Απόρρητο των επικοινωνιών

99.-(1) Τόσο οι παροχείς που αναφέρονται στο Άρθρο 98(1), όσο και οι εργαζόμενοι σε αυτούς, θα λαμβάνουν όλα τα δέοντα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσουν το απόρρητο οποιασδήποτε επικοινωνίας που διενεργείται μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών καθώς και των συναφών δεδομένων κίνησης.

(2) Ουδείς, πέραν των εκάστοτε επικοινωνούντων μεταξύ τους χρηστών, επιτρέπεται να ακούει, υποκλέπτει, , αποθηκεύει, παρεμβαίνει ή/και να προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη μορφή παρακολούθησης επικοινωνιών και των συναφών δεδομένων κίνησης χωρίς την συγκατάθεση των σχετικών χρηστών, εκτός στην έκταση που προβλέπεται διαφορετικά στο εδάφιο (3).

(3) Στις περιστάσεις που προβλέπονται από το Νόμο και με άδεια Δικαστηρίου, δύναται να υπάρξει παρέμβαση σε επικοινωνίες.

(4) Οι διατάξεις του εδαφίου (2), δεν θα επηρεάζουν οποιαδήποτε επιτρεπόμενη από το νόμο καταγραφή συνδιαλέξεων και των συναφών δεδομένων κίνησης στα πλαίσια νόμιμης επαγγελματικής πρακτικής, με σκοπό την εξασφάλιση αποδεικτικών στοιχείων κάποιας εμπορικής συναλλαγής και/ή οποιασδήποτε άλλης επικοινωνίας επαγγελματικού χαρακτήρα.

(5) Η αποθήκευση πληροφοριών ή η απόκτηση πρόσβασης σε ήδη αποθηκευμένες πληροφορίες στον τερματικό εξοπλισμό συνδρομητή ή χρήστη επιτρέπεται μόνον εάν ο συγκεκριμένος συνδρομητής ή χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του,  βάσει  σαφών  και  εκτενών  πληροφοριών, σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμων του 2001 και 2003, μεταξύ άλλων για το σκοπό της επεξεργασίας:

Νοείται ότι δεν εμποδίζεται οποιαδήποτε τεχνικής φύσεως αποθήκευση ή πρόσβαση, αποκλειστικός σκοπός της οποίας είναι η διενέργεια της διαβίβασης μιας επικοινωνίας, μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ή που είναι απολύτως αναγκαία για να μπορεί ο παροχέας υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας την οποία έχει ζητήσει ρητά ο συνδρομητής ή ο χρήστης να παρέχει τη συγκεκριμένη υπηρεσία.