Διευκολύνσεις προς το διδακτικό ερευνητικό προσωπικό (εντεταγμένο) για την απόκτηση προσόντων

44. Η Διοικούσα Επιτροπή ή το Συμβούλιο προβαίνουν στις αναγκαίες ρυθμίσεις με βάση τις οποίες, κατά τα πρώτα πέντε έτη από την ένταξη κάθε γνωστικού αντικειμένου δημόσιας σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, θα παρέχονται διευκολύνσεις στα μέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εντεταγμένου), τα οποία επιθυμούν να αποκτήσουν τα απαιτούμενα ακαδημαϊκά προσόντα με σκοπό την, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν, εκλογή τους ως μελών του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου).