Πρυτανικό Συμβούλιο

17. Ο Πρύτανης και οι Αντιπρυτάνεις αποτελούν το Πρυτανικό Συμβούλιο, στο οποίο είναι δυνατό να εκχωρούνται από τη Σύγκλητο οποιεσδήποτε από τις αρμοδιότητές της.