσιο παροχέα υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών,

«παροχέας» σημαίνει πρόσωπο που παρέχει ή είναι εξουσιοδοτημένο να παρέχει δίκτυο και/ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή ταχυδρομικές υπηρεσίες ή συναφείς διευκολύνσεις, προς το κοινό,

«παροχέας καθολικής τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας» σημαίνει το δημόσιο ή δημόσιους παροχείς δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, που ορίζονται δια νόμου ή δυνάμει νόμου ως παροχείς καθολικής υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή μέρους αυτής στη ∆ημοκρατία,

«παροχή δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών» σημαίνει την εγκατάσταση, λειτουργία, έλεγχο ή διάθεση ενός τέτοιου δικτύου,

«περισυλλογή» σημαίνει τη διαδικασία συλλογής ταχυδρομικών αντικειμένων που εναποτίθενται σε σημεία πρόσβασης,

«πλαστό γραμματόσημο» σημαίνει οποιοδήποτε αντίγραφο ή απομίμηση ή παράσταση, σε χαρτί ή άλλως πως, οποιουδήποτε γραμματοσήμου, που υποδηλώνει οποιοδήποτε ταχυδρομικό τέλος στην Κύπρο ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα,

«πλήρως αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο» σημαίνει την παροχή σε δικαιούχο πρόσβασης στον τοπικό βρόχο ή στον τοπικό υπο-βρόχο του κοινοποιημένου φορέα εκμετάλλευσης, η οποία επιτρέπει χρήση του πλήρους φάσματος συχνοτήτων του στρεπτού ζεύγους μεταλλικών καλωδίων,

«Πρόεδρος» σημαίνει τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας,

«προηγμένος ψηφιακός τηλεοπτικός εξοπλισμός» σημαίνει τις περιφερειακές συσκευές και τους σύνθετους ψηφιακούς τηλεοπτικούς δέκτες για τη λήψη υπηρεσιών ψηφιακής αλληλεπιδραστικής τηλεόρασης,

«πρόσβαση» σημαίνει τη διάθεση ευκολιών ή/και υπηρεσιών σε άλλο πρόσωπο, βάσει καθορισμένων όρων, σε αποκλειστική ή μη βάση, για τον σκοπό παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Καλύπτει, μεταξύ άλλων: την πρόσβαση σε στοιχεία του δικτύου και συναφείς ευκολίες, που μπορούν να αφορούν και τη σύνδεση εξοπλισμού δια σταθερών ή μη σταθερών μέσων (αυτό περιλαμβάνει συγκεκριμένα την πρόσβαση στον τοπικό βρόχο και σε ευκολίες και υπηρεσίες απαραίτητες για την παροχή υπηρεσιών μέσω τοπικού βρόχου), την πρόσβαση σε υλική υποδομή, που περιλαμβάνει κτίρια, σωλήνες και ιστούς, την πρόσβαση σε συναφή συστήματα λογισμικού, που περιλαμβάνουν συστήματα λειτουργικής υποστήριξης, την πρόσβαση σε μετάφραση αριθμών ή σε συστήματα που παρέχουν παρόμοιες λειτουργικές δυνατότητες, την πρόσβαση σε σταθερά και κινητά δίκτυα, ιδίως για περιαγωγή, την πρόσβαση σε συστήματα υπό όρους πρόσβασης για υπηρεσίες ψηφιακής τηλεόρασης και την πρόσβαση σε υπηρεσίες εικονικού δικτύου,

«πρόσωπο» σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο και περιλαμβάνει εταιρεία, συνεταιρισμό, σωματείο, ίδρυμα ή οποιαδήποτε άλλη ένωση ή σύμπραξη προσώπων, με νομική προσωπικότητα ή όχι,

«προώθηση κλήσης» σημαίνει τη διευκόλυνση μέσω της οποίας εισερχόμενες κλήσεις μπορούν να αποσταλούν σε άλλο προορισμό στην Κύπρο ή σε άλλη χώρα,

