Καταβολή από την κυβέρνηση στο Γραφείο των μισθών κλπ. του προσωπικού του Γραφείου

13. [Διαγράφηκε]