Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

47. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ με γνωστοποίηση του Υπουργικού Συμβουλίου, δημοσιευόμενη στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.