Διαφύλαξη του ονόματος του Πανεπιστημίου

46. (1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου Νόμου, κανένα εκπαιδευτικό ή άλλο ίδρυμα, εταιρεία, σχολή, πρόσωπο ή οργανισμός δεν μπορεί να φέρει το ίδιο όνομα με το Πανεπιστήμιο, ή άλλο παρόμοιο όνομα ή όνομα που να μπορεί να εκληφθεί ως το όνομα του Πανεπιστημίου.

(2) Όποιος χρησιμοποιεί όνομα κατά παράβαση του εδαφίου (1), είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που να μην υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που να μην υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες λίρες ή και στις δύο ποινές.