«ραδιοεξοπλισμός» σημαίνει προϊόν, ή οποιοδήποτε σχετικό εξάρτημα αυτού, το οποίο έχει δυνατότητα επικοινωνίας μέσω εκπομπής ή/και λήψης ραδιοκυμάτων που χρησιμοποιούν το φάσμα που εκχωρείται στην επίγεια/διαστημική ραδιοεπικοινωνία,

«ραδιοκύματα» σημαίνει ηλεκτρομαγνητικά κύματα που διαδίδονται στο διάστημα χωρίς τεχνητό οδηγό,

«ραδιοφάσμα» σημαίνει ραδιοκύματα συχνοτήτων από 9kHz μέχρι 3000GHz, που διαδίδονται στο διάστημα χωρίς τεχνητό οδηγό,

«σημεία πρόσβασης» σημαίνει φυσικές διευκολύνσεις, συμπεριλαμβανομένων ταχυδρομικών γραμματοκιβωτίων που παρέχονται για το κοινό, είτε σε δημόσιους δρόμους είτε στα κτίρια του παροχέα καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, όπου μπορούν να εναποθετηθούν ταχυδρομικά αντικείμενα στο δημόσιο ταχυδρομικό δίκτυο από πελάτες,

«Συμβουλευτική Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή που καθιδρύεται δυνάμει του εδαφίου (1)(α) του Άρθρου 32 του παρόντος Νόμου.

«συμφωνία διασύνδεσης» σημαίνει τις τεχνικές και εμπορικές συμφωνίες που έχουν συναφθεί μεταξύ δύο παροχέων αναφορικά με την παροχή διασύνδεσης,

«συναφείς ευκολίες» σημαίνει τις ευκολίες που σχετίζονται με δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή/και υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών, και καθιστούν δυνατή ή/και στηρίζουν την παροχή υπηρεσιών μέσω του εν λόγω δικτύου και/ή υπηρεσίας. Περιλαμβάνουν επίσης συστήματα υπό όρους πρόσβασης και οδηγούς ηλεκτρονικών προγραμμάτων,

«συγκατάθεση» σημαίνει συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, κάθε ελεύθερη, ρητή και ειδική δήλωση βούλησης, που εκφράζεται με τρόπο σαφή και εν πλήρη επίγνωση και με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων, αφού προηγουμένως ενημερωθεί, δέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν,

«συναφείς εγκαταστάσεις» σημαίνει τις εγκαταστάσεις που συνδέονται με την παροχή αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο, ιδίως δε η συνεγκατάσταση, τα καλώδια σύνδεσης και τα σχετικά πληροφορικά συστήματα, στα οποία ένας δικαιούχος πρέπει να έχει υποχρεωτικά πρόσβαση προκειμένου να παρέχει υπηρεσίες υπό συνθήκες δίκαιου ανταγωνισμού,

«συνδρομητής» σημαίνει πρόσωπο, που είναι συμβαλλόμενο μέρος σε σύμβαση με δημόσιo παροχέα υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή ταχυδρομικών υπηρεσιών για παροχή τέτοιων υπηρεσιών αντιστοίχως,

«συνεγκατάσταση» σημαίνει την παροχή του φυσικού χώρου και των τεχνικών εγκαταστάσεων που είναι απαραίτητες για την με εύλογο τρόπο τοποθέτηση και σύνδεση του σχετικού εξοπλισμού ενός δικαιούχου,

«συσκευή» σημαίνει οποιοδήποτε εξοπλισμό που είναι είτε ραδιοεξοπλισμός είτε τερματικός εξοπλισμός ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή και τα δύο,

«σύστημα υπό όρους πρόσβασης» σημαίνει κάθε τεχνικό μέτρο ή/και ρύθμιση, όπου η πρόσβαση σε προστατευόμενη υπηρεσία ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης σε κατανοητή μορφή, εξαρτάται από τη συνδρομή ή κάποια άλλη μορφή προγενέστερης άδειας/εξουσιοδότησης,

