Αμοιβή μελών Πρoσωριvής Διoικoύσας Επιτρoπής

45. Η αμοιβή των μελών της Διοικούσας Επιτροπής καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.