Αντιπρυτάνεις

16. (1)(α)Το Πανεπιστήμιο έχει δυο Αντιπρυτάνεις, ένας από τους οποίους είναι αρμόδιος για τις ακαδημαϊκές υποθέσεις και ο άλλος για τον οικονομικό προγραμματισμό και την ανάπτυξη του Πανεπιστημίου·

(β) Οι Αντιπρυτάνεις εκλέγονται από το ίδιο εκλεκτορικό σώμα και στην ίδια συνεδρία κατά την οποία εκλέγεται και ο Πρύτανης.

(2) Η θητεία των Αvτιπρυτάνεων είvαι τετραετής, με δυvατότητα μιας επαvεκλoγής.

(3)(α)Σε περίπτωση απoυσίας ή αvικαvότητας τoυ Πρύταvη, ή σε περίπτωση πoυ χηρεύει η θέση τoυ Πρύταvη, ο Αντιπρύτανης, ο οποίος ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο (β), έχει τις εξoυσίες και ασκεί όλα τα καθήκovτα τoυ Πρύταvη·

(β)η Σύγκλητος ορίζει, εναλλάξ και κατ΄ έτος, τον Αντιπρύτανη που εκάστοτε αντικαθιστά τον Πρύτανη.

(4) Σε περίπτωση που κενούται η θέση του Αντιπρύτανη, τότε στη θέση του εκλέγεται άλλο πρόσωπο που θα κατέχει τη θέση για το υπόλοιπο της θητείας του Αντιπρύτανη στη θέση του οποίου εκλέγηκε.

Ο χρόνος που υπηρετεί μετά την εκλογή αυτή, δε θεωρείται ως περίοδος κανονικής θητείας του προσώπου αυτού, για σκοπούς εκλογής ή επανεκλογής του στην ίδια θέση.