«συστημένο αντικείμενο» σημαίνει υπηρεσία που παρέχει εγγύηση σταθερού ποσού τέλους έναντι κινδύνου απώλειας, κλοπής ή ζημιάς ταχυδρομικού αντικειμένου και που παρέχει στον αποστολέα, όπου αυτό είναι πρέπον κατόπιν αιτήματος του τελευταίου, απόδειξη για την παραλαβή ταχυδρομικού αντικειμένου ή/και για την παράδοση του στον παραλήπτη,

«Σχέδιο Αριθμοδότησης Κυπριακής Δημοκρατίας» σημαίνει το σχέδιο που ετοιμάζει, εκσυγχρονίζει, δημοσιεύει και διαχειρίζεται το Γραφείο και το οποίο καθορίζει τη σειρά των αριθμών που πρέπει να χρησιμοποιηθεί κατά τη δρομολόγηση επικοινωνιών σε συγκεκριμένες τοποθεσίες, τερματικά πρόσωπα ή λειτουργίες σε δημόσια δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς επίσης και τους όρους, προϋποθέσεις και τέλη εκχώρησης, κράτησης και χρήσης των σειρών αριθμών.

«σχετική αγορά» σημαίνει την αγορά προϊόντων/υπηρεσιών, όπως καθορίζεται από τον Επίτροπο σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος Νόμου. Η σχετική αγορά προϊόντων/υπηρεσιών περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που είναι επαρκώς εναλλάξιμα ή υποκατάστατα, όχι μόνο σε ό,τι αφορά τα αντικειμενικά χαρακτηριστικά τους, βάσει των οποίων είναι ιδιαίτερα κατάλληλα για την ικανοποίηση των διαρκών αναγκών των καταναλωτών, τις τιμές τους ή την επιδιωκόμενη χρήση τους, αλλά και τις συνθήκες ανταγωνισμού και/ή τη διάρθρωση της προσφοράς και της ζήτησης στην εν λόγω αγορά. Προϊόντα ή υπηρεσίες που είναι σε μικρό μόνο ή σχετικό βαθμό εναλλάξιμα μεταξύ τους δεν αποτελούν μέρος της ίδιας αγοράς,

«ταχυδρομείο» σημαίνει οποιοδήποτε οικοδόμημα, κτίριο, αίθουσα ή εν γένει οποιοδήποτε χώρο που χρησιμοποιείται για τους σκοπούς του παροχέα καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας,

«ταχυδρομικές υπηρεσίες» σημαίνει τις υπηρεσίες μεταφοράς ταχυδρομικών αντικειμένων από ένα μέρος σε άλλο, περιλαμβανομένης της παραλαβής, περισυλλογής, διαλογής και διανομής τέτοιων αντικειμένων,

«ταχυδρομικό αντικείμενο» σημαίνει αντικείμενο με συγκεκριμένο παραλήπτη που αποστέλλεται στην τελική του μορφή, υπό την οποία το αναλαμβάνει ο φορέας Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας, περιλαμβανομένων για παράδειγμα στον όρο αυτό, πέραν των αντικειμένων αλληλογραφίας, και βιβλίων, καταλόγων, εφημερίδων, περιοδικών και ταχυδρομικών δεμάτων, τα οποία περιέχουν εμπορεύματα, με ή χωρίς εμπορική αξία, ως και οποιαδήποτε επιστολή, δέμα ή πακέτο, ή οποιοδήποτε άλλο ανεξαιρέτως αντικείμενο, το οποίο δύναται να σταλεί ταχυδρομικώς,

«τελικός χρήστης» σημαίνει τον χρήστη που δεν παρέχει δημόσια δίκτυα επικοινωνιών ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών διαθέσιμες στο κοινό,

