Αντιπρυτάνεις

16. (1)(α) Το Πανεπιστήμιο έχει δυο Αντιπρυτάνεις, ένας από τους οποίους είναι αρμόδιος για τις ακαδημαϊκές υποθέσεις και ο άλλος για τον οικονομικό προγραμματισμό και την ανάπτυξη του Πανεπιστημίου·

(β) Οι Αντιπρυτάνεις εκλέγονται μεταξύ των Καθηγητών του Πανεπιστημίου, από το ίδιο εκλεκτορικό σώμα και στην ίδια συνεδρία κατά την οποία εκλέγεται και ο Πρύτανης.

(2) Η θητεία των Αvτιπρυτάνεων είvαι τετραετής, με δυvατότητα μιας επαvεκλoγής.

(3)(α) Σε περίπτωση απoυσίας ή αvικαvότητας τoυ Πρύταvη, ή σε περίπτωση πoυ χηρεύει η θέση τoυ Πρύταvη, ο Αντιπρύτανης, ο οποίος ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο (β), έχει τις εξoυσίες και ασκεί όλα τα καθήκovτα τoυ Πρύταvη·

(β) η Σύγκλητος ορίζει, εναλλάξ και κατ΄ έτος, τον Αντιπρύτανη που εκάστοτε αντικαθιστά τον Πρύτανη.

(4) Σε περίπτωση που κενούται η θέση του Αντιπρύτανη, τότε στη θέση του εκλέγεται άλλο πρόσωπο που θα κατέχει τη θέση για το υπόλοιπο της θητείας του Αντιπρύτανη στη θέση του οποίου εκλέγηκε.

Ο χρόνος που υπηρετεί μετά την εκλογή αυτή, δε θεωρείται ως περίοδος κανονικής θητείας του προσώπου αυτού, για σκοπούς εκλογής ή επανεκλογής του στην ίδια θέση.