Αποτέλεσμα της κήρυξης της αφάνειας

6. (1) Μετά την έκδοση του τελεσίδικου διατάγματος που κηρύσσει την αφάνεια μπορούν να ασκηθούν όλα τα δικαιώματα που εξαρτώνται από την αφάνεια του αγνοουμένου δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(2) Τα αποτελέσματα της κήρυξης της αφάνειας αρχίζουν από την ημέρα της τελεσιδικίας του διατάγματος.