«τερματικό σημείο δικτύου» σημαίνει το σημείο φυσικής ή/και ασύρματης διεπαφής, από όπου παρέχεται στο συνδρομητή πρόσβαση στο δίκτυο επικοινωνιών, στα δίκτυα μεταγωγής ή δρομολόγησης, το τερματικό σημείο δικτύου που καθορίζεται μέσω ειδικής διεύθυνσης δικτύου, η οποία μπορεί να συνδέεται με το όνομα ή τον αριθμό του συνδρομητή,

«τερματικός εξοπλισμός» σημαίνει τερματικό εξοπλισμό ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή/και επίγειο δορυφορικό σταθμό που προορίζεται να συνδεθεί με το δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών,

«τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός» σημαίνει ένα προϊόν που επιτρέπει την επικοινωνία ή ένα αντίστοιχο εξάρτημα του, σκοπός του οποίου είναι να συνδεθεί είτε άμεσα είτε έμμεσα με οποιαδήποτε μέσα με διεπαφές δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών (δηλαδή δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών που χρησιμοποιούνται, είτε ολικώς είτε μερικώς, για την παροχή δημόσιων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών),

«τοπικός βρόχος» σημαίνει το φυσικό κύκλωμα στρεπτού ζεύγους μεταλλικών καλωδίων που συνδέει το σημείο τερματισμού του δικτύου στις εγκαταστάσεις του συνδρομητή με τον κεντρικό κατανεμητή ή με αντίστοιχη εγκατάσταση στο σταθερό δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο,

«τοπικός υπό-βρόχος» σημαίνει τον μερικό τοπικό βρόχο που συνδέει το σημείο τερματισμού του δικτύου στις εγκαταστάσεις του συνδρομητή με σημείο συγκέντρωσης ή προσδιορισμένο ενδιάμεσο σημείο πρόσβασης στο σταθερό δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο,

«υπηρεσία κατεπειγόντων» σημαίνει την υπηρεσία που χαρακτηρίζεται εκτός από την ταχύτερη και πιο αξιόπιστη συλλογή, διανομή και παράδοση των αντικειμένων, από την παροχή ορισμένων ή όλων των ακόλουθων συμπληρωματικών διευκολύνσεων: εγγύηση για παράδοση σε ορισμένη ημερομηνία, παραλαβή από το σημείο προέλευσης, παράδοση προσωπικά στον παραλήπτη, δυνατότητα μεταβολής του προορισμού και του παραλήπτη κατά τη διαμετακόμιση, επιβεβαίωση στον αποστολέα της παραλαβής του αντικειμένου αποστολής, έλεγχος και παρακολούθηση των αντικειμένων αποστολής, εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών στους πελάτες και προσφορά υπηρεσιών ανάλογα με τις απαιτήσεις του. Οι πελάτες είναι κατ’ αρχήν διατεθειμένοι να πληρώσουν υψηλότερη τιμή για την εν λόγω υπηρεσία, χωρίς να θίγεται πάντως η ανώτατη τιμή του κατ΄ αποκλειστικότητα ανατεθειμένου τομέα, η οποία και πρέπει να τηρείται.

«Υπηρεσία τηλεόρασης ευρείας οθόνης» σημαίνει τηλεοπτική υπηρεσία που αποτελείται, στο σύνολό της ή εν μέρει, από προγράμματα που έχουν παραχθεί και υποστεί επεξεργασία προκειμένου να παρουσιαστούν σε σχήμα ευρείας οθόνης πλήρους ύψους. Το σχήμα 16: 9 είναι το σχήμα αναφοράς της τηλεοπτικής υπηρεσίας ευρείας οθόνης.

