Απόρρητο των επικοινωνιών

99.-(1) Τόσο οι παροχείς που αναφέρονται στο ’ρθρο 98(1), όσο και οι εργαζόμενοι σε αυτούς, θα λαμβάνουν όλα τα δέοντα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσουν το απόρρητο οποιασδήποτε επικοινωνίας που διενεργείται μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών καθώς και των συναφών δεδομένων κίνησης.

(2) Ουδείς, πέραν των εκάστοτε επικοινωνούντων μεταξύ τους χρηστών, επιτρέπεται να ακούει, υποκλέπτει, , αποθηκεύει, παρεμβαίνει ή/και να προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη μορφή παρακολούθησης επικοινωνιών και των συναφών δεδομένων κίνησης χωρίς την συγκατάθεση των σχετικών χρηστών, εκτός στην έκταση που προβλέπεται διαφορετικά στο εδάφιο (3).

(3) Στις περιστάσεις που προβλέπονται από το Νόμο και με άδεια Δικαστηρίου, δύναται να υπάρξει παρέμβαση σε επικοινωνίες.

(4) Στις διατάξεις του εδαφίου (2), δεν θα επηρεάζουν οποιαδήποτε επιτρεπόμενη από το νόμο καταγραφή συνδιαλέξεων και των συναφών δεδομένων κίνησης στα πλαίσια νόμιμης επαγγελματικής πρακτικής, με σκοπό την εξασφάλιση αποδεικτικών στοιχείων κάποιας εμπορικής συναλλαγής και/ή οποιασδήποτε άλλης επικοινωνίας επαγγελματικού χαρακτήρα.

(5) Η χρήση δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την αποθήκευση πληροφοριών ή για απόκτηση πρόσβασης σε πληροφορίες που αποθηκεύονται στον τερματικό εξοπλισμό του συνδρομητή ή χρήστη, επιτρέπεται μόνο υπό τον όρο ότι ο εν λόγω χρήστης ή συνδρομητής ενημερώνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και ειδικότερα, για τον σκοπό της επεξεργασίας, και του παρέχεται το δικαίωμα να απορρίψει την εν λόγω επεξεργασία από τον υπεύθυνο επεξεργασίας των δεδομένων. Τα ανωτέρω δεν εμποδίζουν την τεχνική αποθήκευση ή πρόσβαση που μοναδικό σκοπό έχει την διεξαγωγή ή διευκόλυνση της διαβίβασης της επικοινωνίας μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ή όπου είναι αυστηρά απαραίτητο προκειμένου να παρέχεται υπηρεσία της κοινωνίας της πληροφορίας που έχει ζητήσει ρητά ο συνδρομητής ή χρήστης.