Απολαβές κ.λ.π. Επιτρόπου και Βοηθού Επιτρόπου και Φιλοδώρημα κατά την αποχώρηση

8. (1) Οι απολαβές του Επιτρόπου συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε άλλων ωφελημάτων και επιδομάτων, είναι οι ίδιες με αυτές του Γενικού Ελεγκτή της ∆ημοκρατίας.

(2) Οταν παύσει να κατέχει το αξίωμα, ο Επίτροπος δικαιούται σε σύνταξη και φιλοδώρημα, τα οποία θα υπολογίζονται, όπως υπολογίζεται η σύνταξη και το φιλοδώρημα του Προέδρου της Επιτροπής ∆ημόσιας Υπηρεσίας. Λήξη θητείας δεν θεωρείται παύση, εάν ο κάτοχος του αξιώματος διορισθεί εκ νέου για την αμέσως επομένη περίοδο ως Επίτροπος ή Βοηθός Επίτροπος.

(3) Οι απολαβές του Βοηθού Επιτρόπου συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε άλλων ωφελημάτων και επιδομάτων, είναι οι ίδιες με αυτών του Βοηθού Γενικού Ελεγκτή της ∆ημοκρατίας.

(4) ΄Οταν παύσει να κατέχει το αξίωμα, ο Βοηθός Επίτροπος δικαιούται σε σύνταξη και φιλοδώρημα, τα οποία θα υπολογίζονται, όπως υπολογίζεται η σύνταξη και το φιλοδώρημα του Προέδρου της Επιτροπής ∆ημόσιας Υπηρεσίας. Λήξη θητείας δεν θεωρείται παύση, εάν ο κάτοχος του αξιώματος διορισθεί εκ νέου για την αμέσως επομένη περίοδο ως Επίτροπος ή Βοηθός Επίτροπος.

(4Α) Ο Επίτροπος και ο Βοηθός Επίτροπος, κατά τη διάρκεια της θητείας τους και μετά από τη λήξη της, καθώς και τα εξαρτώμενα πρόσωπα αυτών, δικαιούνται να καλύπτονται από το Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης που αναφέρεται στο ΄Αρθρο 16(3)(γ)(i) του παρόντος Νόμου, κατά τα διαλαμβανόμενα σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(5) Η υπηρεσία του Επιτρόπου και Βοηθού Επιτρόπου δεν υπάγεται στη δημόσια υπηρεσία.