Διορισμός των πρώτων πρυτανικών αρχών

43. (1) (α)Ο πρώτος Πρύτανης και οι πρώτοι Αντιπρυτάνεις, κατ΄ εξαίρεση, διορίζονται από εννεαμελή Επιτροπή Αναζήτησης και Επιλογής, που ορίζεται από την Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή·

(β)τα μέλη της Επιτροπής Αναζήτησης και Επιλογής είναι καθηγητές πανεπιστημίου εγνωσμένου κύρους, και τρεις, τουλάχιστον, από αυτούς είναι μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού άλλων πανεπιστημίων.

(2) (α)Ως πρώτος Πρύτανης μπορεί να διορισθεί και ακαδημαϊκός που δεν ανήκει στο διδακτικό ερευνητικό προσωπικό (εκλελεγμένο) του Πανεπιστημίου·

(β)Οι πρώτοι Αντιπρυτάνεις διορίζονται μεταξύ των μελών του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου) του Πανεπιστημίου.