Πρυτανικό Συμβούλιο

17. Ο Πρύτανης, οι Αντιπρυτάνεις και ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών αποτελούν το Πρυτανικό Συμβούλιο, το οποίο έχει εκτελεστικές αρμοδιότητες που αφορούν καθημερινά ή τρέχοντα θέματα και οι οποίες του παρέχονται από τη Σύγκλητο, μετά από εισήγηση του Πρύτανη, ή από το Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του Προέδρου του Συμβουλίου.