«υπηρεσία φωνητικής τηλεφωνίας» σημαίνει υπηρεσία στην οποία έχει πρόσβαση το κοινό για την εμπορική παροχή και απευθείας μεταφορά ομιλίας σε πραγματικό χρόνο μέσω του δημόσιου δικτύου μεταγωγής ή τέτοιου δικτύου όπου οποιοσδήποτε χρήστης δύναται να χρησιμοποιήσει εξοπλισμό που συνδέεται με σημείο απόληξης δικτύου σε σταθερή τοποθεσία για επικοινωνία με άλλο χρήστη του εξοπλισμού που είναι συνδεδεμένος με άλλο σημείο απόληξης,

«υπηρεσίες επιμερισμένου κόστους» σημαίνει υπηρεσίες μεταγωγής όπου ο καλών καταβάλλει μόνο μέρος του κόστους της κλήσης στον επιλεγόμενο αριθμό,

«Υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών» σημαίνει τις υπηρεσίες που παρέχονται συνήθως έναντι αμοιβής και των οποίων η παροχή συνίσταται, εν όλω ή εν μέρει, στη μεταφορά σημάτων σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών και των υπηρεσιών μετάδοσης σε δίκτυα που χρησιμοποιούνται για ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις, αλλά εξαιρουμένων των υπηρεσιών που παρέχουν περιεχόμενο μεταδιδόμενο με χρήση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή που ασκούν έλεγχο επί του περιεχομένου, δεν περιλαμβάνουν επίσης τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 98/34/ΕΚ, όπως αυτή τροποποιείται ή αντικαθίσταται, οι οποίες δεν συνίστανται, εν όλω ή εν μέρει, στη μεταφορά σημάτων σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών,

«υπηρεσία προστιθέμενης αξίας» σημαίνει κάθε υπηρεσία η οποία επιβάλλει την επεξεργασία δεδομένων κίνησης ή δεδομένων θέσης πέραν εκείνων που απαιτούνται για τη μετάδοση μιας επικοινωνίας και τη χρέωσή της,

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Συγκοινωνιών και ΄Έργων,

«φορέας εκμετάλλευσης» σημαίνει πρόσωπο που παρέχει ή που του επιτρέπεται να παρέχει ένα δημόσιο δίκτυο επικοινωνιών ή μια συναφή ευκολία∙

«φορητότητα αριθμών» σημαίνει τη διευκόλυνση με βάση την οποία ένας συνδρομητής δύναται να διατηρεί τον αριθμό του, στην περίπτωση γεωγραφικών αριθμών σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία και στην περίπτωση μη γεωγραφικών αριθμών σε οποιαδήποτε τοποθεσία, σε δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών ανεξάρτητα από το δημόσιο παροχέα που παρέχει υπηρεσία,

«χρήστης» σημαίνει κάθε φυσικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που χρησιμοποιεί ή ζητά, διαθέσιμη στο κοινό υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή που επωφελείται από καθολική ταχυδρομική υπηρεσία ως αποστολέας ή παραλήπτης.

(2) Λέξεις ή φράσεις που χρησιμοποιούνται στον παρόντα Νόμο και οι οποίες επίσης χρησιμοποιούνται στο δεσμευτικό Κοινοτικό Δίκαιο έχουν στον παρόντα Νόμο, εκτός όπου άλλως προκύπτει από το παρόν κείμενο και τα συμφραζόμενα, το ίδιο νόημα που έχουν στο δεσμευτικό Κοινοτικό Δίκαιο.

(3) Οποιαδήποτε αναφορά στον παρόντα Νόμο σε Πράξη του Κοινοτικού Δικαίου σημαίνει τη συναφή Κοινοτική Πράξη, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(4) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:

(α) οι όροι «δεσπόζουσα θέση», «καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης», και «σύμπραξη» έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στον περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμο,

(β) ο όρος "δημόσια υπηρεσία", έχει την έννοια που αποδίδεται σ΄ αυτούς, στον περί ∆ημόσιας Υπηρεσίας Νόμο 90 έως 96.

(5) Όροι που χρησιμοποιούνται στο Μέρος 14 που δεν ορίζονται διαφορετικά έχουν την έννοια που αποδίδεται σε αυτούς από τον περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμο.