Ταμείο του Γραφείου του Επιτρόπου

12. Το Γραφείο έχει χωριστό Ταμείο, στο οποίο υποχρεωτικά κατατίθενται:

(α) όλα τα δυνάμει του παρόντος Νόμου και/ή δυνάμει κανονισμών ή διαταγμάτων, που εκδίδονται δυνάμει αυτού, πληρωτέα και εισπραττόμενα από το Γραφείο ποσά,

(β) κάθε χορηγία που παρέχεται στον Επίτροπο ή στο Γραφείο δυνάμει της παραγράφου (β) του Άρθρου 11 του παρόντος Νόμου, και κάθε άλλο έσοδο που εισπράττεται δυνάμει του παρόντος Νόμου,

(γ) όλα τα έσοδα, που προέρχονται από περιουσιακά στοιχεία του Γραφείου κατά τα διαλαμβανόμενα στο Άρθρο 11,

(δ) όλα τα ποσά μισθών, απολαβών, ωφελημάτων, συντάξεων, αμοιβής και εισφορών, τα οποία καταβάλλονται από την Κυβέρνηση στο Γραφείο, κατά τα διαλαμβανόμενα στο Άρθρο 13(1) του παρόντος Νόμου.